The AIIM research facility on the University of Wollongong Innovation Campus houses the University of Wollongong’s flagship research groups – the Intelligent Polymer Research Institute (IPRI) and the Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM). It also houses the University’s Electron Microscopy Centre, is the lead node of the Australian Research Council’s Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES) and houses the materials node of the Australian National Fabrication Facility.

Follow

Papers from 2019

PDF

Effects of IPA treatment on the photovoltaic performance of bulk heterojunction organic solar cells, Ali Aghassi and Cormac Fay

PDF

Cubic aggregates of Zn2SnO4 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells, Kadhim Al-Attafi, Fanar Hussein Jawdat, Hamzeh Qutaish, Patricia Y. Hayes, Amar Al-Keisy, Kyubin Shim, Yusuke Yamauchi, Shi Xue Dou, Andrew Nattestad, and Jung Ho Kim

Selective Ferroelectric BiOI/Bi4Ti3O12 Heterostructures for Visible Light-Driven Photocatalysis, Amar Al-Keisy, Long Ren, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

PDF

Iron-Doped Nickel Molybdate with Enhanced Oxygen Evolution Kinetics, Jiayi Chen, Guoqiang Zhao, Yaping Chen, Kun Rui, Hui Mao, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Energy efficient electrochemical reduction of CO2 to CO using a three-dimensional porphyrin/graphene hydrogel, Jaecheol Choi, Jeonghun Kim, Pawel W. Wagner, Sanjeev Gambhir, Rouhollah Jalili, Seoungwoo Byun, Sepidar Sayyar, Yong Min Lee, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

Steric Modification of a Cobalt Phthalocyanine/Graphene Catalyst to Give Enhanced and Stable Electrochemical CO 2 Reduction to CO, Jaecheol Choi, Pawel W. Wagner, Sanjeev Gambhir, Rouhollah Jalili, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

WO3 nanolayer coated 3D-graphene/sulfur composites for high performance lithium/sulfur batteries, Sinho Choi, Donghan Seo, Mohammad R. Kaiser, Chunmei Zhang, Timothy van der Laan, Zhao Jun Han, Avi Bendavid, Xin Guo, Samuel Yick, Adrian Murdock, Dawei Su, Bo Lee, Aijun Du, Shi Xue Dou, and Guoxiu Wang

Anisotropic flux penetration in superconducting Nb films with frozen-in in-plane magnetic fields, F Colauto, Danusa Do Carmo, A M H De Andrade, Ana Oliveira, Wilson Aires Ortiz, Y Galperin, and Tom H. Johansen

Spin-wave propagation in alpha-Fe2O3 nanorods: the effect of confinement and disorder, David L. Cortie, Gilberto Casillas, Andrew Squires, Richard A. Mole, Xiaolin Wang, Yun Liu, Yen-Hua Chen, and Dehong Yu

The effect of nanoscale surface electrical properties of partially biodegradable PEDOT-co-PDLLA conducting polymers on protein adhesion investigated by atomic force microscopy, Arua da Silva, Michael J. Higgins, and Susana Cordoba de Torresi

Highly Ambient-Stable 1T-MoS2 and 1T-WS2 by Hydrothermal Synthesis under High Magnetic Fields, Wei Ding, Lin Hu, Jianming Dai, Xianwu Tang, Renhuai Wei, Zhigao Sheng, Changhao Liang, Dingfu Shao, Wenhai Song, Qiannan Liu, Mingzhe Chen, Xiaoguang Zhu, Shulei Chou, Xuebin Zhu, Qianwang Chen, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

The evaluation of super-capacitive performance of novel g-C3N4/PPy nanocomposite electrode material with sandwich-like structure, Guangzhi Dong, Huiqing Fan, Ke Fu, Longtao Ma, Shujun Zhang, Mingchang Zhang, Jiangwei Ma, and Weijia Wang

PDF

Room temperature CO2 reduction to solid carbon species on liquid metals featuring atomically thin ceria interfaces, Dorna Esrafilzadeh, Ali Zavabeti, Rouhollah Jalili, Paul Atkin, Jaecheol Choi, Benjamin J. Carey, Robert Brkljaca, Anthony P. O'Mullane, Michael Dickey, David L. Officer, Douglas R. MacFarlane, Torben Daeneke, and Kourosh Kalantar-Zadeh

Hetero-interface constructs ion reservoir to enhance conversion reaction kinetics for sodium/lithium storage, Libin Fang, Zhenyun Lan, Wenhao Guan, Peng Zhou, Naoufal Bahlawane, Wenping Sun, Yunhao Lu, Chu Liang, Mi Yan, and Yinzhu Jiang

PDF

Hydrogen-Containing Na3HTi1- xMnxF8 Narrow-Band Phosphor for Light-Emitting Diodes, Muhuai Fang, Tsun Yang, Tadeusz Lesniewski, Chi Lee, Sebastian Mahlik, Marek Grinberg, Vanessa K. Peterson, Christophe R. Didier, Wei Kong Pang, Chaochin Su, and Ru-Shi Liu

Life-Saving Threads: Advances in Textile-Based Analytical Devices, Syamak Farajikhah, Joan M. Cabot, Peter C. Innis, Brett Paull, and Gordon G. Wallace

Processable Thermally Conductive Polyurethane Composite Fibers, Syamak Farajikhah, Rebecca Van Amber, Sepidar Sayyar, Sajjad Shafei, Cormac Fay, Stephen T. Beirne, Mohammad Javadi, Xungai Wang, Peter C. Innis, Brett Paull, and Gordon G. Wallace

PDF

Hierarchically stacked reduced graphene oxide/carbon nanotubes for as high performance anode for sodium-ion batteries, Jianmin Feng, Lei Dong, Xifei Li, Dejun Li, Pengyi Lu, Feng Hou, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Decrease in Terahertz Conductivity of Graphene Under Electron Beam Irradiations, Xiaodong Feng, Min Hu, Zhuocheng Zhang, Sen Gong, Jun Zhou, Renbin Zhong, Diwei Liu, Zhenhua Wu, Tao Zhao, C Zhang, and Shenggang Liu

Melt electrowriting of electroactive poly(vinylidene difluoride) fibers, Sammy Florczak, Thomas Lorson, Tian Zheng, Miroslav Mrlik, Dietmar Hutmacher, Michael J. Higgins, Robert Luxenhofer, and Paul Dalton

Impact of Cu particles on adsorption and photocatalytic capability of mesoporous Cu@TiO2 hybrid towards ciprofloxacin antibiotic removal, Yixin Gan, Mengmeng Zhang, Jinyan Xiong, Jiaxin Zhu, Weijie Li, Chunfei Zhang, and Gang Cheng

Room temperature perpendicular exchange bias in CoNi/(Co,Ni)O multilayers with perpendicular magnetic anisotropy directly induced by FM/AFM interface, Hangxian Gao, Takashi Harumoto, Weikai Luo, Rui Lan, Haifeng Feng, Yi Du, Yoshio Nakamura, and Ji Shi

Three-Dimensional Porous Cobalt Phosphide Nanocubes Encapsulated in a Graphene Aerogel as an Advanced Anode with High Coulombic Efficiency for High-Energy Lithium-Ion Batteries, Hong Gao, Fuhua Yang, Yang Zheng, Qing Zhang, Junnan Hao, Shilin Zhang, Hao Zheng, Jun Chen, Hua-Kun Liu, and Zaiping Guo

Enhanced antiferroelectric phase stability in La-doped AgNbO3: Perspectives from the microstructure to energy storage properties, Jing Gao, Yichi Zhang, Lei Zhao, Kai Lee, Qing Liu, Andrew J. Studer, Manuel Hinterstein, Shujun Zhang, and Jing-Feng Li

Atmospheric controlled processing enabling highly textured NKN with enhanced piezoelectric performance, Lisheng Gao, Sinan Dursun, A Gurdal, Eberhard Hennig, Shujun Zhang, and Clive A. Randall

Formation mechanism of rhombohedral L11 phase in CoPt films grown on glass substrate, Ying Gao, Haifeng Feng, Ningyan Cheng, Yi Du, Takashi Harumoto, Yoshio Nakamura, and Ji Shi

Metal-ion bridged high conductive RGO-M-MoS2 (M = Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+) composite electrocatalysts for photo-assisted hydrogen evolution, Riyue Ge, Wenxian Li, Juanjuan Huo, Ting Liao, Ningyan Cheng, Yi Du, M Zhu, Ying Li, and Jiujun Zhang

Structural Evolution and High-Voltage Structural Stability of Li(NixMnyCoz)O2 Electrodes, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma, Wei Kong Pang, Vanessa K. Peterson, Remi Petibon, Jing Li, and J Dahn

Nanosheets-in-nanotube Co3O4-carbon array design enables stable Li-ion storage, Dayi Guo, Lu Pan, Jianmin Hao, Limin Han, Ding Yi, Yajing Wang, Yijun Yang, Yoshio Bando, and Xi Wang

