The AIIM research facility on the University of Wollongong Innovation Campus houses the University of Wollongong’s flagship research groups – the Intelligent Polymer Research Institute (IPRI) and the Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM). It also houses the University’s Electron Microscopy Centre, is the lead node of the Australian Research Council’s Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES) and houses the materials node of the Australian National Fabrication Facility.

Follow

Papers from 2020

Bio-templated formation of defect-abundant VS 2 as a bifunctional material toward high-performance hydrogen evolution reactions and lithium − sulfur batteries, Tianqi Guo, Yingze Song, Zhongti Sun, Yuhan Wu, Yu Xia, Yayun Li, Jianhui Sun, Kai Jiang, Shi Xue Dou, and Jingyu Sun

Recent advances in chemical adsorption and catalytic conversion materials for Li-S batteries, Xiaodong Hong, Rui Wang, Yue Liu, Jiawei Fu, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Papers from 2019

Ionic interdiffusion as interaction mechanism between Al and Si 3 N 4, Esmaeil Adabifiroozjaei, Pramod Koshy, Fahimeh Emadi, Sajjad Mofarah, Hongyang Ma, Ebad Rastkerdar, Sean Lim, Richard Webster, David R. G Mitchell, and Charles C. Sorrell

PDF

Effects of IPA treatment on the photovoltaic performance of bulk heterojunction organic solar cells, Ali Aghassi and Cormac Fay

Understanding the loss mechanisms in high-performance solution-processed small molecule bulk heterojunction solar cells doped with a PFN impurity, Ali Aghassi and Cormac Fay

PDF

Cubic aggregates of Zn2SnO4 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells, Kadhim Al-Attafi, Fanar Hussein Jawdat, Hamzeh Qutaish, Patricia Y. Hayes, Amar Al-Keisy, Kyubin Shim, Yusuke Yamauchi, Shi Xue Dou, Andrew Nattestad, and Jung Ho Kim

A Comparative Study of TiO2 Paste Preparation Methods Using Solvothermally Synthesised Anatase Nanoparticles in Dye-Sensitised Solar Cells, Kadhim Al-Attafi, Andrew Nattestad, Shi Xue Dou, and Jung Ho Kim

Selective Ferroelectric BiOI/Bi4Ti3O12 Heterostructures for Visible Light-Driven Photocatalysis, Amar Al-Keisy, Long Ren, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

Auto-programmed heteroarchitecturing: Self-assembling ordered mesoporous carbon between two-dimensional Ti3C2Tx MXene layers, Abeer Enaiet Allah, Jie Wang, Yusuf Valentino Kaneti, Tao Li, Ahmed Farghali, Mohamed Khedr, Ashok Nanjundan, Bing Ding, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

PDF

NiO-nanofillers embedded in graphite/PVA-polymer matrix for efficient electromagnetic radiation shielding, Tariq AlZoubi, Borhan Albiss, M-Ali Al-Akhras, Hamzeh Qutaish, Enad Abed Mahmood Alabed, and Sheik Md. Kazi Nazrul Islam

PDF

Synthesis of CoSe2-SnSe2 nanocube-coated nitrogen-doped carbon (NC) as anode for lithium and sodium ion batteries, Jin Bai, Huimin Wu, Shiquan Wang, Guangxue Zhang, Chuanqi Feng, and Hua-Kun Liu

Mesoporous carbon cubes derived from fullerene crystals as a high rate performance electrode material for supercapacitors, Partha Bairi, Subrata Maji, Jonathan P. Hill, Jung Ho Kim, Katsuhiko Ariga, and Lok Kumar Shrestha

Oligomeric Silica-Wrapped Perovskites Enable Synchronous Defect Passivation and Grain Stabilization for Efficient and Stable Perovskite Photovoltaics, Yang Bai, Yun Lin, Long Ren, Xiao-Lei Shi, Ekaterina Strounina, Yehao Deng, Qi Wang, Yanjun Fang, Xiaopeng Zheng, Yuze Lin, Zhi-Gang Chen, Yi Du, Lianzhou Wang, and Jinsong Huang

When "donor-Acceptor" Dyes Delocalize: A Spectroscopic and Computational Study of D-A Dyes Using "michler's Base", Jonathan E. Barnsley, William Pelet, John McAdam, Klaudia K. Wagner, Patricia Y. Hayes, David L. Officer, Pawel W. Wagner, and Keith C. Gordon

An Upgraded Lithium Ion Battery Based on a Polymeric Separator Incorporated with Anode Active Materials, Dongjiang Chen, Ziqi Zhou, Chao Feng, Weiqiang Lv, Zhaohuan Wei, Kelvin H. L Zhang, Bin Lin, Songhao Wu, Tianyu Lei, Xuyun Guo, Gaolong Zhu, Xian Jian, Jie Xiong, Enrico Traversa, Shi Xue Dou, and Weidong He

PDF

Robust manipulation of magnetism in LaAO3/BaTiO3(A= Fe, Mn and Cr) superstructures by ferroelectric polarization, Dong Chen, Guangbiao Zhang, Zhenxiang Cheng, Shuai Dong, and Yuanxu Wang

Tuning the magnetism of two-dimensional hematene by ferroelectric polarization, Dong Chen, Guangbiao Zhang, Wei Sun, Jingyu Li, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Rational design of two-dimensional hybrid Co/N-doped carbon nanosheet arrays for efficient bi-functional electrocatalysis, Ningyan Cheng, Long Ren, Gilberto Casillas, Si Zhou, Jincheng Zhuang, Li Wang, Xun Xu, Shi Xue Dou, and Yi Du

Lithiophobic-lithiophilic composite architecture through co-deposition technology toward high-performance lithium metal batteries, Yifeng Cheng, Xi Ke, Yuanmao Chen, Xinyue Huang, Zhicong Shi, and Zaiping Guo

Boosting the reactivity of Ni2þ/Ni3þredox coupleviafluorine dopingof high performance Na0.6Mn0.95Ni0.05O2-xFxcathode, Hui Chen, Zhenguo Wu, Yan Jun Zhong, Tingru Chen, Xiaohong Liu, Jie Qu, Wei Xiang, Jun-Tao Li, Xianchun Chen, Xiaodong Guo, and Ben-He Zhong

PDF

Iron-Doped Nickel Molybdate with Enhanced Oxygen Evolution Kinetics, Jiayi Chen, Guoqiang Zhao, Yaping Chen, Kun Rui, Hui Mao, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

NASICON-type air-stable and all-climate cathode for sodium-ion batteries with low cost and high-power density, Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, David L. Cortie, Weihua Chen, En-Hui Wang, Zhe Hu, Qinfen Gu, Xiaolin Wang, Sylvio Indris, Shulei Chou, and Shi Xue Dou

High-Abundance and Low-Cost Metal-Based Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries: Problems, Progress, and Key Technologies, Mingzhe Chen, Qiannan Liu, Shi-Wen Wang, En-Hui Wang, Xiaodong Guo, and Shulei Chou

PDF

Development of rhamnose-rich hydrogels based on sulfated xylorhamno-uronic acid toward wound healing applications, Xifang Chen, Zhilian Yue, Pia C. Winberg, Jeremy Dinoro, Patricia Y. Hayes, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Electrocatalytically inactive SnS2 promotes water adsorption/dissociation on molybdenum dichalcogenides for accelerated alkaline hydrogen evolution, Yaping Chen, Xingyong Wang, Mengmeng Lao, Kun Rui, Xiaobo Zheng, Haibo Yu, Jing Ma, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Energy efficient electrochemical reduction of CO2 to CO using a three-dimensional porphyrin/graphene hydrogel, Jaecheol Choi, Jeonghun Kim, Pawel W. Wagner, Sanjeev Gambhir, Rouhollah Jalili, Seoungwoo Byun, Sepidar Sayyar, Yong Min Lee, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

Steric Modification of a Cobalt Phthalocyanine/Graphene Catalyst to Give Enhanced and Stable Electrochemical CO 2 Reduction to CO, Jaecheol Choi, Pawel W. Wagner, Sanjeev Gambhir, Rouhollah Jalili, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

WO3 nanolayer coated 3D-graphene/sulfur composites for high performance lithium/sulfur batteries, Sinho Choi, Donghan Seo, Mohammad R. Kaiser, Chunmei Zhang, Timothy van der Laan, Zhao Jun Han, Avi Bendavid, Xin Guo, Samuel Yick, Adrian Murdock, Dawei Su, Bo Lee, Aijun Du, Shi Xue Dou, and Guoxiu Wang

Chemical bonding boosts nano-rose-like MoS2 anchored on reduced graphene oxide for superior potassium-ion storage, Shaokun Chong, Lan Sun, Chengyong Shu, Shengwu Guo, Yongning Liu, Wei (Alex) Wang, and Hua-Kun Liu

Anisotropic flux penetration in superconducting Nb films with frozen-in in-plane magnetic fields, F Colauto, Danusa Do Carmo, A M H De Andrade, Ana Oliveira, Wilson Aires Ortiz, Y Galperin, and Tom H. Johansen

3D Printing Metallised Plastics as Terahertz Reflectors, Jarrod Colla, Rodney E. Vickers, MItchell John Bromley Nancarrow, and R A. Lewis

Spin-wave propagation in alpha-Fe2O3 nanorods: the effect of confinement and disorder, David L. Cortie, Gilberto Casillas, Andrew Squires, Richard A. Mole, Xiaolin Wang, Yun Liu, Yen-Hua Chen, and Dehong Yu

The effect of nanoscale surface electrical properties of partially biodegradable PEDOT-co-PDLLA conducting polymers on protein adhesion investigated by atomic force microscopy, Arua da Silva, Michael J. Higgins, and Susana Cordoba de Torresi

Highly Ambient-Stable 1T-MoS2 and 1T-WS2 by Hydrothermal Synthesis under High Magnetic Fields, Wei Ding, Lin Hu, Jianming Dai, Xianwu Tang, Renhuai Wei, Zhigao Sheng, Changhao Liang, Dingfu Shao, Wenhai Song, Qiannan Liu, Mingzhe Chen, Xiaoguang Zhu, Shulei Chou, Xuebin Zhu, Qianwang Chen, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Sulfated polysaccharide-based scaffolds for orthopaedic tissue engineering, Jeremy Dinoro, Malachy Maher, Sepehr Talebian, Mahboubeh Jafarkhani, Mehdi Mehrali, Gorka Orive, Javad Foroughi, Megan S. Lord, and Alireza Dolatshahi-Pirouz

The evaluation of super-capacitive performance of novel g-C3N4/PPy nanocomposite electrode material with sandwich-like structure, Guangzhi Dong, Huiqing Fan, Ke Fu, Longtao Ma, Shujun Zhang, Mingchang Zhang, Jiangwei Ma, and Weijia Wang

PDF

Dielectric and Piezoelectric Properties of Textured Lead-Free Na0.5Bi0.5TiO3-Based Ceramics, Nannan Dong, Xiaoyi Gao, Fangquan Xia, Hanxing Liu, Hua Hao, and Shujun Zhang

Fabrication of a Biocompatible Liquid Crystal Graphene Oxide-Gold Nanorods Electro- and Photoactive Interface for Cell Stimulation, Daniela Duc, Paul R. Stoddart, Sally L. McArthur, Robert M. I Kapsa, Anita F. Quigley, Mitchell Boyd-Moss, and Simon E. Moulton

Conversion of a 2D Lepidocrocite-Type Layered Titanate into Its 1D Nanowire Form with Enhancement of Cation Exchange and Photocatalytic Performance, Mohamed Esmat, Ahmed Farghali, Samaa El-Dek, Mohamed Khedr, Yusuke Yamauchi, Yoshio Bando, Naoki Fukata, and Yusuke Ide

PDF

Room temperature CO2 reduction to solid carbon species on liquid metals featuring atomically thin ceria interfaces, Dorna Esrafilzadeh, Ali Zavabeti, Rouhollah Jalili, Paul Atkin, Jaecheol Choi, Benjamin J. Carey, Robert Brkljaca, Anthony P. O'Mullane, Michael Dickey, David L. Officer, Douglas R. MacFarlane, Torben Daeneke, and Kourosh Kalantar-Zadeh

Hetero-interface constructs ion reservoir to enhance conversion reaction kinetics for sodium/lithium storage, Libin Fang, Zhenyun Lan, Wenhao Guan, Peng Zhou, Naoufal Bahlawane, Wenping Sun, Yunhao Lu, Chu Liang, Mi Yan, and Yinzhu Jiang

PDF

Hydrogen-Containing Na3HTi1- xMnxF8 Narrow-Band Phosphor for Light-Emitting Diodes, Muhuai Fang, Tsun Yang, Tadeusz Lesniewski, Chi Lee, Sebastian Mahlik, Marek Grinberg, Vanessa K. Peterson, Christophe R. Didier, Wei Kong Pang, Chaochin Su, and Ru-Shi Liu

Exploration of the sodium ion ordered transfermechanism in a MoSe2@Graphene composite forsuperior rate and lifespan performance, Haining Fan, Qi Zhang, Qinfen Gu, Yang Li, Wenbin Luo, and Hua-Kun Liu

Life-Saving Threads: Advances in Textile-Based Analytical Devices, Syamak Farajikhah, Joan M. Cabot, Peter C. Innis, Brett Paull, and Gordon G. Wallace

Processable Thermally Conductive Polyurethane Composite Fibers, Syamak Farajikhah, Rebecca Van Amber, Sepidar Sayyar, Sajjad Shafei, Cormac Fay, Stephen T. Beirne, Mohammad Javadi, Xungai Wang, Peter C. Innis, Brett Paull, and Gordon G. Wallace

PDF

Role of Charge Density Wave in Monatomic Assembly in Transition Metal Dichalcogenides, Haifeng Feng, Zhongfei Xu, Jincheng Zhuang, Li Wang, Yani Liu, Xun Xu, Li Song, Weichang Hao, and Yi Du

PDF

Hierarchically stacked reduced graphene oxide/carbon nanotubes for as high performance anode for sodium-ion batteries, Jianmin Feng, Lei Dong, Xifei Li, Dejun Li, Pengyi Lu, Feng Hou, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Dynamics of Inter-Molecular Interactions Between Single Aβ42 Oligomeric and Aggregate Species by High-Speed Atomic Force Microscopy, Lei Feng, Hiroki Watanabe, Paul J. Molino, Gordon G. Wallace, Son Lam Phung, Takayuki Uchihashi, and Michael J. Higgins

Decrease in Terahertz Conductivity of Graphene Under Electron Beam Irradiations, Xiaodong Feng, Min Hu, Zhuocheng Zhang, Sen Gong, Jun Zhou, Renbin Zhong, Diwei Liu, Zhenhua Wu, Tao Zhao, C Zhang, and Shenggang Liu

Ultrahigh spin transport performance in Ti2CoGe based magnetic tunnel junction, Yu Feng, Zhou Cui, Xin Ruan, Xiaoyi Fu, Zhenxiang Cheng, Rabah Khenata, and Xiaotian Wang

Melt electrowriting of electroactive poly(vinylidene difluoride) fibers, Sammy Florczak, Thomas Lorson, Tian Zheng, Miroslav Mrlik, Dietmar Hutmacher, Michael J. Higgins, Robert Luxenhofer, and Paul Dalton

Photo-Electrochemical Oxygen Evolution Reaction by Biomimetic CaMn2O4 Catalyst, Ankita Gagrani, Mohammed Alsultan, Gerhard F. Swiegers, and Takuya T. Tsuzuki

Impact of Cu particles on adsorption and photocatalytic capability of mesoporous Cu@TiO2 hybrid towards ciprofloxacin antibiotic removal, Yixin Gan, Mengmeng Zhang, Jinyan Xiong, Jiaxin Zhu, Weijie Li, Chunfei Zhang, and Gang Cheng

Room temperature perpendicular exchange bias in CoNi/(Co,Ni)O multilayers with perpendicular magnetic anisotropy directly induced by FM/AFM interface, Hangxian Gao, Takashi Harumoto, Weikai Luo, Rui Lan, Haifeng Feng, Yi Du, Yoshio Nakamura, and Ji Shi

Three-Dimensional Porous Cobalt Phosphide Nanocubes Encapsulated in a Graphene Aerogel as an Advanced Anode with High Coulombic Efficiency for High-Energy Lithium-Ion Batteries, Hong Gao, Fuhua Yang, Yang Zheng, Qing Zhang, Junnan Hao, Shilin Zhang, Hao Zheng, Jun Chen, Hua-Kun Liu, and Zaiping Guo

Enhanced antiferroelectric phase stability in La-doped AgNbO3: Perspectives from the microstructure to energy storage properties, Jing Gao, Yichi Zhang, Lei Zhao, Kai Lee, Qing Liu, Andrew J. Studer, Manuel Hinterstein, Shujun Zhang, and Jing-Feng Li

Atmospheric controlled processing enabling highly textured NKN with enhanced piezoelectric performance, Lisheng Gao, Sinan Dursun, A Gurdal, Eberhard Hennig, Shujun Zhang, and Clive A. Randall

Formation mechanism of rhombohedral L11 phase in CoPt films grown on glass substrate, Ying Gao, Haifeng Feng, Ningyan Cheng, Yi Du, Takashi Harumoto, Yoshio Nakamura, and Ji Shi