Engineering the poly(vinyl alcohol)-polyaniline colloids for high performance waterborne alkyd anticorrosion coating, Rui Guo, Jiao Wang, Haihua Wang, Guiqiang Fei, Caiyun Wang, Liyu Sun, and Gordon G. Wallace

Piezo/triboelectric nanogenerators based on 2-dimensional layered structure materials, Sanga Han, Jaewoo Lee, Jianjian Lin, Sang Woo Kim, and Jung Ho Kim

Prediction of possible martensitic transformations in all-d-metal Zinc-based Heusler alloys from first-principles, Yilin Han, Abdelmadjid Bouhemadou, Rabah Khenata, Zhenxiang Cheng, Tie Yang, and Xiaotian Wang

Tuning nitrogen species in three-dimensional porous carbon via phosphorus doping for ultra-fast potassium storage, Hanna He, Dan Huang, Yougen Tang, Qi Wang, Xiaobo Ji, Haiyan Wang, and Zaiping Guo

Carbon foam@reduced graphene oxide scaffold grown with polyaniline nanofibers for high performance symmetric supercapacitor, Xiaodong Hong, Yugang Lu, Shunli Li, Xuelei Wang, Xiaowei Wang, and Ji Liang

Nonlithium Metal-Sulfur Batteries: Steps Toward a Leap, Xiaodong Hong, Jun Mei, Lei Wen, Yueyu Tong, Anthony Vasileff, Liqun Wang, Ji Liang, Ziqi Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Oxygen vacancies promoting the electrocatalytic performance of CeO 2 nanorods as cathode materials for Li-O 2 batteries, Yue Hou, Jun Wang, Chuanxin Hou, Yuqi Fan, Yanjie Zhai, Hongyu Li, Feng Dang, and Shulei Chou

Ultratough nacre-inspired epoxy-graphene composites with shape memory properties, Chuanjin Huang, Jingsong Peng, Yiren Cheng, Qian Zhao, Yi Du, Shi Xue Dou, Antoni Tomsia, Hanoch Wagner, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Graphene-tailored molecular bonds for advanced hydrogen and lithium storage performance, Yuqin Huang, Guanglin Xia, Jian Zhang, Zaiping Guo, and Xuebin Yu

Improved Cyclability of Lithium−Oxygen Batteries by Synergistic Catalytic Effects of Two-Dimensional MoS2 Nanosheets Anchored on Hollow Carbon Spheres, Anjun Hu, Chaozhu Shu, Xuemei Qiu, Minglu Li, Ruixin Zheng, and Jianping Long

Lithium/Oxygen Incorporation and Microstructural Evolution during Synthesis of Li-Rich Layered Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2 Oxides, Wei-Bo Hua, Mingzhe Chen, Bjorn Schwarz, Michael Knapp, Michael Bruns, Juri Barthel, Xiu-Shan Yang, Florian Sigel, Raheleh Azmi, Anatoliy Senyshyn, Alkesandr Missiul, Laura Simonelli, Martin Etter, Suning Wang, Xiaoke Mu, Andy Fiedler, Joachim Binder, Xiaodong Guo, Shulei Chou, Ben-He Zhong, Sylvio Indris, and Helmut Ehrenberg

Ultrathin 2D TiS2 Nanosheets for High Capacity and Long-Life Sodium Ion Batteries, Zhe Hu, Zhixin Tai, Qiannan Liu, Shi-Wen Wang, Huile Jin, Shun Wang, Weihong Lai, Mingzhe Chen, Lin Li, Lingna Chen, Zhanliang Tao, and Shulei Chou

Microporous materials formed via intercalation of ultrathin coordination polymers in a layered silicate, Yusuke Ide, Satoshi Tominaka, Taiki Okuyama, Nao Tsunoji, Koji Ohara, Masanori Mitome, Tsuneji Sano, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

PDF

Chemical Design of Palladium-Based Nanoarchitectures for Catalytic Applications, Muhammad Iqbal, Yusuf Valentino Kaneti, Jeonghun Kim, Brian Yuliarto, Yong-Mook Kang, Yoshio Bando, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi

PDF

Thermal expansion and electro-elastic features of Ba2TiSi2O8 high temperature piezoelectric crystal, Chao Jiang, Feifei Chen, Fapeng Yu, Shiwei Tian, Xiufeng Cheng, Shujun Zhang, and Xian Zhao

Enhanced energy storage and fast discharge properties of BaTiO3 based ceramics modified by Bi(Mg1/2Zr1/2)O3, Xuewen Jiang, Hua Hao, Shujun Zhang, Jiahao Lv, Minghe Cao, Zhonghua Yao, and Hanxing Liu

Self-tunable ultrathin carbon nanocups as the electrode material of sodium- ion batteries with unprecedented capacity and stability, Xian Jian, Hong Wang, Gaofeng Rao, Lingyan Jiang, Haonan Wang, Chandrasekar Mayandi Subramaniyam, Asif Mahmood, Wanli Zhang, Yong Xiang, Shi Xue Dou, Zuowan Zhou, David Hui, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Nasir Mahmood

Super Large Sn 1-x Se Single Crystals with Excellent Thermoelectric Performance, Min Jin, Xiao-Lei Shi, Tianli Feng, Weidi Liu, Haifeng Feng, Sokrates Pantelides, Jun Jiang, Yunxia Chen, Yi Du, Jin Zou, and Zhi-Gang Chen

PDF

Jute-derived microporous/mesoporous carbon with ultra-high surface area using a chemical activation process, Junayet Hossain Khan, Freddy Marpaung, Christine Young, Jianjian Lin, Md Tofazzal Islam, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Norah Alhokbany, Katsuhiko Ariga, Lok Kumar Shrestha, Yusuke Yamauchi, Kevin C.-W Wu, Md. Shahriar Al Hossain, and Jeonghun Kim

Arresting high-temperature microstructural evolution inside sintered silver, Khalid Khtatba, Seyed Paknejad, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Naoko Sano, and Samjid Mannan

PDF

Zwitterion Functionalized Silica Nanoparticle Coatings: The Effect of Particle Size on Protein, Bacteria, and Fungal Spore Adhesion, Brianna Knowles, Dan Yang, Pawel W. Wagner, Shane A. MacLaughlin, Michael J. Higgins, and Paul J. Molino

Platinum/Nickel Bicarbonate Heterostructures towards Accelerated Hydrogen Evolution under Alkaline Conditions, Mengmeng Lao, Kun Rui, Guoqiang Zhao, Peixin Cui, Xusheng Zheng, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Tunable solution-processable anodic exfoliated graphene, Chong Yong Lee, David R. G Mitchell, Paul J. Molino, Adam Fahy, and Gordon G. Wallace

High thermoelectric performance in Cu2Se superionic conductor with enhanced liquid-like behaviour by dispersing SiC, Jingdan Lei, Zheng Ma, De Zhang, Yanqun Chen, Chao Wang, Xiaoyun Yang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Moss-derived mesoporous carbon as bi-functional electrode materials for lithium-sulfur batteries and supercapacitors, Wen Lei, Haipeng Liu, Junlei Xiao, Yang Wang, and Liangxu Lin

Exfoliated Triazine-Based Covalent Organic Nanosheets with Multielectron Redox for High-Performance Lithium Organic Batteries, Zhendong Lei, Xiudong Chen, Weiwei Sun, Yong Zhang, and Yong Wang

Flexible perovskite solar cell-driven photo-rechargeable lithium-ion capacitor for self-powered wearable strain sensors, Chao Li, Shan Cong, Zhengnan Tian, Yingze Song, Lianghao Yu, Chen Lu, Yuanlong Shao, Jie Li, Guifu Zou, Mark H. Rummeli, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

PDF

Smart graphene-cellulose paper for 2D or 3D "origami-inspired" human stem cell support and differentiation, Jianfeng Li, Xiao Liu, Eva Tomaskovic-Crook, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

Magneto-Seebeck effect in Co2FeAl/MgO/Co2FeAl:first-principles calculations, Jingyu Li, Guangbiao Zhang, Chengxiao Peng, Wenxuan Wang, Jinfeng Yang, Yuanxu Wang, and Zhenxiang Cheng

Electric field induced two-dimensional electron gas and magnetism in LaFeO3/SrTiO3 (0 0 1) heterostructures, Lili Li, Guangbiao Zhang, Jingyu Li, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Two-dimensional transition metal dichalcogenides in supercapacitors and secondary batteries, Liangxu Lin, Wen Lei, Shaowei Zhang, Yuqing Liu, Gordon G. Wallace, and Jun Chen

PDF

Electrochemical potassium/lithium-ion intercalation into TiSe2: Kinetics and mechanism, Peng Li, Xiaobo Zheng, Haoxiang Yu, Guoqiang Zhao, Jie Shu, Xun Xu, Wenping Sun, and Shi Xue Dou