Metal-ion bridged high conductive RGO-M-MoS2 (M = Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+) composite electrocatalysts for photo-assisted hydrogen evolution, Riyue Ge, Wenxian Li, Juanjuan Huo, Ting Liao, Ningyan Cheng, Yi Du, M Zhu, Ying Li, and Jiujun Zhang

Structural Evolution and High-Voltage Structural Stability of Li(NixMnyCoz)O2 Electrodes, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma, Wei Kong Pang, Vanessa K. Peterson, Remi Petibon, Jing Li, and J Dahn

PDF

Constructing CoO/Co3S4 Heterostructures Embedded in N-doped Carbon Frameworks for High-Performance Sodium-Ion Batteries, Can Guo, Wenchao Zhang, Yi Liu, Jiapeng He, Shun Yang, Mingkai Liu, Qinghong Wang, and Zaiping Guo

PDF

Nanosheets-in-nanotube Co3O4-carbon array design enables stable Li-ion storage, Dayi Guo, Lu Pan, Jianmin Hao, Limin Han, Ding Yi, Yajing Wang, Yijun Yang, Yoshio Bando, and Xi Wang

Evidence for the dynamic relaxation behavior of oxygen vacancies in Aurivillius Bi2MoO6 from dielectric spectroscopy during resistance switching, Fei Guo, Mengting Zhao, Kang Xu, Yu Huan, Shuaipeng Ge, Yiming Chen, Jiahao Huang, Yimin Cui, Jincheng Zhuang, Yi Du, Haifeng Feng, and Weichang Hao

Engineering the poly(vinyl alcohol)-polyaniline colloids for high performance waterborne alkyd anticorrosion coating, Rui Guo, Jiao Wang, Haihua Wang, Guiqiang Fei, Caiyun Wang, Liyu Sun, and Gordon G. Wallace

PDF

Flexible and free-standing SiOx/CNT compositefilms for high capacityand durable lithium ion batteries, Wenlei Guo, Xiao Yan, Feng Hou, Lei Wen, Yejing Dai, Deming Yang, Xiaotong Jiang, Jian Liu, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Hexagonal Boron Nitride Nanosheets Grown via Chemical Vapor Deposition for Silver Protection, Rui Han, Majharu Haque Khan, Alexander Angeloski, Gilberto Casillas, Chang Yoon, Xudong Sun, and Zhenguo Huang

Piezo/triboelectric nanogenerators based on 2-dimensional layered structure materials, Sanga Han, Jaewoo Lee, Jianjian Lin, Sang Woo Kim, and Jung Ho Kim

Prediction of possible martensitic transformations in all-d-metal Zinc-based Heusler alloys from first-principles, Yilin Han, Abdelmadjid Bouhemadou, Rabah Khenata, Zhenxiang Cheng, Tie Yang, and Xiaotian Wang

PDF

Competition between cubic and tetragonal phasesin all-d-metal Heusler alloys, X2-xMn1+xV (X= Pd, Ni, Pt, Ag, Au, Ir, Co; x= 1, 0): a new potential direction of the Heusler family, Yilin Han, Mengxin Wu, Yu Feng, Zhenxiang Cheng, Tingting Lin, Tie Yang, Rabah Khenata, and Xiaotian Wang

Interface-coupling of CoFe-LDH on MXene as high-performance oxygen evolution catalyst, Chongyan Hao, Yang Wu, Yajing An, Baihua Cui, Jiannan Lin, Xiaoning Li, Dianhui Wang, Minhong Jiang, Zhenxiang Cheng, and Shi Hu

Predicting neural recording performance of implantable electrodes, Alexander R. Harris, Ben Allitt, and Antonio G. Paolini

Insights into the Electron Transfer Kinetics, Capacitance and Resistance Effects of Implantable Electrodes Using Fourier Transform AC Voltammetry on Platinum, Alexander R. Harris, Carrie Newbold, Robert Cowan, and Gordon G. Wallace

Electrochemical methods for analysing and controlling charge transfer at the electrode-tissue interface, Alexander R. Harris and Gordon G. Wallace

Tuning nitrogen species in three-dimensional porous carbon via phosphorus doping for ultra-fast potassium storage, Hanna He, Dan Huang, Yougen Tang, Qi Wang, Xiaobo Ji, Haiyan Wang, and Zaiping Guo

PDF

Time-Resolved Imaging of Magnetoelastic Waves by the Cotton-Mouton Effect, Tomosato Hioki, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

Carbon foam@reduced graphene oxide scaffold grown with polyaniline nanofibers for high performance symmetric supercapacitor, Xiaodong Hong, Yugang Lu, Shunli Li, Xuelei Wang, Xiaowei Wang, and Ji Liang

Nonlithium Metal-Sulfur Batteries: Steps Toward a Leap, Xiaodong Hong, Jun Mei, Lei Wen, Yueyu Tong, Anthony Vasileff, Liqun Wang, Ji Liang, Ziqi Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Oxygen vacancies promoting the electrocatalytic performance of CeO 2 nanorods as cathode materials for Li-O 2 batteries, Yue Hou, Jun Wang, Chuanxin Hou, Yuqi Fan, Yanjie Zhai, Hongyu Li, Feng Dang, and Shulei Chou

Two-dimensional spinel CuCo2S4 nanosheets as high efficiency cathode catalyst for lithium-oxygen batteries, Zhiqian Hou, Jianping Long, Chaozhu Shu, Ranxi Liang, Jiabao Li, and Xin Liao

Ultratough nacre-inspired epoxy-graphene composites with shape memory properties, Chuanjin Huang, Jingsong Peng, Yiren Cheng, Qian Zhao, Yi Du, Shi Xue Dou, Antoni Tomsia, Hanoch Wagner, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Ultra-Tough Inverse Artificial Nacre Based on Epoxy-Graphene by Freeze-Casting, Chuanjin Huang, Jingsong Peng, Sijie Wan, Yi Du, Shi Xue Dou, Hanoch Daniel Wagner, Antoni P. Tomsia, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Molybdenum and tungsten chalcogenides for lithium/sodium-ion batteries: Beyond MoS2, Junda Huang, Zengxi Wei, Jiaqin Liao, Wei Ni, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Superior fracture resistance of fiber reinforced polyampholyte hydrogels achieved by extraordinarily large energy-dissipative process zones, Yiwan Huang, Daniel R. King, Wei Cui, Tao Lin Sun, Honglei Guo, Takayuki Kurokawa, Hugh Ralph Brown, Chung-Yuen Hui, and Jian Ping Gong

Graphene-tailored molecular bonds for advanced hydrogen and lithium storage performance, Yuqin Huang, Guanglin Xia, Jian Zhang, Zaiping Guo, and Xuebin Yu

Improved Cyclability of Lithium−Oxygen Batteries by Synergistic Catalytic Effects of Two-Dimensional MoS2 Nanosheets Anchored on Hollow Carbon Spheres, Anjun Hu, Chaozhu Shu, Xuemei Qiu, Minglu Li, Ruixin Zheng, and Jianping Long

Lithium/Oxygen Incorporation and Microstructural Evolution during Synthesis of Li-Rich Layered Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2 Oxides, Wei-Bo Hua, Mingzhe Chen, Bjorn Schwarz, Michael Knapp, Michael Bruns, Juri Barthel, Xiu-Shan Yang, Florian Sigel, Raheleh Azmi, Anatoliy Senyshyn, Alkesandr Missiul, Laura Simonelli, Martin Etter, Suning Wang, Xiaoke Mu, Andy Fiedler, Joachim Binder, Xiaodong Guo, Shulei Chou, Ben-He Zhong, Sylvio Indris, and Helmut Ehrenberg

Synergistic effect of electron transport layer and colloidal quantum dot solid enable PbSe quantum dot solar cell achieving over 10 % efficiency, Long Hu, Xun Geng, Simrjit Singh, Junjie Shi, Yicong Hu, Shaoyuan Li, Xinwei Guan, Tengyue He, Xiaoning Li, Zhenxiang Cheng, Robert Patterson, Shujuan Huang, and Tom Wu

Ultrathin 2D TiS2 Nanosheets for High Capacity and Long-Life Sodium Ion Batteries, Zhe Hu, Zhixin Tai, Qiannan Liu, Shi-Wen Wang, Huile Jin, Shun Wang, Weihong Lai, Mingzhe Chen, Lin Li, Lingna Chen, Zhanliang Tao, and Shulei Chou

PDF

Microporous materials formed via intercalation of ultrathin coordination polymers in a layered silicate, Yusuke Ide, Satoshi Tominaka, Taiki Okuyama, Nao Tsunoji, Koji Ohara, Masanori Mitome, Tsuneji Sano, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

Continuous mesoporous Pd films with tunable pore sizes through polymeric micelle-assisted assembly, Muhammad Iqbal, Yusuf Valentino Kaneti, Kenji Kashimura, Masahiro Yoshino, Bo Jiang, Cuiling Li, Brian Yuliarto, Yoshio Bando, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi

PDF

Chemical Design of Palladium-Based Nanoarchitectures for Catalytic Applications, Muhammad Iqbal, Yusuf Valentino Kaneti, Jeonghun Kim, Brian Yuliarto, Yong-Mook Kang, Yoshio Bando, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi

PDF

Thermal expansion and electro-elastic features of Ba2TiSi2O8 high temperature piezoelectric crystal, Chao Jiang, Feifei Chen, Fapeng Yu, Shiwei Tian, Xiufeng Cheng, Shujun Zhang, and Xian Zhao

PDF

Bio‑Derived Hierarchical Multicore-Shell Fe2N‑Nanoparticle‑Impregnated N‑Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium‑/Potassium‑Ion Storage, Hongjun Jiang, Ling Huang, Yunhong Wei, Boya Wang, Hao Wu, Yun Zhang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Zinc-Tiered Synthesis of 3D Graphene for Monolithic Electrodes, Xiangfen Jiang, Ruiqing Li, Ming Hu, Zheng Hu, Dmitri Goldberg, Yoshio Bando, and Xuebin Wang

Enhanced energy storage and fast discharge properties of BaTiO3 based ceramics modified by Bi(Mg1/2Zr1/2)O3, Xuewen Jiang, Hua Hao, Shujun Zhang, Jiahao Lv, Minghe Cao, Zhonghua Yao, and Hanxing Liu

Self-tunable ultrathin carbon nanocups as the electrode material of sodium- ion batteries with unprecedented capacity and stability, Xian Jian, Hong Wang, Gaofeng Rao, Lingyan Jiang, Haonan Wang, Chandrasekar Mayandi Subramaniyam, Asif Mahmood, Wanli Zhang, Yong Xiang, Shi Xue Dou, Zuowan Zhou, David Hui, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Nasir Mahmood

Identification of active sites for acidic oxygen reduction on carbon catalysts with and without nitrogen doping, Yi Jia, Longzhou Zhang, Linzhou Zhuang, Hongli Liu, Xuecheng Yan, Xin Wang, Jiandang Liu, Jiancheng Wang, Yarong Zheng, Zhaohui Xiao, Elena Taran, Jun Chen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, Shuangyin Wang, Liming Dai, and Xiangdong Yao

One-pot synthesis of porous 1T-phase MoS2 integrated with single-atom Cu doping for enhancing electrocatalytic hydrogen evolution reaction, Liang Ji, Pengfei Yan, Chuanhui Zhu, Chunyan Ma, Wenzhuo Wu, Cong Wei, Yonglong Shen, Shengqi Chu, Jiaou Wang, Yi Du, Jun Chen, Xinan Yang, and Qun Xu

Super Large Sn 1-x Se Single Crystals with Excellent Thermoelectric Performance, Min Jin, Xiao-Lei Shi, Tianli Feng, Weidi Liu, Haifeng Feng, Sokrates Pantelides, Jun Jiang, Yunxia Chen, Yi Du, Jin Zou, and Zhi-Gang Chen

Modification of pinning in YBa 2 Cu 3 O 7 thin films by substrate annealing, Antony Jones, Simon K. H Lam, Jia Du, Sergey Rubanov, and Alexey Pan

PDF

Electro-polymerized polypyrrole film for fabrication of flexible and slurry-free polypyrrole-sulfur-polypyrrole sandwich electrode for the lithium-sulfur battery, Mohammad R. Kaiser, Zhaojun Han, and Jiazhao Wang

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co 3 N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction, Bong Kyun Kang, Seo Young Im, Jooyoung Lee, Sung Hoon Kwag, Seok Bin Kwon, SintayehuNibret Tiruneh, Min-Jun Kim, Jung Ho Kim, Woo Seok Yang, Byungkwon Lim, and Dae Ho Yoon

Electrochemical supermolecular templating of mesoporous Rh films, Kenya Kani, Jeonghun Kim, Bo Jiang, Md. Shahriar Al Hossain, Yoshio Bando, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi

PDF

Jute-derived microporous/mesoporous carbon with ultra-high surface area using a chemical activation process, Junayet Hossain Khan, Freddy Marpaung, Christine Young, Jianjian Lin, Md Tofazzal Islam, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Norah Alhokbany, Katsuhiko Ariga, Lok Kumar Shrestha, Yusuke Yamauchi, Kevin C.-W Wu, Md. Shahriar Al Hossain, and Jeonghun Kim

Arresting high-temperature microstructural evolution inside sintered silver, Khalid Khtatba, Seyed Paknejad, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Naoko Sano, and Samjid Mannan

Bioprinting an Artificial Pancreas for Type 1 Diabetes, Juewan Kim, Kyungwon Kang, Christopher Drogemuller, Gordon G. Wallace, and Patrick T. Coates

PDF

Biomimetic Thermal-sensitive Multi-transform Actuator, Tae Hyeob Kim, Jung Gi Choi, Ju Young Byun, Yongwoo Jang, Sung Min Kim, Geoffrey M. Spinks, and Seon Jeong Kim

PDF

Zwitterion Functionalized Silica Nanoparticle Coatings: The Effect of Particle Size on Protein, Bacteria, and Fungal Spore Adhesion, Brianna Knowles, Dan Yang, Pawel W. Wagner, Shane A. MacLaughlin, Michael J. Higgins, and Paul J. Molino

PDF

Actuator Materials: Review on Recent Advances and Future Outlook for Smart Textiles, Dharshika Kongahage and Javad Foroughi

PDF

Perovskite R3c phase AgCuF3: multiple Dirac cones, 100% spin polarization and its thermodynamic properties, Minquan Kuang, Tingzhou Li, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, Rabah Khenata, Tie Yang, Tingting Lin, and Xiaotian Wang

PDF

Morphology tuning of inorganic nanomaterials grown by precipitation through control of electrolytic dissociation and supersaturation, Weihong Lai, Yunxiao Wang, Yong Wang, Minghong Wu, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, Shulei Chou, Jun Chen, and Shi Xue Dou

The Quasi-Pt-Allotrope Catalyst: Hollow PtCo@single-Atom Pt 1 on Nitrogen-Doped Carbon toward Superior Oxygen Reduction, Weihong Lai, Binwei Zhang, Zhenpeng Hu, Xi-Ming Qu, Yan-Xia Jiang, Yunxiao Wang, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

PDF

General π-electron-assisted strategy for single-atom (Ir, Pt, Ru, Pd, Fe, and Ni) electrocatalysts with bi-functional active sites toward highly efficient water splitting, Weihong Lai, Li-Fu Zhang, Wei-Bo Hua, Sylvio Indris, Zichao Yan, Zhe Hu, Binwei Zhang, Yani Liu, Li Wang, Min Liu, Rong Liu, Yunxiao Wang, Jiazhao Wang, Zhenpeng Hu, Hua-Kun Liu, Shulei Chou, and Shi Xue Dou

PDF

Platinum/Nickel Bicarbonate Heterostructures towards Accelerated Hydrogen Evolution under Alkaline Conditions, Mengmeng Lao, Kun Rui, Guoqiang Zhao, Peixin Cui, Xusheng Zheng, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Tunable solution-processable anodic exfoliated graphene, Chong Yong Lee, David R. G Mitchell, Paul J. Molino, Adam Fahy, and Gordon G. Wallace

PDF

Emerging approach in semiconductor photocatalysis: Towards 3D architectures for efficient solar fuels generation in semi-artificial photosynthetic systems, Chong Yong Lee, Jinshuo Zou, John P. Bullock, and Gordon G. Wallace

Electrochemical properties of nonstoichiometric silicon suboxide anode materials with controlled oxygen concentration, Jaewoo Lee, Sanga Han, Sang-Min Lee, Min-Sik Park, and Jung Ho Kim

High thermoelectric performance in Cu2Se superionic conductor with enhanced liquid-like behaviour by dispersing SiC, Jingdan Lei, Zheng Ma, De Zhang, Yanqun Chen, Chao Wang, Xiaoyun Yang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Moss-derived mesoporous carbon as bi-functional electrode materials for lithium-sulfur batteries and supercapacitors, Wen Lei, Haipeng Liu, Junlei Xiao, Yang Wang, and Liangxu Lin

PDF

Fabrication of nitrogen and sulfur co-doped carbon nanofibers with three-dimensional architecture for high performance supercapacitors, Wen Lei, Haijun Zhang, Dezheng Liu, and Liangxu Lin