Monolithic electrode integrated of ultrathin NiFeP on 3D strutted graphene for bifunctionally efficient overall water splitting, Rui Li, Bao-Lu Wang, Tian Gao, Ran Zhang, Chenyang Xu, Xiangfen Jiang, Jinjue Zeng, Yoshio Bando, Pengfei Hu, Yongle Li, and Xue Wang

Electrospun CoSe@N-doped carbon nanofibers with highly capacitive Li storage, Jiandong Liu, Jiaojiao Liang, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Nanocomposites LiMnxFe1-xPO4/C synthesized via freeze drying assisted sol-gel routine and their magnetic and electrochemical properties, Liying Liu, Zujie Cao, Yanyan Cui, Xi Ke, Guoxun Zeng, Jun Liu, Dan Liu, Qinghai Li, Jian Lai, Zhicong Shi, and Shulei Chou

PDF

Nitrogen/sulfur dual-doping of reduced graphene oxide harvesting hollow ZnSnS3 nano-microcubes with superior sodium storage, Xiaojing Liu, Youchen Hao, Jie Shu, Hirbod Maleki Kheimeh Sari, Liangxu Lin, Huari Kou, Jianwei Li, Wen Liu, Bo Yan, Dejun Li, Jiujun Zhang, and Xifei Li

Pothole-rich Ultrathin WO3 Nanosheets that Trigger N≡N Bond Activation of Nitrogen for Direct Nitrate Photosynthesis, Youwen Liu, Ming Cheng, Zhihai He, Bingchuan Gu, Chong Xiao, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Jiandang Liu, Haiyan He, Bangjiao Ye, Bicai Pan, and Yi Xie

Rational design and synthesis of advanced Na3·32Fe2·34(P2O7)2 cathode with multiple-dimensional N-doped carbon matrix, Yumei Liu, En-Hui Wang, Ranjusha Rajagopalan, Weibo Hua, Ben-He Zhong, Yan Jun Zhong, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Shi Xue Dou, and Juntao Li

Optimized Electronic Configuration to Improve the Surface Absorption and Bulk Conductivity for Enhanced Oxygen Evolution Reaction, Xiaoning Li, Yanhua Sun, Qingmei Wu, Huan Liu, Wen Gu, Xiaolin Wang, Zhenxiang Cheng, Zhengping Fu, and Yalin Lu

Free-Standing Three-Dimensional CuCo2S4 Nanosheet Array with High Catalytic Activity as an Efficient Oxygen Electrode for Lithium-Oxygen Batteries, Jianping Long, Zhiqian Hou, Chaozhu Shu, Chao Han, Weijie Li, Rui Huang, and Jiazhao Wang

PDF

Sb2Te3 topological insulator: Surface plasmon resonance and application in refractive index monitoring, Hua Lu, Siqing Dai, Zengji Yue, Yicun Fan, Huachao Cheng, Jianglei Di, Dong Mao, Enpu Li, Ting Mei, and Jianlin Zhao

PDF

Electrochemical impacts of sheet-like hafnium phosphide and hafnium disulfide catalysts bonded with reduced graphene oxide sheets for bifunctional oxygen reactions in alkaline electrolytes, Mayilvel Meganathan, Taizhong Huang, Hengyi Fang, Jianfeng Mao, and Guoxin Sun

A simple technique for development of fibres with programmable microsphere concentration gradients for local protein delivery, Fahimeh Mehrpouya, Zhilian Yue, Anthony C. Romeo, Robert A. Gorkin III, Robert M. I Kapsa, Simon E. Moulton, and Gordon G. Wallace

Discussion paper on proposed new regulatory changes on 3D technology: a surgical perspective, Payal Mukherjee, Jonathan Clark, Gordon G. Wallace, Kai Cheng, Michael J. Solomon, Arthur Richardson, and Guy Maddern

A direct 3D suspension near-field electrospinning technique for the fabrication of polymer nanoarrays, Alexander Nagle, Cormac Fay, Zhigang Xie, Gordon G. Wallace, Xungai Wang, and Michael J. Higgins

PDF

Enhanced superconductivity induced by several-unit-cells diffusion in an FeTe/FeSe bilayer heterostructure, Wenbin Qiu, Qingshuang Ma, Zongqing Ma, Jun Tan, Lina Sang, Chuanbing Cai, Md. Shahriar Al Hossain, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, Yongchang Liu, and Shi Xue Dou

Hydrogels Containing the Ferri/Ferrocyanide Redox Couple and Ionic Liquids for Thermocells, Matthew Russo, Holly Warren, Geoffrey M. Spinks, Douglas R. MacFarlane, and Jennifer M. Pringle

Textile strain sensors: a review of the fabrication technologies, performance evaluation and applications, Shayan Seyedin, Peng Zhang, Maryam Naebe, Si Qin, Jun Chen, Xungai Wang, and Joselito M. Razal

PDF

High pressure synchrotron x-ray diffraction study of the Mn0.94Ti0.06CoGe alloy, Precious Shamba, J C. Debnath, Jian Li Wang, and Qinfen Gu

Double Helix Actuators, David J. Shepherd and Geoffrey M. Spinks

Engineering of perfusable double-layered vascular structures using contraction of spheroid-embedded hydrogel and electrochemical cell detachment, Yuka Shimazu, Binbin Zhang, Zhilian Yue, Gordon G. Wallace, and Junji Fukuda

PDF

Rationally designed bimetallic Au@Pt nanoparticles for glucose oxidation, Kyubin Shim, Won Lee, Yoon-Uk Heo, Mohammed Shahabuddin, Min-Sik Park, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Au decorated core-shell structured Au@Pt for the glucose oxidation reaction, Kyubin Shim, Won Lee, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, Yoon-Bo Shim, and Jung Ho Kim

Tunable porosity in bimetallic core-shell structured palladium-platinum nanoparticles for electrocatalysts, Kyubin Shim, Jianjian Lin, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Component-Interaction Reinforced Quasi-Solid Electrolyte with Multifunctionality for Flexible Li-O2 Battery with Superior Safety under Extreme Conditions, Chaozhu Shu, Jianping Long, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Highly reversible Li-O2 battery induced by modulating local electronic structure via synergistic interfacial interaction between ruthenium nanoparticles and hierarchically porous carbon, Chaozhu Shu, Chang Wu, Jianping Long, Haipeng Guo, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Temperature-dependent piezotronic effect of MoS2 monolayer, Ahrum Sohn, Seung Choi, Sanga Han, Tae-Ho Kim, Jung Ho Kim, Yunseok Kim, and Sang Woo Kim

PDF

A freestanding CNTs film fabricated by pyrrole-modified CVD for capacitive deionization, Dan Song, Wenlei Guo, Tao Zhang, Pengyi Lu, Anran Guo, Feng Hou, Xiao Yan, and Ji Liang

Using force-displacement relations to obtain actuation parameters from artificial muscles, Geoffrey M. Spinks, Shannon Bakarich, Shazed Md Aziz, Bidita Binte Salahuddin, and Hai Xin

Highly Efficient Visible Light Catalysts Driven by Ti3+‐VO‐2Ti4+‐N3− Defect Clusters, Qingbo Sun, Shaoyang Zhang, David L. Cortie, Julien Langley, Nicholas Cox, Terry J. Frankcombe, Jie Gao, Hua Chen, Ray L. Withers, Felipe Kremer, Dehong Yu, Frank Brink, Wensheng Shi, and Yun Liu

Structural modulation enables magneto-dielectric effect and enhanced photoactivity in ferroelectric bismuth iron niobate pyrochlore, Shujie Sun, Liuyang Zhu, Bolin Zhang, Lin Zhang, Yuan Li, Nian Cheng, Xiaofeng Yin, Yongshang Tian, Xiaoning Li, and Yalin Lu

First-principles investigation on tunable electronic properties and magnetism by polarization in PbTiO3/BiFeO3 2D ferroelectric heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Guangbiao Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

MoS2 Polymorphic Engineering Enhances Selectivity in the Electrochemical Reduction of Nitrogen to Ammonia, Bryan H. R Suryanto, Dabin Wang, Luis Miguel Azofra, Moussab Harb, Luigi Cavallo, Rouhollah Jalili, David R. G Mitchell, Manjunath Chatti, and Douglas R. MacFarlane

Enhanced Peroxidase Mimetic Activity of Porous Iron Oxide Nanoflakes, Shunsuke Tanaka, Mostafa Kamal Masud, Yusuf Valentino Kaneti, Muhammad J. A Shiddiky, Amanullah Fatehmulla, Abdullah Aldhafiri, W Aslam Farooq, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

Solar-driven capacity enhancement of aqueous redox batteries with a vertically oriented tin disulfide array as both the photo-cathode and battery-anode, Zhengnan Tian, Chao Li, Jingsheng Cai, Li Zhang, Chen Lu, Yingze Song, Tao Jiang, Jingyu Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Pronounced and reversible modulation of the piezoelectric coefficients by a low magnetic field in a magnetoelectric PZT-5%Fe3O4 system, G Vertsioti, Shujun Zhang, and Dimosthenis Stamopoulos