Exfoliated Triazine-Based Covalent Organic Nanosheets with Multielectron Redox for High-Performance Lithium Organic Batteries, Zhendong Lei, Xiudong Chen, Weiwei Sun, Yong Zhang, and Yong Wang

Advances in nanostructures fabricated: Via spray pyrolysis and their applications in energy storage and conversion, Jin Leng, Zhixing Wang, Jiexi Wang, Hong-Hui Wu, Guochun Yan, Xinhai Li, Huajun Guo, Yong Liu, Qiaobao Zhang, and Zaiping Guo

Flexible perovskite solar cell-driven photo-rechargeable lithium-ion capacitor for self-powered wearable strain sensors, Chao Li, Shan Cong, Zhengnan Tian, Yingze Song, Lianghao Yu, Chen Lu, Yuanlong Shao, Jie Li, Guifu Zou, Mark H. Rummeli, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3 single crystals, Fei Li, Matthew Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth Dickey, James leBeau, Jian Li Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long-Qing Chen, Thomas R. Shrout, and Shujun Zhang

Influence of Zn nonstoichiometry on the phase structure,microstructure and microwave dielectric properties of Nd(Zn0.5Ti0.5)O3ceramics, Jiamao Li, Chuangang Fan, Zhenxiang Cheng, and Songlin Ran

PDF

Smart graphene-cellulose paper for 2D or 3D "origami-inspired" human stem cell support and differentiation, Jianfeng Li, Xiao Liu, Eva Tomaskovic-Crook, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

Laser reinforcement of light industrial part surface with synthetic amorphous/nanocrystalline composites, Jianing Li, Molin Su, Xiaolin Wang, Kegao Liu, Feihu Shan, and Qi Liu

Laser deposition-additive manufacturing of ceramics/nanocrystalline intermetallics reinforced microlaminates, Jianing Li, Molin Su, Xiaolin Wang, Qi Liu, and Kegao Liu

Laser nanocomposites-reinforcing/manufacturing of SLM 18Ni300 alloy under aging treatment, Jianing Li, Xiaolin Wang, Wenjun Qi, Jie Tian, and Shuili Gong

MOF nanoleaves as new sacrificial templates for the fabrication of nanoporous Co-Nx/C electrocatalysts for oxygen reduction, Jingjing Li, Wei Xia, Jing Tang, Haibo Tan, Jiayu Wang, Yusuf Valentino Kaneti, Yoshio Bando, Tao Wang, Jianping He, and Yusuke Yamauchi

Seeking large Seebeck effects in LaX(X = Mn and Co)O3/SrTiO3 superlattices by exploiting high spin-polarized effects, Jingyu Li, Yuanxu Wang, Guangbiao Zhang, Huabing Yin, Dong Chen, Wei Sun, Beibei Shi, and Zhenxiang Cheng

Magneto-Seebeck effect in Co2FeAl/MgO/Co2FeAl:first-principles calculations, Jingyu Li, Guangbiao Zhang, Chengxiao Peng, Wenxuan Wang, Jinfeng Yang, Yuanxu Wang, and Zhenxiang Cheng

Electric field induced two-dimensional electron gas and magnetism in LaFeO3/SrTiO3 (0 0 1) heterostructures, Lili Li, Guangbiao Zhang, Jingyu Li, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

Hollow-Carbon-Templated Few-Layered V5S8 Nanosheets Enabling Ultrafast Potassium Storage and Long-Term Cycling, Li Li, Wenchao Zhang, Xing Wang, Shilin Zhang, Yajie Liu, Minhan Li, Guanjia Zhu, Yang Zheng, Qing Zhang, Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Wei Luo, Zaiping Guo, and Jianping Yang

PDF

Two-dimensional transition metal dichalcogenides in supercapacitors and secondary batteries, Liangxu Lin, Wen Lei, Shaowei Zhang, Yuqing Liu, Gordon G. Wallace, and Jun Chen

Insights into the Interfacial Instability between Carbon-Coated SiO Anode and Electrolyte in Lithium-Ion Batteries, Zeheng Lin, Jianhui Li, Qiming Huang, Kang Xu, Weizhen Fan, Le Yu, Qingbing Xia, and Weishan Li

PDF

Electrochemical potassium/lithium-ion intercalation into TiSe2: Kinetics and mechanism, Peng Li, Xiaobo Zheng, Haoxiang Yu, Guoqiang Zhao, Jie Shu, Xun Xu, Wenping Sun, and Shi Xue Dou

Monolithic electrode integrated of ultrathin NiFeP on 3D strutted graphene for bifunctionally efficient overall water splitting, Rui Li, Bao-Lu Wang, Tian Gao, Ran Zhang, Chenyang Xu, Xiangfen Jiang, Jinjue Zeng, Yoshio Bando, Pengfei Hu, Yongle Li, and Xue Wang

Synthesis and electrochemical properties of a new compound, Na0.8Li0.1Ni0.31Mn0.62O2, Guoqiang Liu, Han Yu, Ji Liang, Jingyi Zhang, and Lei Wen

Electrospun CoSe@N-doped carbon nanofibers with highly capacitive Li storage, Jiandong Liu, Jiaojiao Liang, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Boosting Superconducting Properties of Fe(Se, Te) via Dual-Oscillation Phenomena Induced by Fluorine Doping, Jixing Liu, Shengnan Zhang, Meng Li, Lina Sang, Zhi Li, Zhenxiang Cheng, Weiyao Zhao, Jianqing Feng, Chengshan Li, Ping Xiang Zhang, Shi Xue Dou, Xiaolin Wang, and Lian Zhou

Enhancement of superconducting properties in polycrystalline Fe(Se, Te)via a dual coordination effect, Jixing Liu, Shengnan Zhang, Lina Sang, Meng Li, Weiyao Zhao, Zhi Li, Zhenxiang Cheng, L Liu, Jianqing Feng, Chengshan Li, Ping Xiang Prof Ping Xiang Zhang, Shi Xue Dou, Lian Zhou, and Xiaolin Wang

Nanocomposites LiMnxFe1-xPO4/C synthesized via freeze drying assisted sol-gel routine and their magnetic and electrochemical properties, Liying Liu, Zujie Cao, Yanyan Cui, Xi Ke, Guoxun Zeng, Jun Liu, Dan Liu, Qinghai Li, Jian Lai, Zhicong Shi, and Shulei Chou

Experimental realization of ultra-broadband and extremely low reflectance in surface modified glasses, L Liu, Xiaolin Wang, Yanju Ji, Xiaoyue Liu, Min Jing, Fukun Ma, Peng Liu, and Hui Tong

Facile synthesis of Co/Pd supported by few-walled carbon nanotubes as an efficient bidirectional catalyst for improving the low temperature hydrogen storage properties of magnesium hydride, Meijia Liu, Xuezhang Xiao, Shuchun Zhao, Man Chen, Jianfeng Mao, Bosang Luo, and Lixin Chen

PDF

Recent Progress on Germanene and Functionalized Germanene: Preparation, Characterizations, Applications, and Challenges, Nana Liu, Guyue Bo, Yani Liu, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

Recent Progress of Layered Transition Metal Oxide Cathodes for Sodium-Ion Batteries, Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Chao Zou, Huile Jin, Shun Wang, Shulei Chou, and Shi Xue Dou

PDF

P2-type Na2/3Ni1/3Mn2/3O2as a cathode materialwith high-rate and long-life for sodium ionstorage, Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Chao Zou, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, and Shulei Chou

A nanoarchitectured Na6Fe5(SO4)8/CNTs cathodefor building a low-cost 3.6 V sodium-ion full batterywith superior sodium storage, Shiyu Liu, Xiaosheng Song, Xiaoxiao Kuai, Wenchang Zhu, Kai Tian, Xifei Li, Mingzhe Chen, Shulei Chou, Jianqing Zhao, and Lijun Gao

PDF

Development of a Coaxial 3D Printing Platform for Biofabrication of Implantable Islet-Containing Constructs, Xiao Liu, Sarah-Sophia Carter, Max Renes, Juewan Kim, Darling Rojas-Canales, Daniella Penko, Cameron S. Angus, Stephen T. Beirne, Christopher Drogemuller, Zhilian Yue, Patrick T. Coates, and Gordon G. Wallace

Insight into Preparation of Fe-Doped Na3V2(PO4)3@C from Aspectsof Particle Morphology Design, Crystal Structure Modulation, andCarbon Graphitization Regulation, Xiaohong Liu, Guilin Feng, En-Hui Wang, Hui Chen, Zhenguo Wu, Wei Xiang, Yan Jun Zhong, Yanxiao Chen, Xiaodong Guo, and Ben-He Zhong

PDF

Nitrogen/sulfur dual-doping of reduced graphene oxide harvesting hollow ZnSnS3 nano-microcubes with superior sodium storage, Xiaojing Liu, Youchen Hao, Jie Shu, Hirbod Maleki Kheimeh Sari, Liangxu Lin, Huari Kou, Jianwei Li, Wen Liu, Bo Yan, Dejun Li, Jiujun Zhang, and Xifei Li

Realization of Strained Stanene by Interface Engineering, Yani Liu, Nan Gao, Jincheng Zhuang, Chen Liu, Jiaou Wang, Weichang Hao, Shi Xue Dou, Jijun Zhao, and Yi Du

Pothole-rich Ultrathin WO3 Nanosheets that Trigger N≡N Bond Activation of Nitrogen for Direct Nitrate Photosynthesis, Youwen Liu, Ming Cheng, Zhihai He, Bingchuan Gu, Chong Xiao, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Jiandang Liu, Haiyan He, Bangjiao Ye, Bicai Pan, and Yi Xie

Rational design and synthesis of advanced Na3·32Fe2·34(P2O7)2 cathode with multiple-dimensional N-doped carbon matrix, Yumei Liu, En-Hui Wang, Ranjusha Rajagopalan, Weibo Hua, Ben-He Zhong, Yan Jun Zhong, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Shi Xue Dou, and Juntao Li

PDF

Chemical Properties, Structural Properties, and Energy Storage Applications of Prussian Blue Analogues, Weijie Li, Chao Han, Gang Cheng, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Zn(Cu)Si2+xP3 Solid Solution Anodes for High-Performance Li-Ion Batteries with Tunable Working Potentials, Wenwu Li, Jun Liao, Xinwei Li, Lei Zhang, Bote Zhao, Yu Chen, Yucun Zhou, Zaiping Guo, and Meilin Liu

A new family of cation-disordered Zn(Cu)-Si-P compounds as high-performance anodes for next-generation Li-ion batteries, Wenwu Li, Xinwei Li, Jun Liao, Bote Zhao, Lei Zhang, Le Huang, Guoping Liu, Zaiping Guo, and Meilin Liu

A self-healing layered GeP anode for high-performance Li-ion batteries enabled by low formation energy, Wenwu Li, Xinwei Li, Jiale Yu, Jun Liao, Bote Zhao, Liang Huang, Ali Abdelhafiz, Haiyan Zhang, Jeng-Han Wang, Zaiping Guo, and Meilin Liu

An amorphous Zn-P/graphite composite with chemical bonding for ultra-reversible lithium storage, Wenwu Li, Jiale Yu, Jiajun Wen, Jun Liao, Ziyao Ye, Bote Zhao, Xinwei Li, Haiyan Zhang, Meilin Liu, and Zaiping Guo

PDF

Enhancing oxygen evolution efficiency of multiferroic oxides by spintronic and ferroelectric polarization regulation, Xiaoning Li, Huan Liu, Zezhi Chen, Qingmei Wu, Zheyin Yu, Mengmeng Yang, Xiaolin Wang, Zhenxiang Cheng, Zhengping Fu, and Yalin Lu

Optimized Electronic Configuration to Improve the Surface Absorption and Bulk Conductivity for Enhanced Oxygen Evolution Reaction, Xiaoning Li, Yanhua Sun, Qingmei Wu, Huan Liu, Wen Gu, Xiaolin Wang, Zhenxiang Cheng, Zhengping Fu, and Yalin Lu

A S/N-doped high-capacity mesoporous carbon anode for Na-ion batteries, Xiu Li, Xincheng Hu, Lin Zhou, Rui Wen, Xun Xu, Shulei Chou, Libao Chen, Anmin Cao, and Shi Xue Dou

Free-Standing Three-Dimensional CuCo2S4 Nanosheet Array with High Catalytic Activity as an Efficient Oxygen Electrode for Lithium-Oxygen Batteries, Jianping Long, Zhiqian Hou, Chaozhu Shu, Chao Han, Weijie Li, Rui Huang, and Jiazhao Wang

Highly porous, low band-gap NixMn3-xO4 (0.55 ≤ x ≤ 1.2) spinel nanoparticles with in situ coated carbon as advanced cathode materials for zinc-ion batteries, Jun Long, Jinxing Gu, Zhanhong Yang, Jianfeng Mao, Junnan Hao, Zhongfang Chen, and Zaiping Guo

PDF

Sb2Te3 topological insulator: Surface plasmon resonance and application in refractive index monitoring, Hua Lu, Siqing Dai, Zengji Yue, Yicun Fan, Huachao Cheng, Jianglei Di, Dong Mao, Enpu Li, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Topological insulator based Tamm plasmon polaritons, Hua Lu, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao, and Jianlin Zhao

Silica-Mediated Formation of Nickel Sulfide Nanosheets on CNT Films for Versatile Energy Storage, Pengyi Lu, Xiaowei Wang, Lei Wen, Xiaotong Jiang, Wenlei Guo, Lei Wang, Xiao Yan, Feng Hou, Ji Liang, Hui-Ming Cheng, and Shi Xue Dou

Metal-Organic Framework (MOF)-Derived Nanoporous Carbon Materials, Freddy Marpaung, Minjun Kim, Junayet Hossain Khan, Konstantin K. Konstantinov, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, Jongbeom Na, and Jeonghun Kim

Structure analysis using XRD refinement for replacement of copper (Cu) with manganese (Mn) in NdMn 2 Si 2 compound, M F. Md Din, Jian Li Wang, A R. Abdul Rahman, Y N. A Norizan, N Suhaimi, Nurul Idris, M Ismail Ismail, W Wan Zamri, and F Abdul Aziz

PDF

An efficient multi-doping strategy to enhance Li-ion conductivity in the garnet-type solid electrolyte Li7La3Zr2O12, Yedukondalu Meesala, Yu-Kai Liao, Anirudha Jena, Nai-Hsuan Yang, Wei Kong Pang, Shu-Fen Hu, Ho Chang, Chia-Erh Liu, Shih-Chieh Liao, Jin-Ming Chen, Xiangxin Guo, and Ru-Shi Liu

PDF

Electrochemical impacts of sheet-like hafnium phosphide and hafnium disulfide catalysts bonded with reduced graphene oxide sheets for bifunctional oxygen reactions in alkaline electrolytes, Mayilvel Meganathan, Taizhong Huang, Hengyi Fang, Jianfeng Mao, and Guoxin Sun

A simple technique for development of fibres with programmable microsphere concentration gradients for local protein delivery, Fahimeh Mehrpouya, Zhilian Yue, Anthony C. Romeo, Robert A. Gorkin III, Robert M. I Kapsa, Simon E. Moulton, and Gordon G. Wallace

PDF

Triaxial braided piezo fiber energy harvesters for self-powered wearable technologies, Fatemeh Mokhtari, Javad Foroughi, Tian Zheng, Zhenxiang Cheng, and Geoffrey M. Spinks

PDF

Sheath-run artificial muscles, Jiuke Mu, Monica Jung de Andrade, Shaoli Fang, Xuemin Wang, Enlai Gao, Na Li, Shi Hyeong Kim, Hongzhi Wang, Chengyi Hou, Qinghong Zhang, Meifang Zhu, Dong Qian, Hongbing Lu, Dharshika Kongahage, Sepehr Talebian, Javad Foroughi, Geoffrey M. Spinks, Hyun Kim, Taylor H. Ware, Hyeon Jun Sim, Dong Yeop Lee, Yongwoo Jang, Seon Jeong Kim, and Ray H. Baughman

Discussion paper on proposed new regulatory changes on 3D technology: a surgical perspective, Payal Mukherjee, Jonathan Clark, Gordon G. Wallace, Kai Cheng, Michael J. Solomon, Arthur Richardson, and Guy Maddern

A direct 3D suspension near-field electrospinning technique for the fabrication of polymer nanoarrays, Alexander Nagle, Cormac Fay, Zhigang Xie, Gordon G. Wallace, Xungai Wang, and Michael J. Higgins

PDF

Strategies for neural control of prosthetic limbs: From electrode interfacing to 3D printing, Catherine G.Y. Ngan, Robert M. I Kapsa, and Peter Choong

Optimising the biocompatibility of 3D printed photopolymer constructs in vitro and in vivo, Catherine G.Y. Ngan, Cathal D. O'Connell, Romane Blanchard, Mitchell Boyd-Moss, Richard Williams, Justin L. Bourke, Anita F. Quigley, P McKelvie, Robert M. I Kapsa, and Peter Choong