Three-Dimensional Printing of Abrasive, Hard, and Thermally Conductive Synthetic Microdiamond-Polymer Composite Using Low-Cost Fused Deposition Modeling Printer, Sidra Waheed, Joan M. Cabot, Petr Smejkal, Syamak Farajikhah, Sepidar Sayyar, Peter C. Innis, Stephen T. Beirne, Grant D. Barnsley, Trevor W. Lewis, Michael C. Breadmore, and Brett Paull

Functionalizing graphene with titanate coupling agents as reinforcement for one-component waterborne poly(urethane-acrylate) anticorrosion coatings, Haihua Wang, Yu He, Guiqiang Fei, Caiyun Wang, Yiding Shen, Ke Zhu, Liyu Sun, Nana Rang, Danhui Guo, and Gordon G. Wallace

Ultrahigh Energy-Storage Density in Antiferroelectric Ceramics with Field-Induced Multiphase Transitions, Hongsheng Wang, Yucheng Liu, Tongqing Yang, and Shujun Zhang

Boosting Visible-Light-Driven Photo-oxidation of BiOCl by Promoted Charge Separation via Vacancy Engineering, Li Wang, Dongdong Lv, Fan Dong, Xuelian Wu, Ningyan Cheng, Jason Dr Jason Scott, Xun Xu, Weichang Hao, and Yi Du

Promoting photoreduction properties via synergetic utilization between plasmonic effect and highly active facet of BiOCl, Li Wang, Dongdong Lv, Zengji Yue, He Zhu, Liang Wang, Defa Wang, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

A reduced graphene oxide interface layer for improved power conversion efficiency of aqueous quantum dots sensitized solar cells, Liqun Wang, Jianmin Feng, Yueyu Tong, and Ji Liang

PDF

G-C3N4-based films: A rising star for photoelectrochemical water splitting, Liqun Wang, Yueyu Tong, Jianmin Feng, Jungang Hou, Jing Li, Xinggang Hou, and Ji Liang

PDF

A hierarchical porous Fe-N impregnated carbon-graphene hybrid for high-performance oxygen reduction reaction, Sihui Wang, Xiao Yan, Kuang-Hsu Wu, Xuemin Chen, Jianmin Feng, Pengyi Lu, Hou Feng, Hui-Ming Cheng, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Heterostructures of Ni-Co-Al layered doublehydroxide assembled on V4C3MXene for high-energy hybrid supercapacitors, Xin Wang, Hui Li, Han Li, Shuai Lin, Jin Bai, Jianming Dai, Changhao Liang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

Blowing Route towards Advanced Inorganic Foams, Xuebin Wang, Xiangfen Jiang, and Yoshio Bando

PDF

Recent Advances in 3D Graphene Architectures and Their Composites for Energy Storage Applications, Zhijie Wang, Hong Gao, Qing Zhang, Yuqing Liu, Jun Chen, and Zaiping Guo

A novel cobalt-free CO2-stable perovskite-type oxygen permeable membrane, Zhongtao Wang, Wei Liu, Yusen Wu, Wenping Sun, and Chunqing Wang

Temperature-Driven Multiferroic Phase Transitions and Structural Instability Evolution in Lanthanum-Substituted Bismuth Ferrite, Jie Wei, Chun-Fang Wu, Tiantian Yang, Zhibin Lv, Zhuo Xu, Dawei Wang, Raphael Haumont, and Zhenxiang Cheng

Strong bioinspired HPA-rGO nanocomposite films via interfacial interactions for flexible supercapacitors, Chao Wu, Tianzhu Zhou, Yi Du, Shi Xue Dou, Hao Zhang, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Phosphorus‐Modulation‐Triggered Surface Disorder in Titanium Dioxide Nanocrystals Enables Exceptional Sodium‐Storage Performance, Qingbing Xia, Yang Huang, Jin Xiao, Lei Wang, Zeheng Lin, Weijie Li, Hui Liu, Qinfen Gu, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

Pt nanoparticles embedded metal-organic framework nanosheets: A synergistic strategy towards bifunctional oxygen electrocatalysis, Zhangxun Xia, Jian Fang, Xiaoming Zhang, Linpeng Fan, Anders Barlow, Tong Lin, Suli Wang, Gordon G. Wallace, Gongquan Sun, and Xungai Wang

Rayleigh-Instability-Induced Bismuth Nanorod@Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as A Long Cycling and High Rate Anode for Sodium-Ion Batteries, Pan Xue, Nana Wang, Zhiwei Fang, Zhenxiao Lu, Xun Xu, Liang Wang, Yi Du, Xiaochun Ren, Zhongchao Bai, Shi Xue Dou, and Guihua Yu

PDF

On Low-Concentration Inks Formulated by Nanocellulose Assisted with Gelatin Methacrylate (GelMA) for 3D Printing toward Wound Healing Application, Wenyang Xu, Binbin Molino, Fang Cheng, Paul J. Molino, Zhilian Yue, Dandan Su, Xiaoju Wang, Stefan Willfor, Chunlin Xu, and Gordon G. Wallace

Bi-functional nitrogen-doped carbon protective layer on three-dimensional RGO/SnO2 composites with enhanced electron transport and structural stability for high-performance lithium-ion batteries, Dongxiao Yang, Haoyu Ren, Dapeng Wu, Wenchao Zhang, Xiangdong Lou, Danqi Wang, Kun Cao, Zhiyong Gao, Fang Xu, and Kai Jiang

Perovskite lead-free dielectrics for energy storage applications, Letao Yang, Xi Kong, Fei Li, Hua Hao, Zhenxiang Cheng, Hanxing Liu, Jing-Feng Li, and Shujun Zhang

Bimetallic metal-organic frameworks derived Ni-Co-Se@C hierarchical bundle-like nanostructures with high-rate pseudocapacitive lithium ion storage, Tao Yang, Yangai Liu, Dexin Yang, Bingbing Deng, Zhaohui Huang, Chris D. Ling, Hao Liu, Guoxiu Wang, Zaiping Guo, and Rongkun Zheng

Interpreting Abnormal Charge−Discharge Plateau Migration in CuxS during Long-Term Cycling, Zu Guang Yang, Ting Chen, Chunjin Wu, Jie Qu, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Nonvolatile and Reversible Ferroelectric Control of Electronic Properties of Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films Grown on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Single Crystals, Jian-Min Yan, Zhi-Xue Xu, Ting-Wei Chen, Meng Xu, C Zhang, Xu-Wen Zhao, Fei Liu, Lei Guo, Shu-Ying Yan, Guan-Yin Gao, Feifei Wang, Jin-Xing Zhang, Si-Ning Dong, Xiao-Guang Li, Haosu Luo, Weiyao Zhao, and Ren-Kui Zheng

W3Nb14O44 nanowires: Ultrastable lithium storage anode materials for advanced rechargeable batteries, Lei Yan, Jie Shu, Chunxiao Li, Xing Cheng, Haojie Zhu, Haoxiang Yu, Chaofeng Zhang, Yang Zheng, Ying Xie, and Zaiping Guo

A Hydrostable Cathode Material Based on the Layered P2@P3 Composite that Shows Redox Behavior for Copper in High-Rate and Long-Cycling Sodium-Ion Batteries, Zichao Yan, Liang Tang, Yangyang Huang, Weibo Hua, Yong Wang, Rong Liu, Qinfen Gu, Sylvio Indris, Shulei Chou, Yunhui Huang, Minghong Wu, and Shi Xue Dou

PDF

Ordered platinum-bismuth intermetallic clusters with Pt-skin for a highly efficient electrochemical ethanol oxidation reaction, Binwei Zhang, Weihong Lai, Tian Sheng, Xi-Ming Qu, Yunxiao Wang, Long Ren, Lei Zhang, Yi Du, Yan-Xia Jiang, Shi-Gang Sun, and Shi Xue Dou

PDF

New monatomic layer clusters for advanced catalysis materials, Binwei Zhang, Long Ren, Yunxiao Wang, Yi Du, Lei Jiang, and Shi Xue Dou

PDF

Long-Life Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries by Virtue of Transition-Metal-Nanocluster-Sulfur Interactions, Binwei Zhang, Tian Sheng, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Kenneth Davey, Shi Xue Dou, and Shizhang Qiao

Cation-anion codoping to enhance thermoelectric performance of BiSbSe3, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Zhenxiang Cheng, Lijuan Zhang, Chao Wang, and Yuanxu Wang

Enhanced thermoelectric performance of BiSbTe alloy: Energy filtering effect of nanoprecipitates and the effect of SiC nanoparticles, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Chao Wang, Lijuan Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

Controlling the magnetic reversal mechanism of exchange biased MnxOy/Ni80Fe20 bilayers through O+ implantation, Ji Zhang, Grace L. Causer, Xinzhi Liu, Mihail Ionescu, Sean Li, Ko-Wei Lin, and Frank Klose

PDF

Manganese based layered oxides with modulated electronic and thermodynamic properties for sodium ion batteries, Kai Zhang, Duho Kim, Zhe Hu, Mihui Park, Gahee Noh, Yujeong Yang, Jing Zhang, Vincent Lau, Shulei Chou, Maenghyo Cho, Si-Young Choi, and Yong-Mook Kang

Constructing the best symmetric full K-ion battery with the NASICON-type K3V2(PO4)3, Lei Zhang, Binwei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Qing Zhang, Yajie Liu, Hong Gao, Mohammad Al-Mamun, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

Synergistic catalysis in monodispersed transition metal oxide nanoparticles anchored on amorphous carbon for excellent low-temperature dehydrogenation of magnesium hydride, Meng Zhang, Xuezhang Xiao, Jianfeng Mao, Zhenyun Lan, Xu Huang, Yunhao Lu, Bosang Luo, Meijia Liu, Man Chen, and Lixin Chen

Realization of tetragonal Heusler alloy Mn3-xCrxGa for spintronic applications, Qiangqiang Zhang, Z H. Liu, Jingang Tan, X Q. Ma, and Zhenxiang Cheng

PDF

Continuous carbon nanotube composite fibers for flexible aqueous lithium-ion batteries, Tao Zhang, Shuaishuai Han, Wenlei Guo, Feng Hou, Jiachen Liu, Xiao Yan, Shunquan Chen, and Ji Liang

Electrochemical CO2 reduction over nitrogen-doped SnO2 crystal surfaces, Yuefeng Zhang, Jianjun Liu, Zengxi Wei, Quanhui Liu, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

PDF

Heteroatom-doped MoSe2 Nanosheets with Enhanced Hydrogen Evolution Kinetics for Alkaline Water Splitting, Guoqiang Zhao, Xingyong Wang, Shaolan Wang, Kun Rui, Yaping Chen, Haibo Yu, Jing Ma, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Annealing effects on the structural and dielectricproperties of (Nb + In) co-doped rutile TiO2ceramics, Lanling Zhao, Jun Wang, Zhigang Gai, Jichao Li, Jian Liu, Jiyang Wang, Chunlei Wang, and Xiaolin Wang

A Novel Monolithic Soft Robotic Thumb for an Anthropomorphic Prosthetic Hand, Hao Zhou, Alireza Mohammadi, Denny Oetomo, and Gursel Alici

PDF

Engineering additional edge sites on molybdenum dichalcogenides toward accelerated alkaline hydrogen evolution kinetics, Qian Zhou, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Yaping Chen, Xun Xu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Ratiometric and Turn-On Luminescence Detection of Water in Organic Solvents Using a Responsive Europium-Organic Framework, You Zhou, Denan Zhang, Wenzhe Xing, Jing Cuan, Yuhua Hu, Yuting Cao, and Ning Gan

Defect-Induced Pt-Co-Se Coordinated Sites with Highly Asymmetrical Electronic Distribution for Boosting Oxygen-Involving Electrocatalysis, Linzhou Zhuang, Yi Jia, Hongli Liu, Xin Wang, Rosalie K. Hocking, Hongwei Liu, Jun Chen, Lei Ge, Longzhou Zhang, Mengran Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, and Xiangdong Yao

Ultrafast Li-ion migration in holey-graphene-based composites constructed by a generalized: Ex situ method towards high capacity energy storage, Chengling Zhu, Zeyu Hui, Hui Pan, Shenmin Zhu, Qing Zhang, Jianfeng Mao, Zaiping Guo, Yao Li, Muhammad Imtiaz, and Zhixin Chen

A 2D metal-organic framework/Ni(OH)2 heterostructure for an enhanced oxygen evolution reaction, Dongdong Zhu, Jinlong Liu, Liang Wang, Yi Du, Yao Zheng, Kenneth Davey, and Shi Qiao

A 2D metal-organic framework/Ni(OH)2 heterostructure for an enhanced oxygen evolution reaction, Dongdong Zhu, Jinlong Liu, Liang Wang, Yi Du, Yao Zheng, Kenneth Davey, and Shi-Zhang Qiao

Promoting solar-to-hydrogen evolution on Schottky interface with mesoporous TiO2-Cu hybrid nanostructures, Jiaxin Zhu, Jinyan Xiong, Gang Cheng, Weijie Li, and Shi Xue Dou

Finely dispersed Au nanoparticles on graphitic carbon nitride as highly active photocatalyst for hydrogen peroxide production, Guifu Zuo, Shanshan Liu, Liang Wang, Hui Song, Peixiao Zong, Weishu Hou, Bingdong Li, Zhaoliang Guo, Xianguang Meng, Yi Du, Tao Wang, and Vellaisamy Roy

Papers from 2018

Preparation of ultraviolet curing type silicone rubbers containing mesoporous silica fillers, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Nobuyoshi Miyamoto, Yoshio Bando, Yuichiro Kamachi, Victor Malgras, Yusuke Yamauchi, and Norihiro Suzuki

Tuning wall thicknesses in mesoporous silica films for optimization of optical anti-reflective properties, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Konstantin K. Konstantinov, Hirofumi Tanabe, Mikiya Matsuura, Kazuhiko Maekawa, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Yoshio Bando, Yusuf Valentino Kaneti, and Yusuke Yamauchi

Mullite-glass and mullite-mullite interfaces: Analysis by molecular dynamics (MD) simulation and high-resolution TEM, Esmaeil Adabifiroozjaei, Judy N. Hart, Pramod Koshy, David R. G Mitchell, and Charles C. Sorrell

PDF

Investigation of S-shaped current-voltage characteristics in high-performance solution-processed small molecule bulk heterojunction solar cells, Ali Aghassi, Cormac Fay, and Attila J. Mozer

PDF

Future Energy Technology: Enabling New Science for a Sustainable Future, Francois Aguey-Zinsou, Zaiping Guo, Yun Hau Ng, and Da-Wei Wang

PDF

The effect of amorphous TiO2 in P25 on dye-sensitized solar cell performance, Kadhim Al-Attafi, Andrew Nattestad, Qijie Wu, Yusuke Ide, Yusuke Yamauchi, Shi Xue Dou, and Jung Ho Kim

PDF

Controlled synthesis of mesoporous nitrogen-doped carbons with highly ordered two-dimensional hexagonal mesostructures and their chemical activation, Abeer Enaiet Allah, Haibo Tan, Xingtao Xu, Ahmed Farghali, Mohamed Khedr, Abdulmohsen Alshehri, Yoshio Bando, Nanjundan Kumar, and Yusuke Yamauchi

NiFe2O4 nanoparticles coated on 3D graphene capsule as electrode for advanced energy storage applications, Shaymaa Al-Rubaye, Ranjusha Rajagopalan, Chandrasekhar Subramaniyam, Zhixin Tai, Jian Xian, Xiaolin Wang, Shi Xue Dou, and Zhenxiang Cheng

PDF

Synergistic Amplification of Water Oxidation Catalysis on Pt by a Thin-Film Conducting Polymer Composite, Mohammed Alsultan, Sivakumar Balakrishnan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Prerna Tiwari, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Synergistic amplification of catalytic hydrogen generation by a thin-film conducting polymer composite, Mohammed Alsultan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Enhanced UV-light detection based on ZnO nanowires/graphene oxide hybrid using cost-effective low temperature hydrothermal process, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Esraa Al-Shawwa, and Sameh Hamzawy

Bending of CORC (R) cables and wires: finite element parametric study and experimental validation, V A. Anvar, K Ilin, K A. Yagotintsev, B Monachan, K B. Ashok, B A. Kortman, B Pellen, T J. Haugan, J D. Weiss, D C. van der Laan, R J. Thomas, M Jose Prakash, Md. Shahriar Al Hossain, and A Nijhuis

Development and Characterization of a Sucrose Microneedle Neural Electrode Delivery System, Nicholas V. Apollo, Jonathan L. Jiang, Warwick Cheung, Sebastien Baquier, Alan Lai, Azadeh Mirebedini, Javad Foroughi, Gordon G. Wallace, Mohit N. Shivdasani, Steven Prawer, Shou Chen, Richard Williams, Mark J. Cook, David A. X Nayagam, and David J. Garrett

A coupled chemo-mechanical model to study the effects of adhesive strength on the electrochemical performance of silicon electrodes for advanced lithium ion batteries, Williams Appiah, Joonam Park, Seoungwoo Byun, Inseong Cho, Attila J. Mozer, Myung-Hyun Ryou, and Yong Lee

In situ ferromagnetic resonance capability on a polarized neutron reflectometry beamline, Mikhail Associate Professor Mikhail Kostylev, Grace Causer, Charles Lambert, Thomas Schefer, Charles Weiss, Sara J. Callori, Sayeef Salahuddin, Xiaolin Wang, and Frank Klose

PDF

Twist-coil coupling fibres for high stroke tensile artificial muscles, Shazed Md Aziz, Sina Naficy, Javad Foroughi, Hugh Ralph Brown, and Geoffrey M. Spinks