Evaluation of sterilisation methods for bio-ink components: gelatin, gelatin methacryloyl, hyaluronic acid and hyaluronic acid methacryloyl, Cathal D. O'Connell, Carmine Onofrillo, Serena Duchi, Xin Li, Yifan Zhang, Peilin Tian, Lanyita Lu, Anna Trengove, Anita F. Quigley, Sanjeev Gambhir, Afsaneh Khansari, Tajanka Mladenovska, Andrea O'Connor, Claudia Di Bella, Peter Choong, and Gordon G. Wallace

PDF

Enhanced superconductivity induced by several-unit-cells diffusion in an FeTe/FeSe bilayer heterostructure, Wenbin Qiu, Qingshuang Ma, Zongqing Ma, Jun Tan, Lina Sang, Chuanbing Cai, Md. Shahriar Al Hossain, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, Yongchang Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Rapid fabrication of diffusion barrier between metal electrode and thermoelectric materials using current-controlled spark plasma sintering technique, Xavier Reales Ferreres and Sima Aminorroaya-Yamini

Negative Thermal Expansion of Ni-Doped MnCoGe at Room-Temperature Magnetic Tuning, Qingyong Ren, Wayne D. Hutchison, Jian Li Wang, Andrew J. Studer, Guohua Wang, Haidong Zhou, Jie A/Prof Jie Ma, and Stewart J. Campbell

Excess conductivity in nano-carbon doped MgB 2 superconductor, Ebrahim Rostamabadi, Shaban Reza Ghorbani, and Xiaolin Wang

Stabilizing the structure of LiMn0.5Fe0.5PO4 via the formation of concentration-gradient hollow spheres with Fe-rich surfaces, Tingting Ruan, Bo Wang, Fei Wang, Rensheng Song, Fan Jin, Yu Zhou, Dianlong Wang, and Shi Xue Dou

PDF

Quantitative ultrasound imaging of cell-laden hydrogels and printed constructs, Andres Ruland Palaia, Kerry J. Gilmore, Luciana Daikuara, Cormac Fay, Zhilian Yue, and Gordon G. Wallace

Hydrogels Containing the Ferri/Ferrocyanide Redox Couple and Ionic Liquids for Thermocells, Matthew Russo, Holly Warren, Geoffrey M. Spinks, Douglas R. MacFarlane, and Jennifer M. Pringle

Effects of Interfacial Layers on the Open Circuit Voltage of Polymer/Fullerene Bulk Heterojunction Devices Studied by Charge Extraction Techniques, Chaiyuth Sae-kung, Brendan F. Wright, Tracey M. Clarke, Gordon G. Wallace, and Attila J. Mozer

In-situ hydrostatic pressure induced significant suppression of magnetic relaxation and enhancement of flux pinning in Fe1−xCoxSe0.5Te0.5 single crystals, Lina Sang, Pankaj Maheshwari, Jixing Liu, Zhi Li, Wenbin Qiu, Guangsai Yang, Chuanbing Cai, Shi Xue Dou, Veerpal Awana, and Xiaolin Wang

Wet-spinning and carbonization of graphene/PAN-based fibers: Toward improving the properties of carbon fibers, Sepidar Sayyar, Jeremy Moskowitz, Bronwyn Fox, Jeffrey Wiggins, and Gordon G. Wallace

Charge-Based Self-Equalization for Imbalance Battery Pack in an Energy Storage Management System: Developing a Time-Based Equalization Algorithm, Khay Wai W. See, Kai Chin Lim, Sam Batternally, and Neng Zhang

Textile strain sensors: a review of the fabrication technologies, performance evaluation and applications, Shayan Seyedin, Peng Zhang, Maryam Naebe, Si Qin, Jun Chen, Xungai Wang, and Joselito M. Razal

PDF

Thermoelectric Performance of Single-Phase Tellurium-Reduced Quaternary (PbTe)0.55(PbS)0.1(PbSe)0.35, Laaya Shaabani, Graeme Blake, Andrew Manettas, Shokat Keshavarzi, and Sima Aminorroaya-Yamini

PDF

High pressure synchrotron x-ray diffraction study of the Mn0.94Ti0.06CoGe alloy, Precious Shamba, J C. Debnath, Jian Li Wang, and Qinfen Gu

Double Helix Actuators, David J. Shepherd and Geoffrey M. Spinks

Engineering of perfusable double-layered vascular structures using contraction of spheroid-embedded hydrogel and electrochemical cell detachment, Yuka Shimazu, Binbin Zhang, Zhilian Yue, Gordon G. Wallace, and Junji Fukuda

PDF

Rationally designed bimetallic Au@Pt nanoparticles for glucose oxidation, Kyubin Shim, Won Lee, Yoon-Uk Heo, Mohammed Shahabuddin, Min-Sik Park, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Au decorated core-shell structured Au@Pt for the glucose oxidation reaction, Kyubin Shim, Won Lee, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, Yoon-Bo Shim, and Jung Ho Kim

Tunable porosity in bimetallic core-shell structured palladium-platinum nanoparticles for electrocatalysts, Kyubin Shim, Jianjian Lin, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Component-Interaction Reinforced Quasi-Solid Electrolyte with Multifunctionality for Flexible Li-O2 Battery with Superior Safety under Extreme Conditions, Chaozhu Shu, Jianping Long, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Understanding the Reaction Chemistry during Charging in Aprotic Lithium-Oxygen Batteries: Existing Problems and Solutions, Chaozhu Shu, Jiazhao Wang, Jianping Long, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Highly reversible Li-O2 battery induced by modulating local electronic structure via synergistic interfacial interaction between ruthenium nanoparticles and hierarchically porous carbon, Chaozhu Shu, Chang Wu, Jianping Long, Haipeng Guo, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Lubricin on Platinum Electrodes: A Low-Impedance Protein-Resistant Surface Towards Biomedical Implantation, Saimon M. Silva, Anita F. Quigley, Robert M. I Kapsa, George W. Greene, and Simon E. Moulton

PDF

Plasma functionalisation of few-layer graphenes and carbon nanotubes for graphene microsupercapacitors, Emily Smith, Yuqing Liu, Chris Stirling, David J. Watson, Robert C.T. Slade, Jun Chen, and Carol Crean

Temperature-dependent piezotronic effect of MoS2 monolayer, Ahrum Sohn, Seung Choi, Sanga Han, Tae-Ho Kim, Jung Ho Kim, Yunseok Kim, and Sang Woo Kim

PDF

A freestanding CNTs film fabricated by pyrrole-modified CVD for capacitive deionization, Dan Song, Wenlei Guo, Tao Zhang, Pengyi Lu, Anran Guo, Feng Hou, Xiao Yan, and Ji Liang

A new reflowing strategy based on lithiophilic substrates towards smooth and stable lithium metal anodes, Rensheng Song, Yuqiang Ge, Bo Wang, Qiang Lv, Fei Wang, Tingting Ruan, Dianlong Wang, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

PDF

Using force-displacement relations to obtain actuation parameters from artificial muscles, Geoffrey M. Spinks, Shannon Bakarich, Shazed Md Aziz, Bidita Binte Salahuddin, and Hai Xin

Terahertz Analysis of Phthalocyanine Pigments, Andrew Squires and R A. Lewis

PDF

Ultrasonic spray deposition of TiO2 electron transport layers for reproducible and high efficiency hybrid perovskite solar cells, Jingsong Sun, Alexander Pascoe, Steffen Meyer, Qijie Wu, Enrico Della Gaspera, Sonia Raga, Tian Zhang, Andrew Nattestad, Udo Bach, Yi-Bing Cheng, and Jacek Jasieniak

Highly Efficient Visible Light Catalysts Driven by Ti3+‐VO‐2Ti4+‐N3− Defect Clusters, Qingbo Sun, Shaoyang Zhang, David L. Cortie, Julien Langley, Nicholas Cox, Terry J. Frankcombe, Jie Gao, Hua Chen, Ray L. Withers, Felipe Kremer, Dehong Yu, Frank Brink, Wensheng Shi, and Yun Liu

Structural modulation enables magneto-dielectric effect and enhanced photoactivity in ferroelectric bismuth iron niobate pyrochlore, Shujie Sun, Liuyang Zhu, Bolin Zhang, Lin Zhang, Yuan Li, Nian Cheng, Xiaofeng Yin, Yongshang Tian, Xiaoning Li, and Yalin Lu

Giant Magnetoelectric Coupling and Two-Dimensional Electron Gas Regulated by Polarization in BiFeO3/LaFeO3 Heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, Tingting Jia, and Yuanxu Wang

Valence mediated tunable magnetism and electronic properties by ferroelectric polarization switching in 2D FeI 2 /In 2 Se 3 van der Waals heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

First-principles investigation on tunable electronic properties and magnetism by polarization in PbTiO3/BiFeO3 2D ferroelectric heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Guangbiao Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Flexible piezoelectric energy harvester/sensor with high voltage output over wide temperature range, Yanhua Sun, Jianguo Chen, Xiaoning Li, Yun Lu, Shujun Zhang, and Zhenxiang Cheng

PDF

Challenges and prospects in the catalysis of electroreduction of nitrogen to ammonia, Bryan H. R Suryanto, Hoang-Long Du, Dabin Wang, Jun Chen, Alexandr N. Simonov, and Douglas R. MacFarlane

MoS2 Polymorphic Engineering Enhances Selectivity in the Electrochemical Reduction of Nitrogen to Ammonia, Bryan H. R Suryanto, Dabin Wang, Luis Miguel Azofra, Moussab Harb, Luigi Cavallo, Rouhollah Jalili, David R. G Mitchell, Manjunath Chatti, and Douglas R. MacFarlane

A Review on Iron Oxide-Based Nanoarchitectures for Biomedical, Energy Storage, and Environmental Applications, Shunsuke Tanaka, Yusuf Valentino Kaneti, Ni Luh Wulan Septiani, Shi Xue Dou, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, Jeonghun Kim, and Yusuke Yamauchi

Enhanced Peroxidase Mimetic Activity of Porous Iron Oxide Nanoflakes, Shunsuke Tanaka, Mostafa Kamal Masud, Yusuf Valentino Kaneti, Muhammad J. A Shiddiky, Amanullah Fatehmulla, Abdullah Aldhafiri, W Aslam Farooq, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

PDF

Size Effects on the Mechanical Properties of Nanoporous Graphene Networks, Dai-Ming Tang, Cui Ren, Ling Zhang, Ying Tao, Peng Zhang, Wei Lv, Xiang Jia, Xiaojuan Jiang, Guangmin Zhou, Takahito Ohmura, Ping Huai, Feng Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, and Quan-Hong Yang

Integrated Polypyrrole@Sulfur@Graphene Aerogel 3D Architecturevia Advanced Vapor Polymerization for High-Performance Lithium−Sulfur Batteries, Hu Tang, L You, Jianwen Liu, Shiquan Wang, Pengyu Wang, Chuanqi Feng, and Zaiping Guo

Solar-driven capacity enhancement of aqueous redox batteries with a vertically oriented tin disulfide array as both the photo-cathode and battery-anode, Zhengnan Tian, Chao Li, Jingsheng Cai, Li Zhang, Chen Lu, Yingze Song, Tao Jiang, Jingyu Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Human Neural Tissues from Neural Stem Cells Using Conductive Biogel and Printed Polymer Microelectrode Arrays for 3D Electrical Stimulation, Eva Tomaskovic-Crook, Peikai Zhang, Annika Ahtiainen, Heidi Kaisvuo, Chong Yong Lee, Stephen T. Beirne, Zaid Aqrawe, Darren Svirskis, Jari A. Hyttinen, Gordon G. Wallace, Jadranka Travas-Sejdic, and Jeremy Micah Crook

PDF

Magnetism-mediated thermoelectric performance of the Cr-doped bismuth telluride tetradymite, J Vaney, Sima Aminorroaya-Yamini, H Takaki, Kazuaki Kobayashi, N Kobayashi, and Taizo Mori

Electric-field control of the remanent-magnetic-state relaxation in a piezoelectric-ferromagnetic PZT-5%Fe3O4 composite, G Vertsioti, Michael Pissas, Shujun Zhang, and Dimosthenis Stamopoulos

PDF

Pronounced and reversible modulation of the piezoelectric coefficients by a low magnetic field in a magnetoelectric PZT-5%Fe3O4 system, G Vertsioti, Shujun Zhang, and Dimosthenis Stamopoulos

Seawater-driven forward osmosis for pre-concentrating nutrients in digested sludge centrate, Minh Vu, William E. Price, Tao He, Xiwang Zhang, and Long D. Nghiem

Three-Dimensional Printing of Abrasive, Hard, and Thermally Conductive Synthetic Microdiamond-Polymer Composite Using Low-Cost Fused Deposition Modeling Printer, Sidra Waheed, Joan M. Cabot, Petr Smejkal, Syamak Farajikhah, Sepidar Sayyar, Peter C. Innis, Stephen T. Beirne, Grant D. Barnsley, Trevor W. Lewis, Michael C. Breadmore, and Brett Paull

PDF

Intercalation Pseudocapacitance Boosting Ultrafast Sodium Storage in Prussian Blue Analogs, Baoqi Wang, Shuangyu Liu, Wenping Sun, Yuxin Tang, Hongge Pan, Mi Yan, and Yinzhu Jiang

Nanoarchitectured metal-organic framework-derived hollow carbon nanofiber filters for advanced oxidation processes, Chaohai Wang, Jeonghun Kim, Minjun Kim, Hyunsoo Lim, Ming Zhang, Jungmok You, Jung-Ho Yun, Yoshio Bando, Jiansheng Li, and Yusuke Yamauchi

Functionalizing graphene with titanate coupling agents as reinforcement for one-component waterborne poly(urethane-acrylate) anticorrosion coatings, Haihua Wang, Yu He, Guiqiang Fei, Caiyun Wang, Yiding Shen, Ke Zhu, Liyu Sun, Nana Rang, Danhui Guo, and Gordon G. Wallace

Ultrahigh Energy-Storage Density in Antiferroelectric Ceramics with Field-Induced Multiphase Transitions, Hongsheng Wang, Yucheng Liu, Tongqing Yang, and Shujun Zhang

C3N4-digested 3D construction of hierarchicalmetallic phase MoS2nanostructures, Jiayu Wang, Jing Tang, Tong Guo, Shuaihua Zhang, Wei Xia, Haibo Tan, Yoshio Bando, Xin Wang, and Yusuke Yamauchi

Ultra-thin, highly graphitized carbon nanosheets into three-dimensional interconnected framework utilizing a ball mill mixing of precursors, Jie Wang, Jeonghun Kim, Bing Ding, Jung Ho Kim, Victor Malgras, Christine Young, and Yusuke Yamauchi

High-Performance Graphene-Fiber-Based Neural Recording Microelectrodes, Kezhong Wang, Christopher Frewin, Dorna Esrafilzadeh, Changchun Yu, Caiyun Wang, Joseph Pancrazio, Mario I. Romero-Ortega, Rouhollah Jalili, and Gordon G. Wallace

Monolayer Epitaxial Heterostructures for Selective Visible-Light-Driven Photocatalytic NO Oxidation, Liang Wang, Kang Xu, Wen Cui, Dongdong Lv, Li Wang, Long Ren, Xun Xu, Fan Dong, Shi Xue Dou, Weichang Hao, and Yi Du

Boosting NIR-driven photocatalytic water splitting by constructing 2D/3D epitaxial heterostructures, Li Wang, Dandan Cui, Long Ren, Jiajia Zhou, Fan Wang, Gilberto Casillas, Xun Xu, Germanas Peleckis, Weichang Hao, Jinhua Ye, Shi Xue Dou, Dayong Jin, and Yi Du

Boosting Visible-Light-Driven Photo-oxidation of BiOCl by Promoted Charge Separation via Vacancy Engineering, Li Wang, Dongdong Lv, Fan Dong, Xuelian Wu, Ningyan Cheng, Jason Dr Jason Scott, Xun Xu, Weichang Hao, and Yi Du

Promoting photoreduction properties via synergetic utilization between plasmonic effect and highly active facet of BiOCl, Li Wang, Dongdong Lv, Zengji Yue, He Zhu, Liang Wang, Defa Wang, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

In Situ Fabrication of Branched TiO2/C Nanofibers as Binder‐Free and Free‐Standing Anodes for High‐Performance Sodium‐Ion Batteries, Ling Wang, Guorui Yang, Jianan Wang, Silan Wang, Caiyun Wang, Shengjie Peng, Wei Yan, and Seeram Ramakrishna

A reduced graphene oxide interface layer for improved power conversion efficiency of aqueous quantum dots sensitized solar cells, Liqun Wang, Jianmin Feng, Yueyu Tong, and Ji Liang

PDF

G-C3N4-based films: A rising star for photoelectrochemical water splitting, Liqun Wang, Yueyu Tong, Jianmin Feng, Jungang Hou, Jing Li, Xinggang Hou, and Ji Liang

PDF

A non-enzymatic photoelectrochemical glucose sensor based on BiVO4 electrode under visible light, Shan Wang, Shaoping Li, Wenwen Wang, Mengting Zhao, Jiaofeng Liu, Haifeng Feng, Yiming Chen, Qi Gu, Yi Du, and Weichang Hao