Mesoporous fullerene C-70 cubes with highly crystalline frameworks and unusually enhanced photoluminescence properties, Partha Bairi, Tohru Tsuruoka, Somobrata Acharya, Qingmin Ji, Jonathan Hill, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, and Lok Kumar Shrestha

Aldehyde isomers of porphyrin: A spectroscopic and computational study, Jonathan E. Barnsley, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Keith C. Gordon

PDF

Thickness dependence of dendritic flux avalanches in YBa2Cu3O7-xfilms, E Baruch-El, M Baziljevich, Tom H. Johansen, A Shaulov, and Y Yeshurun

PDF

Solid-State Poly(ionic liquid) Gels for Simultaneous CO2 Adsorption and Electrochemical Reduction, Tania Benedetti Goncales, Sina Naficy, Ashley Walker, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Fariba Dehghani

3D Printed Electrodes for Improved Gas Reactant Transport for Electrochemical Reactions, Tania Benedetti Goncales, Andrew Nattestad, Adam Taylor, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Surface engineering with Ar+/O2+ ion beam bombardment: Tuning the electronic and magnetic behavior of Ni80Fe20/La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3(001) junctions, I Bergenti, Palash K. Manna, C H. Lin, P Graziosi, X Liu, Grace L. Causer, F Liscio, A Ruotolo, V A. Dediu, Johan Van Lierop, Frank Klose, and Ko-Wei Lin

PDF

Porous nanozymes: The peroxidase-mimetic activity of mesoporous iron oxide for the colorimetric and electrochemical detection of global DNA methylation, Ripon Bhattacharjee, Shunsuke Tanaka, Sofia Moriam, Mostafa Kamal Masud, Jianjian Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Nam-Trung Nguyen, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Muhammad J. A Shiddiky

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

PDF

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

High toxicity of Bi(OH)3 and α-Bi2O3 nanoparticles towards malignant 9L and MCF-7 cells, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Dean Cardillo, Michael L. F Lerch, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

TiO2/(BiO)2CO3nanocomposites for ultraviolet filtration with reduced photocatalytic activity, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Michael L. F Lerch, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

PDF

Recent progress on liquid metals and their applications, Guyue Bo, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

Biological Functions and Current Advances in Isolation and Detection Strategies for Exosome Nanovesicles, Kseniia Boriachek, Md Nazmul Islam, Andreas Moller, Carlos Salomon, Nam-Trung Nguyen, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, and Muhammad J. A Shiddiky

Three-dimensional neural cultures produce networks that mimic native brain activity, Justin L. Bourke, Anita F. Quigley, Serena Duchi, Cathal D. O'Connell, Jeremy Micah Crook, Gordon G. Wallace, Mark J. Cook, and Robert M. I Kapsa

PDF

Aesthetically Pleasing, Visible Light Transmissive, Luminescent Solar Concentrators Using a BODIPY Derivative, Alina Brzeczek-Szafran, Christopher Richardson, Vanessa Lopez, Pawel W. Wagner, and Andrew Nattestad

PDF

Assessing phase discrimination via the segmentation of an elemental energy dispersive X-ray spectroscopy map: A case study of Bi2Te3and Bi2Te2S, Jacob Byrnes, Azdiar Adil Gazder, and Sima Aminorroaya-Yamini

PDF

Gradient chemical order in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3, Matthew Cabral, Shujun Zhang, Elizabeth Dickey, and James leBeau

PDF

Progress and Future Perspectives on Li(Na)-CO2 Batteries, Fengshi Cai, Zhe Hu, and Shulei Chou

PDF

Graphitic Carbon Nanocage as a Stable and High Power Anode for Potassium-Ion Batteries, Bin Cao, Qing Zhang, Huan Liu, Bin Xu, Shilin Zhang, Tengfei Zhou, Jianfeng Mao, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Ang Li, Jisheng Zhou, Xiaohong Chen, and Huaihe Song

Active control of thermomagnetic avalanches in superconducting Nb films with tunable anisotropy, D Carmo, F Colauto, A M H De Andrade, A A M Oliveira, Wilson Aires Ortiz, Y Galperin, and Tom H. Johansen

Direct Measurement of the Intrinsic Sharpness of Magnetic Interfaces Formed by Chemical Disorder Using a He+Beam, Grace Causer, David L. Cortie, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

The microstructural evolution of chemical disorder and ferromagnetism in He+irradiated FePt3films, Grace Causer, Hanliang Zhu, Joel P. Davis, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

Tailoring exchange bias in ferro/antiferromagnetic FePt3 bilayers created by He+ beams, Grace Causer, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

In situ construction of yolk-shell zinc cobaltite with uniform carbon doping for high performance asymmetric supercapacitors, Xiaoya Chang, Lei Zang, Song Liu, Mengying Wang, Huinan Guo, Caiyun Wang, and Yijing Wang

PDF

Tuning the structure of three dimensional nanostructured molybdenum disulfide/nitrogen-doped carbon composite for high lithium storage, Yunfeng Chao, Yu Ge, Yong Zhao, Jicheng Jiang, Caiyun Wang, Chunyan Qin, Amruthalakshmi Vijayakumar, Changchun Yu, and Gordon G. Wallace

Green synthesis and stabilization of earthworm-like gold nanostructure and quasi-spherical shape using Caesalpinia sappan Linn. extract, Widsanusan Chartarrayawadee, Chee O. Too, Sukunya Ross, Gareth Ross, Kanlaya Jumpatong, Araya Noimou, and Apinya Settha

PDF

Comparison of 8Li and 9Li spin relaxation in SrTiO3 and Pt: A means to distinguish magnetic and electric quadrupolar sources of relaxation, Aris Chatzichristos, Ryan M. L McFadden, Victoria L. Karner, David L. Cortie, C D. P Levy, W A. MacFarlane, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, Zaher Salman, and Robert F. Kiefl

Recent Development of Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs) Derived Porous Carbon Based Materials as Electrocatalysts, Ningyan Cheng, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

PDF

Superhydrophobic Shape Memory Polymer Arrays with Switchable Isotropic/Anisotropic Wetting, Zhongjun Cheng, Dongjie Zhang, Tong Lv, Hua Lai, Enshuang Zhang, Hongjun Kang, Yongzhen Wang, Pengchang Liu, Yuyan Liu, Yi Du, Shi Xue Dou, and Lei Jiang

PDF

Coercivity degradation caused by inhomogeneous grain boundaries in sintered Nd-Fe-B permanent magnets, Hansheng Chen, Fan Yun, Jiangtao Qu, Yingfei Li, Zhenxiang Cheng, Ruhao Fang, Zhixiao Ye, Simon Peter Ringer, and Rongkun Zheng

Tuning the component ratio and corresponding sodium storage properties of layer-tunnel hybrid Na0.6Mn1-xNixO2cathode by a simple cationic Ni2+doping strategy, Hui Chen, Zhenguo Wu, Zhuo Zheng, Tingru Chen, Xiaodong Guo, Juntao Li, and Benhe Zhong

Insight into the Synergistic Effect on Selective Adsorption for Heavy Metal Ions by a Polypyrrole/TiO2Composite, Jie Chen, Mengting Yu, Caiyun Wang, Jiangtao Feng, and Wei Yan

A Novel Graphene Oxide Wrapped Na2Fe2(SO4)3/C Cathode Composite for Long Life and High Energy Density Sodium-Ion Batteries, Mingzhe Chen, David L. Cortie, Zhe Hu, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, Wei-Bo Hua, En-Hui Wang, Weihong Lai, Lingna Chen, Shulei Chou, Xiaolin Wang, and Shi Xue Dou

PDF

Progress and future prospects of high-voltage and high-safety electrolytes in advanced lithium batteries: From liquid to solid electrolytes, Shimou Chen, Kaihua Wen, Juntian Fan, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

Effects of surface nanostructuring and impurity doping on ultrafast carrier dynamics of silicon photovoltaic cells: A pump-probe study, Tianyu Chen, Yoon Nam, Xinke Wang, Peng Han, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Jiasheng Ye, Jae Song, Jung-Ho Lee, C Zhang, and Yan Zhang

Cu2+Dual-Doped Layer-Tunnel Hybrid Na0.6Mn1- xCuxO2as a Cathode of Sodium-Ion Battery with Enhanced Structure Stability, Electrochemical Property, and Air Stability, Ting-Ru Chen, Tian Sheng, Zhenguo Wu, Jun-Tao Li, En-Hui Wang, Chun-Jin Wu, Hongtai Li, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Ling Huang, and Shi-Gang Sun

PDF

Structural, electronic and magnetic properties of MnxGa/Co2MnSi (x = 1, 3) bilayers, Ting Chen, Junhao Wang, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Hong Chen

PDF

Decomposition Mechanism of Zinc Ammine Borohydride: A First-Principles Calculation, Xiaowei Chen, Weidong Zou, Renquan Li, Guanglin Xia, and Xuebin Yu

Recent Progress on Nickel-Based Oxide/(Oxy)Hydroxide Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction, Yaping Chen, Kun Rui, Jixin Zhu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Biomaterials for corneal bioengineering, Zhi Chen, Jingjing You, Xiao Liu, Simon Cooper, Christopher Hodge, Gerard Sutton, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

PDF

Weavable asymmetric carbon nanotube yarn supercapacitor for electronic textiles, Changsoon Choi, Jong Park, Keon Jung Kim, Duck Lee, Monica Jung de Andrade, Shi Hyeong Kim, Sanjeev Gambhir, Geoffrey M. Spinks, Ray H. Baughman, and Seon Jeong Kim

A Porphyrin/Graphene Framework: A Highly Efficient and Robust Electrocatalyst for Carbon Dioxide Reduction, Jaecheol Choi, Pawel W. Wagner, Rouhollah Jalili, Jeonghun Kim, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

PDF

Exploiting Intermolecular Interactions between Alkyl-Functionalized Redox-Active Molecule Pairs to Enhance Interfacial Electron Transfer, Inseong Cho, Mizuho Koshika, Pawel W. Wagner, Nagatoshi Koumura, Peter C. Innis, Shogo Mori, and Attila J. Mozer

A bioprinting printing approach to regenerate cartilage for microtia treatment, Johnson Chung, Juliane Kade, Mohammadali Jeiranikhameneh, Zhilian Yue, Payal Mukherjee, and Gordon G. Wallace

PDF

Heat transfer from nanoparticles for targeted destruction of infectious organisms, Michael Cortie, David L. Cortie, and Victoria Timchenko

Heterostructure Manipulation toward Ameliorating Electrodes for Better Lithium Storage Capability, Jing Cuan, Fan Zhang, Hongyu Zhang, Jun Long, Shilin Zhang, Gemeng Liang, Qili Gao, Junnan Hao, Linxi Dong, Gaofeng Wang, and Xuebin Yu

Borohydride-Scaffolded Li/Na/Mg Fast Ionic Conductors for Promising Solid-State Electrolytes, Jing Cuan, You Zhou, Tengfei Zhou, Shigang Ling, Kun Rui, Zaiping Guo, Hua-Kun Liu, and Xuebin Yu

Three-dimensional carbon frameworks enabling MoS2as anode for dual ion batteries with superior sodium storage properties, Chunyu Cui, Zengxi Wei, Jiantie Xu, Yiqiong Zhang, Shenghong Liu, Hua-Kun Liu, Minglei Mao, Shuangyin Wang, Jianmin Ma, and Shi Xue Dou

Photocatalytic Reduction on Bismuth-Based p-Block Semiconductors, Dandan Cui, Liang Wang, Yi Du, Weichang Hao, and Jun Chen

Band-gap engineering of BiOCl with oxygen vacancies for efficient photooxidation properties under visible-light irradiation, Dandan Cui, Liang Wang, Kang Xu, Long Ren, Li Wang, YouXing Yu, Yi Du, and Weichang Hao

PDF

Recent Advances in Designing High-Capacity Anode Nanomaterials for Li-Ion Batteries and Their Atomic-Scale Storage Mechanism Studies, Qiuhong Cui, Yeteng Zhong, Lu Pan, Hongyun Zhang, Yijun Yang, Dequan Liu, Feng Teng, Yoshio Bando, Jiannian Yao, and Xi Wang

PDF

Nature of magnetism in thiol-capped gold nanoparticles investigated with Muon spin rotation, M H. Dehn, D J. Arseneau, T Buck, David L. Cortie, D G. Fleming, Shirin King, W A. MacFarlane, Andrew M. McDonagh, R M. L McFadden, David R. G Mitchell, and R F. Kiefl

High Energy Density Sodium-Ion Battery with Industrially Feasible and Air-Stable O3-Type Layered Oxide Cathode, Jianqiu Deng, Wenbin Luo, Xiao Lu, Qingrong Yao, Zhongmin Wang, Hua-Kun Liu, Huaiying Zhou, and Shi Xue Dou

Low lattice thermal conductivity and promising thermoelectric figure of merit of Zintl type TlInTe2, Guangqian Ding, Junjie He, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Shuo Li

Surface modification of polyaniline nanorods with thiol-terminated poly(ethylene oxide), Brandon DiTullio, Cassandra J. Wright, Patricia Y. Hayes, Paul J. Molino, and Timothy W. Hanks

Mechanism and kinetics of electrocarboxylation of aromatic ketones in ionic liquid, Andrew P. Doherty, Eunan Marley, Rachid Barhdadi, Valentin Puchelle, Klaudia K. Wagner, and Gordon G. Wallace

Development of Sulfonic-Acid-Functionalized Mesoporous Materials: Synthesis and Catalytic Applications, Esmail Doustkhah, Jianjian Lin, Sadegh Rostamnia, Christophe Len, Rafael Luque, Xiliang Luo, Yoshio Bando, Kevin C.-W Wu, Jeonghun Kim, Yusuke Yamauchi, and Yusuke Ide

Manipulating the Architecture of Atomically Thin Transition Metal (Hydr)oxides for Enhanced Oxygen Evolution Catalysis, Yuhai Dou, Lei Zhang, Jiantie Xu, Chun-Ting He, Xun Xu, Ziqi Sun, Ting Liao, Balazs Nagy, Porun Liu, and Shi Xue Dou

Carbon Necklace Incorporated Electroactive Reservoir Constructing Flexible Papers for Advanced Lithium-Ion Batteries, Min Du, Kun Rui, Yuanqin Chang, Yu Zhang, Zhongyuan Ma, Wenping Sun, Qingyu Yan, Jixin Zhu, and Wei Huang

Mesoporous structured aluminaosilicate with excellent adsorption performances for water purification, Tao Du, Li-Feng Zhou, Qi Zhang, Li-Ying Liu, Gang Li, Wenbin Luo, and Hua-Kun Liu

A quadrafunctional electrocatalyst of nickel/nickel oxide embedded N-graphene for oxygen reduction, oxygen evolution, hydrogen evolution and hydrogen peroxide oxidation reactions, Shaikh N. Faisal, Md Enamul Haque, Nikan Noorbehesht, Hongwei Liu, Md. Monirul Islam, Luba Shabnam, Anup Kumar Roy, Ehsan Pourazadi, Mohammod S. islam, Andrew T. Harris, and Andrew I. Minett

PDF

Excellent structural, optical, and electrical properties of Nd-doped BaSnO3 transparent thin films, Fang-Yuan Fan, Weiyao Zhao, Ting-Wei Chen, Jian-Min Yan, Jin-Peng Ma, Lei Guo, Guan-Yin Gao, Feifei Wang, and Ren-Kui Zheng

PDF

Investigation on the Catalytic Performance of Reduced‐Graphene‐Oxide‐Interpolated FeS2 and FeS for Oxygen Reduction Reaction, Hengyi Fang, Taizhong Huang, Jianfeng Mao, Shuo Yao, M Dinesh, Yue Sun, Dong Liang, Lei Qi, Jiemei Yu, and Zhankun Jiang

3D Selenium Sulfide@Carbon Nanotube Array as Long-Life and High-Rate Cathode Material for Lithium Storage, Haining Fan, Shan Chen, Xiao-Hua Chen, Qun Tang, Ai Hu, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Activating Titania for Efficient Electrocatalysis by Vacancy Engineering, Haifeng Feng, Zhongfei Xu, Long Ren, Chen Liu, Jincheng Zhuang, Zhenpeng Hu, Xun Xu, Jun Chen, Jiaou Wang, Weichang Hao, Yi Du, and Shi Xue Dou

PDF

Enhanced electrochemical stability of carbon-coated antimony nanoparticles with sodium alginate binder for sodium-ion batteries, Jianmin Feng, Liqun Wang, Dejun Li, Pengyi Lu, Feng Hou, and Ji Liang

Terahertz radiation in graphene hyperbolic medium excited by an electric dipole, Xiaodong Feng, Sen Gong, Renbin Zhong, Tao Zhao, Min Hu, C Zhang, and Shenggang Liu

PDF

Cartilage Tissue Engineering Using Stem Cells and Bioprinting Technology-Barriers to Clinical Translation, Sam Francis, Claudia Di Bella, Gordon G. Wallace, and Peter Choong

PDF

Interfacial contributions to anomalous Hall effect in perpendicular magnetic anisotropic [Co2MnSi/Pd]3 multilayer, Huarui Fu, Caiyin You, Li Ma, Na Tian, Fangqing Xin, Zhenxiang Cheng, Adham Basha, and Amit Kohn

Antiferroelectric-ferroelectric phase transition in lead-free AgNbO3ceramics for energy storage applications, Jing Gao, Lei Zhao, Qing Liu, Xuping Wang, Shujun Zhang, and Jing-Feng Li