PDF

A hierarchical porous Fe-N impregnated carbon-graphene hybrid for high-performance oxygen reduction reaction, Sihui Wang, Xiao Yan, Kuang-Hsu Wu, Xuemin Chen, Jianmin Feng, Pengyi Lu, Hou Feng, Hui-Ming Cheng, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Electronic, magnetic, and thermodynamic properties of rhombohedral Dysprosium Manganite and discussions of effects of uniform strain, spin-orbit coupling, hole and electron doping on its electronic structures, Xiaotian Wang, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, Rabah Khenata, and Tie Yang

New R3c-type half-metal MnBO3 with remarkable multiple Dirac-like band crossings: Effects of uniform strain, vacancies, spineorbit coupling, and hole and electron doping on its electronic structures, Xiaotian Wang, Rabah Khenata, Yilin Han, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, A M. Aliev, and Tie Yang

Heterostructures of Ni-Co-Al layered doublehydroxide assembled on V4C3MXene for high-energy hybrid supercapacitors, Xin Wang, Hui Li, Han Li, Shuai Lin, Jin Bai, Jianming Dai, Changhao Liang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

Two-dimensional V4C3MXene as high performance electrodematerials for supercapacitors, Xin Wang, Shuai Lin, Haiyun Tong, Yanan Huang, Peng Tong, Bangchuan Zhao, Jianming Dai, Changhao Liang, Hai Wang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Blowing Route towards Advanced Inorganic Foams, Xuebin Wang, Xiangfen Jiang, and Yoshio Bando

PDF

Native Surface Oxides Featured Liquid Metals for Printable Self-Powered Photoelectrochemical Device, Yuqing Wang, Yaqi Li, Jingwei Zhang, Jincheng Zhuang, Long Ren, and Yi Du

PDF

Recent Advances in 3D Graphene Architectures and Their Composites for Energy Storage Applications, Zhijie Wang, Hong Gao, Qing Zhang, Yuqing Liu, Jun Chen, and Zaiping Guo

A novel cobalt-free CO2-stable perovskite-type oxygen permeable membrane, Zhongtao Wang, Wei Liu, Yusen Wu, Wenping Sun, and Chunqing Wang

Temperature-Driven Multiferroic Phase Transitions and Structural Instability Evolution in Lanthanum-Substituted Bismuth Ferrite, Jie Wei, Chun-Fang Wu, Tiantian Yang, Zhibin Lv, Zhuo Xu, Dawei Wang, Raphael Haumont, and Zhenxiang Cheng

Synergistic impact of cocatalysts and hole scavenger for promoted photocatalytic H2 evolution in mesoporous TiO2-NiSx hybrid, Yi Wei, Gang Cheng, Jinyan Xiong, Jiaxin Zhu, Yixin Gan, Mengmeng Zhang, Zhen Li, and Shi Xue Dou

Preparation and energy storage performance of transparent dielectric films with two-dimensional platelets, Fei Wen, H Lou, Jianfei Ye, Wangfeng Bai, Luwen Wang, Lili Li, Wei Wu, Zhuo Xu, Gaofeng Wang, Zhicheng Zhang, and Lin Zhang

Van der Waals integration of silicene and hexagonal boron nitride, F Wiggers, A Fleurence, K Aoyagi, Tetsu Yonezawa, Y Yamada-Takamura, Haifeng Feng, Jincheng Zhuang, Yi Du, A Kovalgin, and M De Jong

Strong bioinspired HPA-rGO nanocomposite films via interfacial interactions for flexible supercapacitors, Chao Wu, Tianzhu Zhou, Yi Du, Shi Xue Dou, Hao Zhang, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Single-crystal-like ZnO mesoporous spheres derived from metal organic framework delivering high electron mobility for enhanced energy conversion and storage performances, Dapeng Wu, Yixin Wang, Nana Ma, Kun Cao, Wenchao Zhang, Junliang Chen, Danqi Wang, Zhiyong Gao, Fang Xu, and Kai Jiang

Functional composite polymer electrolytes with imidazole modified SiO2 nanoparticles for high-voltage cathode lithium ion batteries, Jinhua Wu, Xiaoxi Zuo, Qiuyu Chen, Xiao Deng, Huiyin Liang, Tianming Zhu, Jiansheng Liu, Weijie Li, and Junmin Nan

PDF

Site preference and tetragonal distortion in palladium-rich Heusler alloys, Mengxin Wu, Yilin Han, Abdelmadjid Bouhemadou, Zhenxiang Cheng, Rabah Khenata, Minquan Kuang, Xiangjiang Wang, Tie Yang, Hongkuan Yuan, and Xiaotian Wang

PDF

In situ incorporation of nanostructured antimony in an N-doped carbon matrix for advanced sodium-ion batteries, Zhibin Wu, Bernt Johannessen, Wenchao Zhang, Wei Kong Pang, Jianfeng Mao, Hua-Kun Liu, and Zaiping Guo

PDF

Suppressing Manganese Dissolution via Exposing Stable {111} Facets for High-Performance Lithium-Ion Oxide Cathode, Yao Xiao, Xu-Dong Zhang, Yanfang Zhu, Peng-Fei Wang, Ya-Xia Yin, Xinan Yang, Ji-Lei Shi, Jian Liu, Hongliang Li, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, and Yu-Guo Guo

Phosphorus‐Modulation‐Triggered Surface Disorder in Titanium Dioxide Nanocrystals Enables Exceptional Sodium‐Storage Performance, Qingbing Xia, Yang Huang, Jin Xiao, Lei Wang, Zeheng Lin, Weijie Li, Hui Liu, Qinfen Gu, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

Pt nanoparticles embedded metal-organic framework nanosheets: A synergistic strategy towards bifunctional oxygen electrocatalysis, Zhangxun Xia, Jian Fang, Xiaoming Zhang, Linpeng Fan, Anders Barlow, Tong Lin, Suli Wang, Gordon G. Wallace, Gongquan Sun, and Xungai Wang

In situ construction of CoSe2@vertical-oriented graphene arrays as self-supporting electrodes for sodium-ion capacitors and electrocatalytic oxygen evolution, Zhou Xia, Hao Sun, Xin He, Zhongti Sun, Chen Lu, Jie Li, Yang Peng, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Recent Progress on Two-Dimensional Heterostructures for Catalytic, Optoelectronic, and Energy Applications, Yilian Xi, Jincheng Zhuang, Weichang Hao, and Yi Du

Highly Stabilized Ni-Rich Cathode Material with Mo Induced Epitaxially Grown Nanostructured Hybrid Surface for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Chunliu Xu, Wei Xiang, Zhenguo Wu, Yadi Xu, Yongchun Li, Yuan-hong Wang, Yao Xiao, Xiaodong Guo, and Ben-He Zhong

Rayleigh-Instability-Induced Bismuth Nanorod@Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as A Long Cycling and High Rate Anode for Sodium-Ion Batteries, Pan Xue, Nana Wang, Zhiwei Fang, Zhenxiao Lu, Xun Xu, Liang Wang, Yi Du, Xiaochun Ren, Zhongchao Bai, Shi Xue Dou, and Guihua Yu

Room-Temperature Reversible and Nonvolatile Tunability of Electrical Properties of Cr-Doped In2O3 Semiconductor Thin Films Gated by Ferroelectric Single Crystal and Ionic Liquid, Meng Xu, Jian-Min Yan, Ting-Wei Chen, Zhi-Xue Xu, Hui Wang, Lei Guo, Guan-Yin Gao, Shu-Ying Yan, Feifei Wang, Jin-Xing Zhang, Weiyao Zhao, Xiao-Guang Li, Haosu Luo, and Ren-Kui Zheng

Ultraflexible Transparent Bio-Based Polymer Conductive Films Based on Ag Nanowires, Wei Xu, Lu Zhong, Feng Xu, Weijie Song, Jinggang Wang, Jin Zhu, and Shulei Chou

PDF

On Low-Concentration Inks Formulated by Nanocellulose Assisted with Gelatin Methacrylate (GelMA) for 3D Printing toward Wound Healing Application, Wenyang Xu, Binbin Molino, Fang Cheng, Paul J. Molino, Zhilian Yue, Dandan Su, Xiaoju Wang, Stefan Willfor, Chunlin Xu, and Gordon G. Wallace

High Pressure Driven Isostructural Electronic Phase Separation in 2D BiOI, Zhongfei Xu, Hui Li, Shuxian Hu, Jincheng Zhuang, Yi Du, and Weichang Hao

Flexible, Temperature-Resistant, and Fatigue-Free Ferroelectric Memory Based on Bi(Fe0.93Mn0.05Ti0.02)O3 Thin Film, Changhong Yang, Yajie Han, Jin Qian, Panpan Lv, Xiujuan Lin, Shifeng Huang, and Zhenxiang Cheng

Fatigue-Free and Bending-Endurable Flexible Mn-Doped Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-BiFeO3 Film Capacitor with an Ultrahigh Energy Storage Performance, Changhong Yang, Panpan Lv, Jin Qian, Yajie Han, Jun Ouyang, Xiujuan Lin, Shifeng Huang, and Zhenxiang Cheng

Bi-functional nitrogen-doped carbon protective layer on three-dimensional RGO/SnO2 composites with enhanced electron transport and structural stability for high-performance lithium-ion batteries, Dongxiao Yang, Haoyu Ren, Dapeng Wu, Wenchao Zhang, Xiangdong Lou, Danqi Wang, Kun Cao, Zhiyong Gao, Fang Xu, and Kai Jiang

Yolk-Shell Structured FeP@C Nanoboxes as Advanced Anode Materials for Rechargeable Lithium-/Potassium-Ion Batteries, Fuhua Yang, Hong Gao, Junnan Hao, Shilin Zhang, Peng Li, Yuqing Liu, Jun Chen, and Zaiping Guo

Ultra-high energy storage performance with mitigated polarization saturation in lead-free relaxors, Letao Yang, Xi Kong, Zhenxiang Cheng, and Shujun Zhang

Perovskite lead-free dielectrics for energy storage applications, Letao Yang, Xi Kong, Fei Li, Hua Hao, Zhenxiang Cheng, Hanxing Liu, Jing-Feng Li, and Shujun Zhang

Bimetallic metal-organic frameworks derived Ni-Co-Se@C hierarchical bundle-like nanostructures with high-rate pseudocapacitive lithium ion storage, Tao Yang, Yangai Liu, Dexin Yang, Bingbing Deng, Zhaohui Huang, Chris D. Ling, Hao Liu, Guoxiu Wang, Zaiping Guo, and Rongkun Zheng

Manipulation of Oxygen Vacancy for High Photovoltaic Output in Bismuth Ferrite Films, Tiantian Yang, Jie Wei, Yaxin Guo, Zhibin Lv, Zhuo Xu, and Zhenxiang Cheng

Ferroelectric polarization tuning the photovoltaic and diode-like effect of the Ni, Sm co-doped BiFeO3 film capacitors, Tiantian Yang, Jie Wei, Zhibin Lv, Zhuo Xu, and Zhenxiang Cheng

Strain effect for the newly discovered spin-gapless diamond-like quaternary-type semiconductor CuMn2InSe4, Tie Yang, Jieting Cao, Rabah Khenata, Zhenxiang Cheng, Minquan Kuang, and Xiaotian Wang

Interpreting Abnormal Charge−Discharge Plateau Migration in CuxS during Long-Term Cycling, Zu Guang Yang, Ting Chen, Chunjin Wu, Jie Qu, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Manipulation of the Electronic Transport Properties of Charge-Transfer Oxide Thin Films of NdNi O3 Using Static and Electric-Field-Controllable Dynamic Lattice Strain, Jian-Min Yan, Meng Xu, Ting-Wei Chen, Ming Yang, Fei Liu, Hui Wang, Lei Guo, Zhi-Xue Xu, Fang-Yuan Fan, Guan-Yin Gao, Si-Ning Dong, Xiao-Guang Li, Hao Luo, Weiyao Zhao, and Ren-Kui Zheng

Nonvolatile and Reversible Ferroelectric Control of Electronic Properties of Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films Grown on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Single Crystals, Jian-Min Yan, Zhi-Xue Xu, Ting-Wei Chen, Meng Xu, C Zhang, Xu-Wen Zhao, Fei Liu, Lei Guo, Shu-Ying Yan, Guan-Yin Gao, Feifei Wang, Jin-Xing Zhang, Si-Ning Dong, Xiao-Guang Li, Haosu Luo, Weiyao Zhao, and Ren-Kui Zheng

W3Nb14O44 nanowires: Ultrastable lithium storage anode materials for advanced rechargeable batteries, Lei Yan, Jie Shu, Chunxiao Li, Xing Cheng, Haojie Zhu, Haoxiang Yu, Chaofeng Zhang, Yang Zheng, Ying Xie, and Zaiping Guo

A Hydrostable Cathode Material Based on the Layered P2@P3 Composite that Shows Redox Behavior for Copper in High-Rate and Long-Cycling Sodium-Ion Batteries, Zichao Yan, Liang Tang, Yangyang Huang, Weibo Hua, Yong Wang, Rong Liu, Qinfen Gu, Sylvio Indris, Shulei Chou, Yunhui Huang, Minghong Wu, and Shi Xue Dou

Enhanced constraint and catalysed conversion of lithium polysulfides: Via composite oxides from spent layered cathodes, Wenze Yin, Zhenguo Wu, Wen Tian, Yanxiao Chen, Wei Xiang, Guilin Feng, Yongchun Li, Chunjin Wu, Chunliu Xu, Changjiang Bai, Ben-He Zhong, Xinlong Wang, Jun Zhang, Feng Rong He, Abdulmohsen Alshehri, and Xiaodong Guo

PDF

Topological insulator materials for advanced optoelectronic devices, Zengji Yue, Xiaolin Wang, and Min Gu

PDF

Ordered platinum-bismuth intermetallic clusters with Pt-skin for a highly efficient electrochemical ethanol oxidation reaction, Binwei Zhang, Weihong Lai, Tian Sheng, Xi-Ming Qu, Yunxiao Wang, Long Ren, Lei Zhang, Yi Du, Yan-Xia Jiang, Shi-Gang Sun, and Shi Xue Dou

PDF

New monatomic layer clusters for advanced catalysis materials, Binwei Zhang, Long Ren, Yunxiao Wang, Yi Du, Lei Jiang, and Shi Xue Dou

PDF

Long-Life Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries by Virtue of Transition-Metal-Nanocluster-Sulfur Interactions, Binwei Zhang, Tian Sheng, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Kenneth Davey, Shi Xue Dou, and Shizhang Qiao

Cation-anion codoping to enhance thermoelectric performance of BiSbSe3, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Zhenxiang Cheng, Lijuan Zhang, Chao Wang, and Yuanxu Wang

Enhanced thermoelectric performance of BiSbTe alloy: Energy filtering effect of nanoprecipitates and the effect of SiC nanoparticles, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Chao Wang, Lijuan Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Effect of monophasic pulsed stimulation on live single cell de-adhesion on conducting polymers with adsorbed fibronectin as revealed by single cell force spectroscopy, Hongrui Zhang, Gordon G. Wallace, and Michael J. Higgins

Low-temperature electroless synthesis of mesoporous aluminum nanoparticles on graphene for high-performance lithium-ion batteries, Hongyu Zhang, Guanglin Xia, Fang Fang, Dalin Sun, and Xuebin Yu

Spin reorientation and rare earth antiferromagnetic transition in single crystal Sm0.15Dy0.85FeO3, Jiashu Zhang, Weiyao Zhao, Zhenjie Feng, Jun-Yi Ge, Jincang Zhang, and Shixun Cao

Controlling the magnetic reversal mechanism of exchange biased MnxOy/Ni80Fe20 bilayers through O+ implantation, Ji Zhang, Grace L. Causer, Xinzhi Liu, Mihail Ionescu, Sean Li, Ko-Wei Lin, and Frank Klose

PDF

Manganese based layered oxides with modulated electronic and thermodynamic properties for sodium ion batteries, Kai Zhang, Duho Kim, Zhe Hu, Mihui Park, Gahee Noh, Yujeong Yang, Jing Zhang, Vincent Lau, Shulei Chou, Maenghyo Cho, Si-Young Choi, and Yong-Mook Kang

A Yolk-Shell Structured Silicon Anode with Superior Conductivity and High Tap Density for Full Lithium-Ion Batteries, Lei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Ningyan Cheng, Dandan Cui, Yi Du, Porun Liu, Mohammad Al-Mamun, Shanqing Zhang, and Huijun Zhao

Constructing the best symmetric full K-ion battery with the NASICON-type K3V2(PO4)3, Lei Zhang, Binwei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Qing Zhang, Yajie Liu, Hong Gao, Mohammad Al-Mamun, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

Synergistic catalysis in monodispersed transition metal oxide nanoparticles anchored on amorphous carbon for excellent low-temperature dehydrogenation of magnesium hydride, Meng Zhang, Xuezhang Xiao, Jianfeng Mao, Zhenyun Lan, Xu Huang, Yunhao Lu, Bosang Luo, Meijia Liu, Man Chen, and Lixin Chen

Realization of tetragonal Heusler alloy Mn3-xCrxGa for spintronic applications, Qiangqiang Zhang, Z H. Liu, Jingang Tan, X Q. Ma, and Zhenxiang Cheng

PDF

Structural Insight into Layer Gliding and Lattice Distortion in Layered Manganese Oxide Electrodes for Potassium-Ion Batteries, Qing Zhang, Christophe R. Didier, Wei Kong Pang, Yajie Liu, Zhijie Wang, Sean Li, Vanessa K. Peterson, Jianfeng Mao, and Zaiping Guo

Electrochemical Reduction of CO2 by SnOx Nanosheets Anchored on Multiwalled Carbon Nanotubes with Tunable Functional Groups, Qi Zhang, Yanxing Zhang, Jianfeng Mao, Junyu Liu, Yue Zhou, Daniel Guay, and Jinli Qiao

PDF

Structural Engineering of Hierarchical Micro‐nanostructured Ge-C Framework by Controlling the Nucleation for Ultralong Life Li Storage, Shilin Zhang, Yang Zheng, Xuejuan Huang, Jian Hong, Bin Cao, Junnan Hao, Qining Fan, Tengfei Zhou, and Zaiping Guo

PDF

Continuous carbon nanotube composite fibers for flexible aqueous lithium-ion batteries, Tao Zhang, Shuaishuai Han, Wenlei Guo, Feng Hou, Jiachen Liu, Xiao Yan, Shunquan Chen, and Ji Liang

Strategies Toward Stable Nonaqueous Alkali Metal-O2 Batteries, Wang Zhang, Yang Huang, Ying Liu, Lei Wang, Shulei Chou, and Hua-Kun Liu

PDF

Approaching high-performance potassium-ion batteries via advanced design strategies and engineering, Wenchao Zhang, Yajie Liu, and Zaiping Guo

Graphene-Encapsulated CuP2: A Promising Anode Material with High Reversible Capacity and Superior Rate-Performance for Sodium-Ion Batteries, Yuanjun Zhang, Guanyao Wang, Liang Wang, Liang Tang, Ming Zhu, Chao Wu, Shi Xue Dou, and Minghong Wu

Electrochemical CO2 reduction over nitrogen-doped SnO2 crystal surfaces, Yuefeng Zhang, Jianjun Liu, Zengxi Wei, Quanhui Liu, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

LiFePO4 Particles Embedded in Fast Bifunctional Conductor rGO&C@Li3V2(PO4)3 Nanosheets as Cathodes for High‐Performance Li‐Ion Hybrid Capacitors, Yue Zhang, Zihe Zhang, Yakun Tang, Dianzeng Jia, Yudai Haung, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, and Zhen Zhou

PDF

Heteroatom-doped MoSe2 Nanosheets with Enhanced Hydrogen Evolution Kinetics for Alkaline Water Splitting, Guoqiang Zhao, Xingyong Wang, Shaolan Wang, Kun Rui, Yaping Chen, Haibo Yu, Jing Ma, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Annealing effects on the structural and dielectricproperties of (Nb + In) co-doped rutile TiO2ceramics, Lanling Zhao, Jun Wang, Zhigang Gai, Jichao Li, Jian Liu, Jiyang Wang, Chunlei Wang, and Xiaolin Wang

PDF

Preparation and physical properties of a Cr3Al filmwith a DO3structure, Weiqi Zhao, Xuefang Dai, X M. Zhang, Z Mo, Xiaotian Wang, G F. Chen, Zhenxiang Cheng, and Guodong Liu

PDF

Quantum oscillations in iron-doped single crystals of the topological insulator S b2 T e3, Weiyao Zhao, David L. Cortie, Lei Chen, Zhi Li, Zengji Yue, and Xiaolin Wang

PDF

New insights into the relationship between draw solution chemistry and trace organic rejection by forward osmosis, Lei Zheng, William E. Price, James A. McDonald, Stuart J. Khan, Takahiro Fujioka, and Long D. Nghiem

PDF

Electronic Structure Engineering of LiCoO2 toward Enhanced Oxygen Electrocatalysis, Xiaobo Zheng, Yaping Chen, Xusheng Zheng, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Peng Li, Xun Xu, Zhenxiang Cheng, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

An electrodeposition strategy for the controllable and cost-effective fabrication of Sb-Fe-P anodes for Li ion batteries, Xiao-Mei Zheng, Wen-Qian Rong, Jin-Hai You, Guo-Ping Tu, Peng-Yue Zhang, Shan Tao, Yunxiao Wang, Ling Huang, and Jun-Tao Li

A Novel Monolithic Soft Robotic Thumb for an Anthropomorphic Prosthetic Hand, Hao Zhou, Alireza Mohammadi, Denny Oetomo, and Gursel Alici

PDF

Engineering additional edge sites on molybdenum dichalcogenides toward accelerated alkaline hydrogen evolution kinetics, Qian Zhou, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Yaping Chen, Xun Xu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Ratiometric and Turn-On Luminescence Detection of Water in Organic Solvents Using a Responsive Europium-Organic Framework, You Zhou, Denan Zhang, Wenzhe Xing, Jing Cuan, Yuhua Hu, Yuting Cao, and Ning Gan

Defect-Induced Pt-Co-Se Coordinated Sites with Highly Asymmetrical Electronic Distribution for Boosting Oxygen-Involving Electrocatalysis, Linzhou Zhuang, Yi Jia, Hongli Liu, Xin Wang, Rosalie K. Hocking, Hongwei Liu, Jun Chen, Lei Ge, Longzhou Zhang, Mengran Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, and Xiangdong Yao

Ultrafast Li-ion migration in holey-graphene-based composites constructed by a generalized: Ex situ method towards high capacity energy storage, Chengling Zhu, Zeyu Hui, Hui Pan, Shenmin Zhu, Qing Zhang, Jianfeng Mao, Zaiping Guo, Yao Li, Muhammad Imtiaz, and Zhixin Chen

A 2D metal-organic framework/Ni(OH)2 heterostructure for an enhanced oxygen evolution reaction, Dongdong Zhu, Jinlong Liu, Liang Wang, Yi Du, Yao Zheng, Kenneth Davey, and Shi-Zhang Qiao

Engineering the Distribution of Carbon in Silicon Oxide Nanospheres at the Atomic Level for Highly Stable Anodes, Guanjia Zhu, Fangzhou Zhang, Xiaomin Li, Wei Luo, Li Li, Hui Zhang, Lianjun Wang, Yunxiao Wang, Wan Jiang, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, and Jianping Yang

Promoting solar-to-hydrogen evolution on Schottky interface with mesoporous TiO2-Cu hybrid nanostructures, Jiaxin Zhu, Jinyan Xiong, Gang Cheng, Weijie Li, and Shi Xue Dou

PDF

Electrostatically assembled construction of ternary TiO2-Cu@C hybrid with enhanced solar-to-hydrogen evolution employing amorphous carbon dots as electronic mediator, Jiaxin Zhu, Mengmeng Zhang, Jinyan Xiong, Yinan Yan, Weijie Li, and Gang Cheng

Facile electrochemical synthesis of ultrathin iron oxyhydroxide nanosheets for the oxygen evolution reaction, Jinshuo Zou, Germanas Peleckis, Chong Yong Lee, and Gordon G. Wallace

PDF

Efficient photocatalytic hydrogen peroxide production over TiO2 passivated by SnO2, Guifu Zuo, Bingdong Li, Zhaoliang Guo, Liang Wang, Fan Yang, Weishu Hou, Songtao Zhang, Peixiao Zong, Shanshan Liu, Xianguang Meng, Yi Du, Tao Wang, and Vellaisamy A. L Roy

Finely dispersed Au nanoparticles on graphitic carbon nitride as highly active photocatalyst for hydrogen peroxide production, Guifu Zuo, Shanshan Liu, Liang Wang, Hui Song, Peixiao Zong, Weishu Hou, Bingdong Li, Zhaoliang Guo, Xianguang Meng, Yi Du, Tao Wang, and Vellaisamy Roy

Papers from 2018

Preparation of ultraviolet curing type silicone rubbers containing mesoporous silica fillers, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Nobuyoshi Miyamoto, Yoshio Bando, Yuichiro Kamachi, Victor Malgras, Yusuke Yamauchi, and Norihiro Suzuki

Tuning wall thicknesses in mesoporous silica films for optimization of optical anti-reflective properties, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Konstantin K. Konstantinov, Hirofumi Tanabe, Mikiya Matsuura, Kazuhiko Maekawa, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Yoshio Bando, Yusuf Valentino Kaneti, and Yusuke Yamauchi

Mullite-glass and mullite-mullite interfaces: Analysis by molecular dynamics (MD) simulation and high-resolution TEM, Esmaeil Adabifiroozjaei, Judy N. Hart, Pramod Koshy, David R. G Mitchell, and Charles C. Sorrell

PDF

Investigation of S-shaped current-voltage characteristics in high-performance solution-processed small molecule bulk heterojunction solar cells, Ali Aghassi, Cormac Fay, and Attila J. Mozer

PDF

Future Energy Technology: Enabling New Science for a Sustainable Future, Francois Aguey-Zinsou, Zaiping Guo, Yun Hau Ng, and Da-Wei Wang

PDF

The effect of amorphous TiO2 in P25 on dye-sensitized solar cell performance, Kadhim Al-Attafi, Andrew Nattestad, Qijie Wu, Yusuke Ide, Yusuke Yamauchi, Shi Xue Dou, and Jung Ho Kim

PDF

Controlled synthesis of mesoporous nitrogen-doped carbons with highly ordered two-dimensional hexagonal mesostructures and their chemical activation, Abeer Enaiet Allah, Haibo Tan, Xingtao Xu, Ahmed Farghali, Mohamed Khedr, Abdulmohsen Alshehri, Yoshio Bando, Nanjundan Kumar, and Yusuke Yamauchi

NiFe2O4 nanoparticles coated on 3D graphene capsule as electrode for advanced energy storage applications, Shaymaa Al-Rubaye, Ranjusha Rajagopalan, Chandrasekhar Subramaniyam, Zhixin Tai, Jian Xian, Xiaolin Wang, Shi Xue Dou, and Zhenxiang Cheng

PDF

Synergistic Amplification of Water Oxidation Catalysis on Pt by a Thin-Film Conducting Polymer Composite, Mohammed Alsultan, Sivakumar Balakrishnan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Prerna Tiwari, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Synergistic amplification of catalytic hydrogen generation by a thin-film conducting polymer composite, Mohammed Alsultan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Enhanced UV-light detection based on ZnO nanowires/graphene oxide hybrid using cost-effective low temperature hydrothermal process, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Esraa Al-Shawwa, and Sameh Hamzawy

Bending of CORC (R) cables and wires: finite element parametric study and experimental validation, V A. Anvar, K Ilin, K A. Yagotintsev, B Monachan, K B. Ashok, B A. Kortman, B Pellen, T J. Haugan, J D. Weiss, D C. van der Laan, R J. Thomas, M Jose Prakash, Md. Shahriar Al Hossain, and A Nijhuis

Development and Characterization of a Sucrose Microneedle Neural Electrode Delivery System, Nicholas V. Apollo, Jonathan L. Jiang, Warwick Cheung, Sebastien Baquier, Alan Lai, Azadeh Mirebedini, Javad Foroughi, Gordon G. Wallace, Mohit N. Shivdasani, Steven Prawer, Shou Chen, Richard Williams, Mark J. Cook, David A. X Nayagam, and David J. Garrett

A coupled chemo-mechanical model to study the effects of adhesive strength on the electrochemical performance of silicon electrodes for advanced lithium ion batteries, Williams Appiah, Joonam Park, Seoungwoo Byun, Inseong Cho, Attila J. Mozer, Myung-Hyun Ryou, and Yong Lee

In situ ferromagnetic resonance capability on a polarized neutron reflectometry beamline, Mikhail Associate Professor Mikhail Kostylev, Grace Causer, Charles Lambert, Thomas Schefer, Charles Weiss, Sara J. Callori, Sayeef Salahuddin, Xiaolin Wang, and Frank Klose

PDF

Twist-coil coupling fibres for high stroke tensile artificial muscles, Shazed Md Aziz, Sina Naficy, Javad Foroughi, Hugh Ralph Brown, and Geoffrey M. Spinks

Mesoporous fullerene C-70 cubes with highly crystalline frameworks and unusually enhanced photoluminescence properties, Partha Bairi, Tohru Tsuruoka, Somobrata Acharya, Qingmin Ji, Jonathan Hill, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, and Lok Kumar Shrestha

Aldehyde isomers of porphyrin: A spectroscopic and computational study, Jonathan E. Barnsley, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Keith C. Gordon

PDF

Thickness dependence of dendritic flux avalanches in YBa2Cu3O7-xfilms, E Baruch-El, M Baziljevich, Tom H. Johansen, A Shaulov, and Y Yeshurun

PDF

Solid-State Poly(ionic liquid) Gels for Simultaneous CO2 Adsorption and Electrochemical Reduction, Tania Benedetti Goncales, Sina Naficy, Ashley Walker, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Fariba Dehghani

3D Printed Electrodes for Improved Gas Reactant Transport for Electrochemical Reactions, Tania Benedetti Goncales, Andrew Nattestad, Adam Taylor, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Surface engineering with Ar+/O2+ ion beam bombardment: Tuning the electronic and magnetic behavior of Ni80Fe20/La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3(001) junctions, I Bergenti, Palash K. Manna, C H. Lin, P Graziosi, X Liu, Grace L. Causer, F Liscio, A Ruotolo, V A. Dediu, Johan Van Lierop, Frank Klose, and Ko-Wei Lin

PDF

Porous nanozymes: The peroxidase-mimetic activity of mesoporous iron oxide for the colorimetric and electrochemical detection of global DNA methylation, Ripon Bhattacharjee, Shunsuke Tanaka, Sofia Moriam, Mostafa Kamal Masud, Jianjian Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Nam-Trung Nguyen, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

High toxicity of Bi(OH)3 and α-Bi2O3 nanoparticles towards malignant 9L and MCF-7 cells, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Dean Cardillo, Michael L. F Lerch, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

TiO2/(BiO)2CO3nanocomposites for ultraviolet filtration with reduced photocatalytic activity, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Michael L. F Lerch, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

PDF

Recent progress on liquid metals and their applications, Guyue Bo, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

Biological Functions and Current Advances in Isolation and Detection Strategies for Exosome Nanovesicles, Kseniia Boriachek, Md Nazmul Islam, Andreas Moller, Carlos Salomon, Nam-Trung Nguyen, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, and Muhammad J. A Shiddiky

Three-dimensional neural cultures produce networks that mimic native brain activity, Justin L. Bourke, Anita F. Quigley, Serena Duchi, Cathal D. O'Connell, Jeremy Micah Crook, Gordon G. Wallace, Mark J. Cook, and Robert M. I Kapsa

PDF

Aesthetically Pleasing, Visible Light Transmissive, Luminescent Solar Concentrators Using a BODIPY Derivative, Alina Brzeczek-Szafran, Christopher Richardson, Vanessa Lopez, Pawel W. Wagner, and Andrew Nattestad

PDF

Assessing phase discrimination via the segmentation of an elemental energy dispersive X-ray spectroscopy map: A case study of Bi2Te3and Bi2Te2S, Jacob Byrnes, Azdiar Adil Gazder, and Sima Aminorroaya-Yamini

PDF

Gradient chemical order in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3, Matthew Cabral, Shujun Zhang, Elizabeth Dickey, and James leBeau

PDF

Progress and Future Perspectives on Li(Na)-CO2 Batteries, Fengshi Cai, Zhe Hu, and Shulei Chou

PDF

Graphitic Carbon Nanocage as a Stable and High Power Anode for Potassium-Ion Batteries, Bin Cao, Qing Zhang, Huan Liu, Bin Xu, Shilin Zhang, Tengfei Zhou, Jianfeng Mao, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Ang Li, Jisheng Zhou, Xiaohong Chen, and Huaihe Song

Active control of thermomagnetic avalanches in superconducting Nb films with tunable anisotropy, D Carmo, F Colauto, A M H De Andrade, A A M Oliveira, Wilson Aires Ortiz, Y Galperin, and Tom H. Johansen

Direct Measurement of the Intrinsic Sharpness of Magnetic Interfaces Formed by Chemical Disorder Using a He+Beam, Grace Causer, David L. Cortie, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

The microstructural evolution of chemical disorder and ferromagnetism in He+irradiated FePt3films, Grace Causer, Hanliang Zhu, Joel P. Davis, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

Tailoring exchange bias in ferro/antiferromagnetic FePt3 bilayers created by He+ beams, Grace Causer, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

In situ construction of yolk-shell zinc cobaltite with uniform carbon doping for high performance asymmetric supercapacitors, Xiaoya Chang, Lei Zang, Song Liu, Mengying Wang, Huinan Guo, Caiyun Wang, and Yijing Wang

PDF

Tuning the structure of three dimensional nanostructured molybdenum disulfide/nitrogen-doped carbon composite for high lithium storage, Yunfeng Chao, Yu Ge, Yong Zhao, Jicheng Jiang, Caiyun Wang, Chunyan Qin, Amruthalakshmi Vijayakumar, Changchun Yu, and Gordon G. Wallace

Green synthesis and stabilization of earthworm-like gold nanostructure and quasi-spherical shape using Caesalpinia sappan Linn. extract, Widsanusan Chartarrayawadee, Chee O. Too, Sukunya Ross, Gareth Ross, Kanlaya Jumpatong, Araya Noimou, and Apinya Settha

PDF

Comparison of 8Li and 9Li spin relaxation in SrTiO3 and Pt: A means to distinguish magnetic and electric quadrupolar sources of relaxation, Aris Chatzichristos, Ryan M. L McFadden, Victoria L. Karner, David L. Cortie, C D. P Levy, W A. MacFarlane, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, Zaher Salman, and Robert F. Kiefl

Recent Development of Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs) Derived Porous Carbon Based Materials as Electrocatalysts, Ningyan Cheng, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

PDF

Superhydrophobic Shape Memory Polymer Arrays with Switchable Isotropic/Anisotropic Wetting, Zhongjun Cheng, Dongjie Zhang, Tong Lv, Hua Lai, Enshuang Zhang, Hongjun Kang, Yongzhen Wang, Pengchang Liu, Yuyan Liu, Yi Du, Shi Xue Dou, and Lei Jiang

PDF

Coercivity degradation caused by inhomogeneous grain boundaries in sintered Nd-Fe-B permanent magnets, Hansheng Chen, Fan Yun, Jiangtao Qu, Yingfei Li, Zhenxiang Cheng, Ruhao Fang, Zhixiao Ye, Simon Peter Ringer, and Rongkun Zheng

Tuning the component ratio and corresponding sodium storage properties of layer-tunnel hybrid Na0.6Mn1-xNixO2cathode by a simple cationic Ni2+doping strategy, Hui Chen, Zhenguo Wu, Zhuo Zheng, Tingru Chen, Xiaodong Guo, Juntao Li, and Benhe Zhong

Insight into the Synergistic Effect on Selective Adsorption for Heavy Metal Ions by a Polypyrrole/TiO2Composite, Jie Chen, Mengting Yu, Caiyun Wang, Jiangtao Feng, and Wei Yan

A Novel Graphene Oxide Wrapped Na2Fe2(SO4)3/C Cathode Composite for Long Life and High Energy Density Sodium-Ion Batteries, Mingzhe Chen, David L. Cortie, Zhe Hu, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, Wei-Bo Hua, En-Hui Wang, Weihong Lai, Lingna Chen, Shulei Chou, Xiaolin Wang, and Shi Xue Dou

PDF

Progress and future prospects of high-voltage and high-safety electrolytes in advanced lithium batteries: From liquid to solid electrolytes, Shimou Chen, Kaihua Wen, Juntian Fan, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

Effects of surface nanostructuring and impurity doping on ultrafast carrier dynamics of silicon photovoltaic cells: A pump-probe study, Tianyu Chen, Yoon Nam, Xinke Wang, Peng Han, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Jiasheng Ye, Jae Song, Jung-Ho Lee, C Zhang, and Yan Zhang

Cu2+Dual-Doped Layer-Tunnel Hybrid Na0.6Mn1- xCuxO2as a Cathode of Sodium-Ion Battery with Enhanced Structure Stability, Electrochemical Property, and Air Stability, Ting-Ru Chen, Tian Sheng, Zhenguo Wu, Jun-Tao Li, En-Hui Wang, Chun-Jin Wu, Hongtai Li, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Ling Huang, and Shi-Gang Sun

PDF

Structural, electronic and magnetic properties of MnxGa/Co2MnSi (x = 1, 3) bilayers, Ting Chen, Junhao Wang, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Hong Chen

PDF

Decomposition Mechanism of Zinc Ammine Borohydride: A First-Principles Calculation, Xiaowei Chen, Weidong Zou, Renquan Li, Guanglin Xia, and Xuebin Yu

Recent Progress on Nickel-Based Oxide/(Oxy)Hydroxide Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction, Yaping Chen, Kun Rui, Jixin Zhu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Biomaterials for corneal bioengineering, Zhi Chen, Jingjing You, Xiao Liu, Simon Cooper, Christopher Hodge, Gerard Sutton, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

PDF

Weavable asymmetric carbon nanotube yarn supercapacitor for electronic textiles, Changsoon Choi, Jong Park, Keon Jung Kim, Duck Lee, Monica Jung de Andrade, Shi Hyeong Kim, Sanjeev Gambhir, Geoffrey M. Spinks, Ray H. Baughman, and Seon Jeong Kim

A Porphyrin/Graphene Framework: A Highly Efficient and Robust Electrocatalyst for Carbon Dioxide Reduction, Jaecheol Choi, Pawel W. Wagner, Rouhollah Jalili, Jeonghun Kim, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

PDF

Exploiting Intermolecular Interactions between Alkyl-Functionalized Redox-Active Molecule Pairs to Enhance Interfacial Electron Transfer, Inseong Cho, Mizuho Koshika, Pawel W. Wagner, Nagatoshi Koumura, Peter C. Innis, Shogo Mori, and Attila J. Mozer

A bioprinting printing approach to regenerate cartilage for microtia treatment, Johnson Chung, Juliane Kade, Mohammadali Jeiranikhameneh, Zhilian Yue, Payal Mukherjee, and Gordon G. Wallace

PDF

Heat transfer from nanoparticles for targeted destruction of infectious organisms, Michael Cortie, David L. Cortie, and Victoria Timchenko

Heterostructure Manipulation toward Ameliorating Electrodes for Better Lithium Storage Capability, Jing Cuan, Fan Zhang, Hongyu Zhang, Jun Long, Shilin Zhang, Gemeng Liang, Qili Gao, Junnan Hao, Linxi Dong, Gaofeng Wang, and Xuebin Yu

Borohydride-Scaffolded Li/Na/Mg Fast Ionic Conductors for Promising Solid-State Electrolytes, Jing Cuan, You Zhou, Tengfei Zhou, Shigang Ling, Kun Rui, Zaiping Guo, Hua-Kun Liu, and Xuebin Yu

Three-dimensional carbon frameworks enabling MoS2as anode for dual ion batteries with superior sodium storage properties, Chunyu Cui, Zengxi Wei, Jiantie Xu, Yiqiong Zhang, Shenghong Liu, Hua-Kun Liu, Minglei Mao, Shuangyin Wang, Jianmin Ma, and Shi Xue Dou

Photocatalytic Reduction on Bismuth-Based p-Block Semiconductors, Dandan Cui, Liang Wang, Yi Du, Weichang Hao, and Jun Chen

Band-gap engineering of BiOCl with oxygen vacancies for efficient photooxidation properties under visible-light irradiation, Dandan Cui, Liang Wang, Kang Xu, Long Ren, Li Wang, YouXing Yu, Yi Du, and Weichang Hao

PDF

Recent Advances in Designing High-Capacity Anode Nanomaterials for Li-Ion Batteries and Their Atomic-Scale Storage Mechanism Studies, Qiuhong Cui, Yeteng Zhong, Lu Pan, Hongyun Zhang, Yijun Yang, Dequan Liu, Feng Teng, Yoshio Bando, Jiannian Yao, and Xi Wang

Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces, Van Minh Dang, Stephen D. Joseph, Huu Tap Van, Thi Mai, Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, Paul R. Munroe, David R. G Mitchell, and Sarasadat Taherymoosavi

PDF

Nature of magnetism in thiol-capped gold nanoparticles investigated with Muon spin rotation, M H. Dehn, D J. Arseneau, T Buck, David L. Cortie, D G. Fleming, Shirin King, W A. MacFarlane, Andrew M. McDonagh, R M. L McFadden, David R. G Mitchell, and R F. Kiefl

Sodium-Ion Batteries: From Academic Research to Practical Commercialization, Jianqiu Deng, Wenbin Luo, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

High Energy Density Sodium-Ion Battery with Industrially Feasible and Air-Stable O3-Type Layered Oxide Cathode, Jianqiu Deng, Wenbin Luo, Xiao Lu, Qingrong Yao, Zhongmin Wang, Hua-Kun Liu, Huaiying Zhou, and Shi Xue Dou

Oxygen-deficient anatase TiO2@C nanospindles with pseudocapacitive contribution for enhancing lithium storage, Xiaolan Deng, Zengxi Wei, Chunyu Cui, Quanhui Liu, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Low lattice thermal conductivity and promising thermoelectric figure of merit of Zintl type TlInTe2, Guangqian Ding, Junjie He, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Shuo Li

Generalized Synthesis of Ternary Sulfide Hollow Structures with Enhanced Photocatalytic Performance for Degradation and Hydrogen Evolution, Shuoping Ding, Xiufan Liu, Yiqiu Shi, Ye Liu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, and Juncheng Hu

Surface modification of polyaniline nanorods with thiol-terminated poly(ethylene oxide), Brandon DiTullio, Cassandra J. Wright, Patricia Y. Hayes, Paul J. Molino, and Timothy W. Hanks

Mechanism and kinetics of electrocarboxylation of aromatic ketones in ionic liquid, Andrew P. Doherty, Eunan Marley, Rachid Barhdadi, Valentin Puchelle, Klaudia K. Wagner, and Gordon G. Wallace

Development of Sulfonic-Acid-Functionalized Mesoporous Materials: Synthesis and Catalytic Applications, Esmail Doustkhah, Jianjian Lin, Sadegh Rostamnia, Christophe Len, Rafael Luque, Xiliang Luo, Yoshio Bando, Kevin C.-W Wu, Jeonghun Kim, Yusuke Yamauchi, and Yusuke Ide

Manipulating the Architecture of Atomically Thin Transition Metal (Hydr)oxides for Enhanced Oxygen Evolution Catalysis, Yuhai Dou, Lei Zhang, Jiantie Xu, Chun-Ting He, Xun Xu, Ziqi Sun, Ting Liao, Balazs Nagy, Porun Liu, and Shi Xue Dou

Carbon Necklace Incorporated Electroactive Reservoir Constructing Flexible Papers for Advanced Lithium-Ion Batteries, Min Du, Kun Rui, Yuanqin Chang, Yu Zhang, Zhongyuan Ma, Wenping Sun, Qingyu Yan, Jixin Zhu, and Wei Huang

Mesoporous structured aluminaosilicate with excellent adsorption performances for water purification, Tao Du, Li-Feng Zhou, Qi Zhang, Li-Ying Liu, Gang Li, Wenbin Luo, and Hua-Kun Liu

A quadrafunctional electrocatalyst of nickel/nickel oxide embedded N-graphene for oxygen reduction, oxygen evolution, hydrogen evolution and hydrogen peroxide oxidation reactions, Shaikh N. Faisal, Md Enamul Haque, Nikan Noorbehesht, Hongwei Liu, Md. Monirul Islam, Luba Shabnam, Anup Kumar Roy, Ehsan Pourazadi, Mohammod S. islam, Andrew T. Harris, and Andrew I. Minett

Nanoarchitectured Nitrogen-Doped Graphene/Carbon Nanotube as High Performance Electrodes for Solid State Supercapacitors, Capacitive Deionization, Li-Ion Battery, and Metal-Free Bifunctional Electrocatalysis, Shaikh N. Faisal, Chandrasekar Mayandi Subramaniyam, Md Enamul Haque, Md. Monirul Islam, Nikan Noorbehesht, Anup Kumar Roy, Mohammad Saiful Islam, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, Andrew T. Harris, and Andrew I. Minett

PDF

Excellent structural, optical, and electrical properties of Nd-doped BaSnO3 transparent thin films, Fang-Yuan Fan, Weiyao Zhao, Ting-Wei Chen, Jian-Min Yan, Jin-Peng Ma, Lei Guo, Guan-Yin Gao, Feifei Wang, and Ren-Kui Zheng

PDF

Investigation on the Catalytic Performance of Reduced‐Graphene‐Oxide‐Interpolated FeS2 and FeS for Oxygen Reduction Reaction, Hengyi Fang, Taizhong Huang, Jianfeng Mao, Shuo Yao, M Dinesh, Yue Sun, Dong Liang, Lei Qi, Jiemei Yu, and Zhankun Jiang

3D Selenium Sulfide@Carbon Nanotube Array as Long-Life and High-Rate Cathode Material for Lithium Storage, Haining Fan, Shan Chen, Xiao-Hua Chen, Qun Tang, Ai Hu, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Activating Titania for Efficient Electrocatalysis by Vacancy Engineering, Haifeng Feng, Zhongfei Xu, Long Ren, Chen Liu, Jincheng Zhuang, Zhenpeng Hu, Xun Xu, Jun Chen, Jiaou Wang, Weichang Hao, Yi Du, and Shi Xue Dou

PDF

Enhanced electrochemical stability of carbon-coated antimony nanoparticles with sodium alginate binder for sodium-ion batteries, Jianmin Feng, Liqun Wang, Dejun Li, Pengyi Lu, Feng Hou, and Ji Liang

Terahertz radiation in graphene hyperbolic medium excited by an electric dipole, Xiaodong Feng, Sen Gong, Renbin Zhong, Tao Zhao, Min Hu, C Zhang, and Shenggang Liu

PDF

Hydrogels Fibers, Javad Foroughi, Azadehsadat Mirabedini, and Holly Warren

PDF

Cartilage Tissue Engineering Using Stem Cells and Bioprinting Technology-Barriers to Clinical Translation, Sam Francis, Claudia Di Bella, Gordon G. Wallace, and Peter Choong

PDF

Interfacial contributions to anomalous Hall effect in perpendicular magnetic anisotropic [Co2MnSi/Pd]3 multilayer, Huarui Fu, Caiyin You, Li Ma, Na Tian, Fangqing Xin, Zhenxiang Cheng, Adham Basha, and Amit Kohn

Antiferroelectric-ferroelectric phase transition in lead-free AgNbO3ceramics for energy storage applications, Jing Gao, Lei Zhao, Qing Liu, Xuping Wang, Shujun Zhang, and Jing-Feng Li

PDF

Stabilized antiferroelectricity in xBiScO3-(1-x)NaNbO3 lead-free ceramics with established double hysteresis loops, Lisheng Gao, Hanzheng Guo, Shujun Zhang, and Clive A. Randall

PDF

Broadband photocarrier dynamics and nonlinear absorption of PLD-grown WTe2semimetal films, Wenbin Gao, Lei Huang, Jinlong Xu, Yequan Chen, Chunhui Zhu, Zhonghui Nie, Yao Li, Xuefeng Wang, Zhenda Xie, Shining Zhu, Jun Xu, Xiangang Wan, C Zhang, Yongbing Xu, Yi Shi, and Fengqiu Wang

Robust FeCo nanoparticles embedded in a Ndoped porous carbon framework for high oxygen conversion catalytic activity in alkaline and acidic media, Xuanwen Gao, Junghoon Yang, Kyeongse Song, Wenbin Luo, Shi Xue Dou, and Yong-Mook Kang

Towards thermally stable high performance lithium-ion batteries: the combination of a phosphonium cation ionic liquid and a 3D porous molybdenum disulfide/graphene electrode, Yu Ge, Cristina Pozo-Gonzalo, Yong Zhao, Xiaoteng Jia, Robert L. Kerr, Caiyun Wang, Patrick Howlett, and Gordon G. Wallace

PDF

An Electrosynthesized 3D Porous Molybdenum Sulfide/Graphene Film with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium Storage, Yu Ge, Caiyun Wang, Yong Zhao, Yong Liu, Yunfeng Chao, Tian Zheng, and Gordon G. Wallace

Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns, Reza Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, Hadi Arabi, and Javad Foroughi

PDF

The charge transport mechanisms in conducting polymer polypyrrole films and fibers, Reza Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, Hadi Arabi, and Javad Foroughi

PDF

Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns, R Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, H Arabi, and Javad Foroughi

PDF

Origin of magnetic flux-jumps in Nb films subject to mechanical vibrations and corresponding magnetic perturbations, Igor A. Golovchanskiy, Alexey V. Pan, Tom H. Johansen, Jonathan George, Igor Rudnev, Anatoly B. Rosenfeld, and Sergey Fedoseev

PDF

Barium- and Strontium-Containing Anode Materials toward Ceria-Based Solid Oxide Fuel Cells with High Open Circuit Voltages, Zheng Gong, Wenping Sun, Zongzi Jin, Lina Miao, and Wei Liu

Structural evidence for Mg-doped LiFePO4electrode polarisation in commercial Li-ion batteries, Damian Goonetilleke, Titus Faulkner, Vanessa K. Peterson, and Neeraj Sharma

Direct cation exchange of surface ligand capped upconversion nanocrystals to produce strong luminescence, Ming Guan, Zhiguang Zhou, Lefu Mei, Hong Zheng, Wei Ren, Li Wang, Yi Du, Dayong Jin, and Jiajia Zhou

Nickel-Based Bicarbonates as Bifunctional Catalysts for Oxygen Evolution and Reduction Reaction in Alkaline Media, Liangqi Gui, Yaping Chen, Beibei He, Geng Li, Jianmei Xu, Qing Wang, Wenping Sun, and Ling Zhao

PDF

Review of Electrolytes in Nonaqueous Lithium-Oxygen Batteries, Haipeng Guo, Wenbin Luo, Jun Chen, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Jiazhao Wang

PDF

Ultrathin and Edge-Enriched Holey Nitride Nanosheets as Bifunctional Electrocatalysts for the Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions, Haipeng Guo, Boyang Ruan, Wenbin Luo, Jianqiu Deng, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Extreme magnetoresistance and SdH oscillation in compensated semimetals of NbSb2single crystals, Lei Guo, Yu-Kuai Liu, Guan-Yin Gao, Ye-Yu Huang, Heng Gao, Lei Chen, Weiyao Zhao, Wei Ren, Shi Li, Xiao Li, Shuai Dong, and Ren Zheng

PDF

Elaborately assembled core-shell structured metal sulfides as a bifunctional catalyst for highly efficient electrochemical overall water splitting, Yanna Guo, Jing Tang, Zhongli Wang, Yong-Mook Kang, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

Interwoven V2O5 nanowire/graphene nanoscroll hybrid assembled as efficient polysulfide-trapping-conversion interlayer for long-life lithium-sulfur batteries, Yi Guo, Yin Zhang, Yun Zhang, Mingwu Xiang, Hao Wu, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Investigating the Effect of Column Geometry on Separation Efficiency using 3D Printed Liquid Chromatographic Columns Containing Polymer Monolithic Phases, Vipul Gupta, Stephen T. Beirne, Pavel N. Nesterenko, and Brett Paull

PDF

3D printing Vegemite and Marmite: redefining "breadboards", Charles Hamilton, Gursel Alici, and Marc in het Panhuis

A Soft Stretchable Sensor: Towards Peripheral Nerve Signal Sensing, Charles Hamilton, Kevin Tian, Jinhye Bae, Canhui Yang, Gursel Alici, Geoffrey M. Spinks, Zhigang Suo, Joost Vlassak, and Marc in het Panhuis

First Observation of Low-Temperature Magnetic Transition in CuAgSe, Chao Han, Qingping Ding, Lijuan Zhang, Weijie Li, Jian Li Wang, Qinfen Gu, Qiao Sun, Yuji Furukawa, Shi Xue Dou, Zhenxiang Cheng, and Zhen Li

Strategically designed zeolitic imidazolate frameworks for controlling the degree of graphitization, Sang A. Han, Jaewoo Lee, Kyubin Shim, Jianjian Lin, Mohammed Shahabuddin, Jongwon Lee, Sang Woo Kim, Min-Sik Park, and Jung Ho Kim

PDF

Recent progress in 2D materials for flexible supercapacitors, Yan Han, Yu Ge, Yunfeng Chao, Caiyun Wang, and Gordon G. Wallace

PDF

Heterostructure Manipulation via in Situ Localized Phase Transformation for High-Rate and Highly Durable Lithium Ion Storage, Junnan Hao, Jian Zhang, Guanglin Xia, Yajie Liu, Yang Zheng, Wenchao Zhang, Yongbing Tang, Wei Kong Pang, and Zaiping Guo

Recent Advances in Graphene Quantum Dots: Synthesis, Properties, and Applications, Md Enamul Haque, Jeonghun Kim, Victor Malgras, Kakarla Raghava Reddy, Alister C. Ward, Jungmok You, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

PDF

Charge Injection from Chronoamperometry of Platinum Electrodes for Bionic Devices, Alexander R. Harris, Carrie Newbold, Paul Carter, Robert Cowan, and Gordon G. Wallace

Measuring the effective area and charge density of platinum electrodes for bionic devices, Alexander R. Harris, C Newbold, P Carter, R Cowan, and Gordon G. Wallace

PDF

Frequency and wavenumber selective excitation of spin waves through coherent energy transfer from elastic waves, Yusuke Hashimoto, Davide Bossini, Tom H. Johansen, Eiji Saitoh, Andrei Kirilyuk, and Theo Rasing

180°-phase shift of magnetoelastic waves observed by phase-resolved spin-wave tomography, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

Phase-resolved spin-wave tomography, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

PDF

Plasma-Induced Amorphous Shell and Deep Cation-Site S Doping Endow TiO2 with Extraordinary Sodium Storage Performance, Hanna He, Dan Huang, Wei Kong Pang, Dan Sun, Qi Wang, Yougen Tang, Xiaobo Ji, Zaiping Guo, and Haiyan Wang

Origin of low dielectric loss and giant dielectric response in (Nb+Al) co-doped strontium titanate, Zichen He, Minghe Cao, Liang Zhou, Lin Zhang, Juan Xie, Shujun Zhang, Junlei Qi, Hua Hao, Zhonghua Yao, Zhiyong Yu, and Hanxing Liu

PDF

High performance MnO@C microcages with a hierarchical structure and tunable carbon shell for efficient and durable lithium storage, Chuanxin Hou, Zhixin Tai, Lanling Zhao, Yanjie Zhai, Yue Hou, Yuqi Fan, Feng Dang, Jun Wang, and Hua-Kun Liu

Metal-oxygen bonds: stabilizing the intermediate species towards practical Li-air batteries, Yuyang Hou, Yuqing Liu, Zhen Zhou, Lili Liu, Haipeng Guo, Hua-Kun Liu, Jiazhao Wang, and Jun Chen

Mechanism of the giant permittivity in Sm modified SrTiO3sintered at different atmospheres, Xindi Huang, Hanxing Liu, Shujun Zhang, Guangyao Li, Hua Hao, Minghe Cao, Zhonghua Yao, and Juan Xie

Hybrids of Fe3O4/CoSe2 as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Yanli Huang, Chuanqi Feng, Huimin Wu, Shengfu Wang, Feng Wang, and Hua-Kun Liu

Mn3O4 Quantum Dots Supported on Nitrogen-Doped Partially Exfoliated Multiwall Carbon Nanotubes as Oxygen Reduction Electrocatalysts for High-Performance Zn-Air Batteries, Zongxiong Huang, Xueping Qin, Xiefang Gu, Guanzhou Li, Yangchang Mu, Naiguang Wang, Kemakorn Ithisuphalap, Hongxia Wang, Zaiping Guo, Zhicong Shi, Gang Wu, and Min-Hua Shao

PDF

Construction of Hierarchical MoSe2 Hollow Structures and Its Effecton Electrochemical Energy Storage and Conversion, Sha Hu, Qingqing Jiang, Shuoping Ding, Ye Liu, Zuozuo Wu, Zhengxi Huang, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, and Juncheng Hu

Strain Control of Giant Magnetic Anisotropy in Metallic Perovskite SrCoO3−δ Thin Films, Songbai Hu, Claudio Cazorla, Feixiang Xiang, Hongfei Ma, Jianyuan Wang, Jianbo Wang, Xiaolin Wang, Clemens Ulrich, Lang Chen, and Jan Seidel

All Carbon Dual Ion Batteries, Zhe Hu, Qiannan Liu, Kai Zhang, Limin Zhou, Lin Li, Mingzhe Chen, Zhanliang Tao, Yong-Mook Kang, Liqiang Mai, Shulei Chou, Jun Chen, and Shi Xue Dou

PDF

Graphene-Oxide-Loaded Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Ultrasensitive Electrocatalytic Detection of MicroRNA, Md Nazmul Islam, Lena Gorgannezhad, Mostafa Kamal Masud, Shunsuke Tanaka, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Gold-loaded nanoporous ferric oxide nanocubes for electrocatalytic detection of microRNA at attomolar level, Md Nazmul Islam, Mostafa Kamal Masud, Nam-Trung Nguyen, Vinod Gopalan, Hatem Alamri, Zeid Abdullah Alothman, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, Alfred K. Lam, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Silicon as a ubiquitous contaminant in graphene derivatives with significant impact on device performance, Rouhollah Jalili, Dorna Esrafilzadeh, Seyed Hamed Aboutalebi, Ylias M. Sabri, Ahmad E. Kandjani, Suresh K. Bhargava, Enrico Della Gaspera, Thomas R. Gengenbach, Ashley Walker, Yunfeng Chao, Caiyun Wang, Hossein Alimadadi, David R. G Mitchell, David L. Officer, Douglas R. MacFarlane, and Gordon G. Wallace

Conductive Tough Hydrogel for Bioapplications, Mohammad Javadi, Qi Gu, Sina Naficy, Syamak Farajikhah, Jeremy Micah Crook, Gordon G. Wallace, Stephen T. Beirne, and Simon E. Moulton

Mesoporous Bimetallic RhCu Alloy Nanospheres Using a Sophisticated Soft-Templating Strategy, Bo Jiang, Kenya Kani, Muhammad Iqbal, Hideki Abe, Tatsuo Kimura, Md. Shahriar Al Hossain, Oruganti Anjaneyulu, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi

CNTs@γ-Fe2O3@C composite electrode for high capacity lithium ion storage, Xiaotong Jiang, Wenlei Guo, Pengyi Lu, Dan Song, A Guo, Jiachen Liu, Ji Liang, and Feng Hou

Heterostructured Nanorings of Fe-Fe3O4@C Hybrid with Enhanced Microwave Absorption Performance, Xian Jian, Xiangyun Xiao, Longjiang Deng, Wei Tian, Xin Wang, Nasir Mahmood, and Shi Xue Dou

PDF

Domain switching in single-phase multiferroics, Tingting Jia, Zhenxiang Cheng, Hongyang Zhao, and Hideo Kimura

Multifield Control of Domains in a Room-Temperature Multiferroic 0.85BiTi(0.1)Fe(0.8)Mg(0.1)O(3)-0.15CaTiO(3) Thin Film, Tingting Jia, Ziran Fan, Junxiang Yao, Cong Liu, Yuhao Li, Junxi Yu, Bi Fu, Hongyang Zhao, Minoru Osada, Ehsan Nasr Esfahani, Yaodong Yang, Yuanxu Wang, Jiang-Yu Li, Hideo Kimura, and Zhenxiang Cheng

PDF

Defect electrocatalytic mechanism: concept, topological structure and perspective, Yi Jia, Jun Chen, and Xiangdong Yao

PDF

Evaluation of residual stress and texture in isotope based (MgB2)-B-11 superconductor using neutron diffraction, Hyunseock Jie, Wenbin Qiu, Daniel Gajda, Jeonghun Kim, Valiyaparambil Abdulsalam Anvar, Arend Nijhuis, Yoshio Bando, Yusuke Yamauchi, Vladimir Luzin, and Md. Shahriar Al Hossain

Evolution of the composition, structure, and piezoelectric performance of (K1-xNax)NbO3nanorod arrays with hydrothermal reaction time, Wenchao Jin, Zhao Wang, Meng Li, Yahua He, Xiaokang Hu, Luying Li, Yihua Gao, Yongming Hu, Haoshuang Gu, and Xiaolin Wang

Changing the Critical Current Density and Magnetic Properties of YBa2Cu3O7 by Using Large Antidots, Antony Jones, Jonathan George, Sergey Fedoseev, Simon K. H Lam, Jia Du, and Alexey V. Pan

PDF

Enhancing the critical current of YBa2Cu3O7 thin films by substrate nanoengineering, Antony Jones, Simon K. H Lam, Jia Du, Sergey Rubanov, and Alexey Pan

PDF

Microstructural and associated chemical changes during the composting of a high temperature biochar: Mechanisms for nitrate, phosphate and other nutrient retention and release, Stephen D. Joseph, Claudia Kammann, Jessica Shepherd, Pellegrino Conte, Hans-Peter Schmidt, Nikolas Hagemann, Anne Rich, Christopher Marjo, Jessica Allen, Paul R. Munroe, David R. G Mitchell, Scott Donne, Kurt Spokas, and Ellen Graber

Room temperature carbon monoxide oxidation based on two-dimensional gold-loaded mesoporous iron oxide nanoflakes, Yusuf Valentino Kaneti, Shunsuke Tanaka, Yohei Jikihara, Tsuruo Nakayama, Yoshio Bando, Masatake Haruta, Md. Shahriar Al Hossain, Dmitri Golberg, and Yusuke Yamauchi

PDF

Fabrication and in vitro characterization of electrochemically compacted collagen/sulfated xylorhamnoglycuronan matrix for wound healing applications, Lingzhi Kang, Xiao Liu, Zhilian Yue, Zhi Chen, Christopher Baker, Pia C. Winberg, and Gordon G. Wallace

Periodically Arranged Arrays of Dendritic Pt Nanospheres Using Cage-Type Mesoporous Silica as a Hard Template, Kenya Kani, Victor Malgras, Bo Jiang, Md. Shahriar Al Hossain, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Zhenguo Huang, and Yusuke Yamauchi

PDF

Synthesis and Characterization of Dendritic Pt Nanoparticles by Using Cationic Surfactant, Kenya Kani, Mohamed B. Zakaria, Jianjian Lin, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Yoshio Bando, Jungmok You, Md. Shahriar Al Hossain, Jiang Bo, and Yusuke Yamauchi

PDF

Exploring the Dynamics of Glasses Using Beta Detected NMR, Victoria L. Karner, Tianyi Liu, Iain McKenzie, Aris Chatzichristos, David L. Cortie, Gerald D. Morris, Robert F. Kiefl, Ryan M. L McFadden, Zahra Fakhraai, Monika Stachura, and W A. MacFarlane

PDF

Beta Detected NMR of LaAlO3, Victoria L. Karner, Ryan M. L McFadden, Aris Chatzichristos, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, C D. P Levy, Zaher Salman, David L. Cortie, Robert F. Kiefl, and W A. MacFarlane

Hierarchically Bicontinuous Porous Copper as Advanced 3D Skeleton for Stable Lithium Storage, Xi Ke, Yifeng Cheng, Jun Liu, Liying Liu, Naiguang Wang, Jianping Liu, Chunyi Zhi, Zhicong Shi, and Zaiping Guo

Ni(OH)2 nanoflakes supported on 3D hierarchically nanoporous gold/Ni foam as superior electrodes for supercapacitors, Xi Ke, Zouxin Zhang, Yifeng Cheng, Yaohua Liang, Zhiyuan Tan, Jun Liu, Liying Liu, Zhicong Shi, and Zaiping Guo

High surface area nanoporous carbon derived from high quality jute from Bangladesh, Junayet Hossain Khan, Jianjian Lin, Christine Young, Babasaheb Matsagar, Kevin C.-W Wu, Paresh L. Dhepe, Md Tofazzal Islam, Md Rahman, Lok Kumar Shrestha, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Nanjundan Kumar, Darren Martin, Yusuke Yamauchi, and Md. Shahriar Al Hossain

Estimation of mechanical property degradation of poly(lactic acid) and flax fibre reinforced poly(lactic acid) bio-composites during thermal processing, Hossein Mohammad Khanlou, Peter Woodfield, John Summerscales, Gaston Francucci, Benjamin King, Sepehr Talebian, Javad Foroughi, and Wayne Hall

Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor, N Kia, Shaban Reza Ghorbani, H Arabi, and Md. Shahriar Al Hossain

Thermally Responsive Torsional and Tensile Fiber Actuator Based on Graphene Oxide, Hyunsoo Kim, Ji Hwan Moon, Tae Jin Mun, Tae Gyu Park, Geoffrey M. Spinks, Gordon G. Wallace, and Seon Jeong Kim

PDF

Harvesting electrical energy from torsional thermal actuation driven by natural convection, Shi Hyeong Kim, Hyeon Jun Sim, Jae Hyeon, Dongseok Suh, Geoffrey M. Spinks, Ray H. Baughman, and Seon Jeong Kim

PDF

Charging ahead: how Australia is innovating in battery technology, Jonathan Knott

Mono and di-substituted BODIPY with electron donating carbazole, thiophene, and 3,4-ethylenedioxythiophene units, Aleksandra Kurowska, Alina Brzeczek-Szafran, Pawel Zassowski, Mieczyslaw Lapkowski, Wojciech Domagala, Pawel W. Wagner, and Klaudia K. Wagner

PDF

A Standard Nomenclature for Referencing and Authentication of Pluripotent Stem Cells, Andreas Kurtz, Stefanie Seltmann, Amos Bairoch, Marie-Sophie Bittner, K Bruce, Amanda Capes-Davis, Laura Clarke, Jeremy Micah Crook, Laurence Daheron, Johannes Dewender, Adam Faulconbridge, Wataru Fujibuchi, Alexander Gutteridge, Derek Hei, Yong-Ou Kim, Jung-Hyun Kim, Anja Kolb-Kokocinski, Fritz Lekschas, Geoffrey Lomax, Jeanne F. Loring, Tenneille Ludwig, Nancy Mah, Tohru Matsui, Robert Muller, Helen Parkinson, Michael Sheldon, Kelly P. Smith, Harald Stachelscheid, Glyn N. Stacey, Ian Streeter, Anna Veiga, and Ren-He Xu

Wheat flour-derived N-doped mesoporous carbon extrudate as superior metal-free catalysts for acetylene hydrochlorination, Guojun Lan, Yan Wang, Yiyang Qiu, Xiaolong Wang, Ji Liang, Wenfeng Han, Haodong Tang, Huazhang Liu, Jian Liu, and Ying Li

PDF

Homogeneous Sulfur-Cobalt Sulfide Nanocomposites as Lithium-Sulfur Battery Cathodes with Enhanced Reaction Kinetics, Mengmeng Lao, Guoqiang Zhao, Xin Li, Yaping Chen, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

CO2 electrolysis in seawater: calcification effect and a hybrid self-powered concept, Chong Yong Lee and Gordon G. Wallace

The storage degradation of an 18650 commercial cell studied using neutron powder diffraction, Po-Han Lee, She-Huang Wu, Wei Kong Pang, and Vanessa K. Peterson