PDF

Stabilized antiferroelectricity in xBiScO3-(1-x)NaNbO3 lead-free ceramics with established double hysteresis loops, Lisheng Gao, Hanzheng Guo, Shujun Zhang, and Clive A. Randall

PDF

Broadband photocarrier dynamics and nonlinear absorption of PLD-grown WTe2semimetal films, Wenbin Gao, Lei Huang, Jinlong Xu, Yequan Chen, Chunhui Zhu, Zhonghui Nie, Yao Li, Xuefeng Wang, Zhenda Xie, Shining Zhu, Jun Xu, Xiangang Wan, C Zhang, Yongbing Xu, Yi Shi, and Fengqiu Wang

Towards thermally stable high performance lithium-ion batteries: the combination of a phosphonium cation ionic liquid and a 3D porous molybdenum disulfide/graphene electrode, Yu Ge, Cristina Pozo-Gonzalo, Yong Zhao, Xiaoteng Jia, Robert L. Kerr, Caiyun Wang, Patrick Howlett, and Gordon G. Wallace

PDF

An Electrosynthesized 3D Porous Molybdenum Sulfide/Graphene Film with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium Storage, Yu Ge, Caiyun Wang, Yong Zhao, Yong Liu, Yunfeng Chao, Tian Zheng, and Gordon G. Wallace

Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns, Reza Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, Hadi Arabi, and Javad Foroughi

PDF

The charge transport mechanisms in conducting polymer polypyrrole films and fibers, Reza Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, Hadi Arabi, and Javad Foroughi

PDF

Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns, R Ghanbari, Shaban Reza Ghorbani, H Arabi, and Javad Foroughi

PDF

Origin of magnetic flux-jumps in Nb films subject to mechanical vibrations and corresponding magnetic perturbations, Igor A. Golovchanskiy, Alexey V. Pan, Tom H. Johansen, Jonathan George, Igor Rudnev, Anatoly B. Rosenfeld, and Sergey Fedoseev

PDF

Barium- and Strontium-Containing Anode Materials toward Ceria-Based Solid Oxide Fuel Cells with High Open Circuit Voltages, Zheng Gong, Wenping Sun, Zongzi Jin, Lina Miao, and Wei Liu

Structural evidence for Mg-doped LiFePO4electrode polarisation in commercial Li-ion batteries, Damian Goonetilleke, Titus Faulkner, Vanessa K. Peterson, and Neeraj Sharma

Direct cation exchange of surface ligand capped upconversion nanocrystals to produce strong luminescence, Ming Guan, Zhiguang Zhou, Lefu Mei, Hong Zheng, Wei Ren, Li Wang, Yi Du, Dayong Jin, and Jiajia Zhou

Nickel-Based Bicarbonates as Bifunctional Catalysts for Oxygen Evolution and Reduction Reaction in Alkaline Media, Liangqi Gui, Yaping Chen, Beibei He, Geng Li, Jianmei Xu, Qing Wang, Wenping Sun, and Ling Zhao

PDF

Review of Electrolytes in Nonaqueous Lithium-Oxygen Batteries, Haipeng Guo, Wenbin Luo, Jun Chen, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Jiazhao Wang

PDF

Ultrathin and Edge-Enriched Holey Nitride Nanosheets as Bifunctional Electrocatalysts for the Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions, Haipeng Guo, Boyang Ruan, Wenbin Luo, Jianqiu Deng, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Extreme magnetoresistance and SdH oscillation in compensated semimetals of NbSb2single crystals, Lei Guo, Yu-Kuai Liu, Guan-Yin Gao, Ye-Yu Huang, Heng Gao, Lei Chen, Weiyao Zhao, Wei Ren, Shi Li, Xiao Li, Shuai Dong, and Ren Zheng

PDF

Elaborately assembled core-shell structured metal sulfides as a bifunctional catalyst for highly efficient electrochemical overall water splitting, Yanna Guo, Jing Tang, Zhongli Wang, Yong-Mook Kang, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

Interwoven V2O5 nanowire/graphene nanoscroll hybrid assembled as efficient polysulfide-trapping-conversion interlayer for long-life lithium-sulfur batteries, Yi Guo, Yin Zhang, Yun Zhang, Mingwu Xiang, Hao Wu, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Investigating the Effect of Column Geometry on Separation Efficiency using 3D Printed Liquid Chromatographic Columns Containing Polymer Monolithic Phases, Vipul Gupta, Stephen T. Beirne, Pavel N. Nesterenko, and Brett Paull

PDF

3D printing Vegemite and Marmite: redefining "breadboards", Charles Hamilton, Gursel Alici, and Marc in het Panhuis

A Soft Stretchable Sensor: Towards Peripheral Nerve Signal Sensing, Charles Hamilton, Kevin Tian, Jinhye Bae, Canhui Yang, Gursel Alici, Geoffrey M. Spinks, Zhigang Suo, Joost Vlassak, and Marc in het Panhuis

First Observation of Low-Temperature Magnetic Transition in CuAgSe, Chao Han, Qingping Ding, Lijuan Zhang, Weijie Li, Jian Li Wang, Qinfen Gu, Qiao Sun, Yuji Furukawa, Shi Xue Dou, Zhenxiang Cheng, and Zhen Li

Strategically designed zeolitic imidazolate frameworks for controlling the degree of graphitization, Sang A. Han, Jaewoo Lee, Kyubin Shim, Jianjian Lin, Mohammed Shahabuddin, Jongwon Lee, Sang Woo Kim, Min-Sik Park, and Jung Ho Kim

PDF

Recent progress in 2D materials for flexible supercapacitors, Yan Han, Yu Ge, Yunfeng Chao, Caiyun Wang, and Gordon G. Wallace

PDF

Heterostructure Manipulation via in Situ Localized Phase Transformation for High-Rate and Highly Durable Lithium Ion Storage, Junnan Hao, Jian Zhang, Guanglin Xia, Yajie Liu, Yang Zheng, Wenchao Zhang, Yongbing Tang, Wei Kong Pang, and Zaiping Guo

Measuring the effective area and charge density of platinum electrodes for bionic devices, Alexander R. Harris, C Newbold, P Carter, R Cowan, and Gordon G. Wallace

PDF

Frequency and wavenumber selective excitation of spin waves through coherent energy transfer from elastic waves, Yusuke Hashimoto, Davide Bossini, Tom H. Johansen, Eiji Saitoh, Andrei Kirilyuk, and Theo Rasing

180°-phase shift of magnetoelastic waves observed by phase-resolved spin-wave tomography, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

Phase-resolved spin-wave tomography, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

PDF

Plasma-Induced Amorphous Shell and Deep Cation-Site S Doping Endow TiO2 with Extraordinary Sodium Storage Performance, Hanna He, Dan Huang, Wei Kong Pang, Dan Sun, Qi Wang, Yougen Tang, Xiaobo Ji, Zaiping Guo, and Haiyan Wang

Origin of low dielectric loss and giant dielectric response in (Nb+Al) co-doped strontium titanate, Zichen He, Minghe Cao, Liang Zhou, Lin Zhang, Juan Xie, Shujun Zhang, Junlei Qi, Hua Hao, Zhonghua Yao, Zhiyong Yu, and Hanxing Liu

PDF

High performance MnO@C microcages with a hierarchical structure and tunable carbon shell for efficient and durable lithium storage, Chuanxin Hou, Zhixin Tai, Lanling Zhao, Yanjie Zhai, Yue Hou, Yuqi Fan, Feng Dang, Jun Wang, and Hua-Kun Liu

Metal-oxygen bonds: stabilizing the intermediate species towards practical Li-air batteries, Yuyang Hou, Yuqing Liu, Zhen Zhou, Lili Liu, Haipeng Guo, Hua-Kun Liu, Jiazhao Wang, and Jun Chen

Mechanism of the giant permittivity in Sm modified SrTiO3sintered at different atmospheres, Xindi Huang, Hanxing Liu, Shujun Zhang, Guangyao Li, Hua Hao, Minghe Cao, Zhonghua Yao, and Juan Xie

Hybrids of Fe3O4/CoSe2 as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Yanli Huang, Chuanqi Feng, Huimin Wu, Shengfu Wang, Feng Wang, and Hua-Kun Liu

Strain Control of Giant Magnetic Anisotropy in Metallic Perovskite SrCoO3−δ Thin Films, Songbai Hu, Claudio Cazorla, Feixiang Xiang, Hongfei Ma, Jianyuan Wang, Jianbo Wang, Xiaolin Wang, Clemens Ulrich, Lang Chen, and Jan Seidel

All Carbon Dual Ion Batteries, Zhe Hu, Qiannan Liu, Kai Zhang, Limin Zhou, Lin Li, Mingzhe Chen, Zhanliang Tao, Yong-Mook Kang, Liqiang Mai, Shulei Chou, Jun Chen, and Shi Xue Dou

PDF

Graphene-Oxide-Loaded Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Ultrasensitive Electrocatalytic Detection of MicroRNA, Md Nazmul Islam, Lena Gorgannezhad, Mostafa Kamal Masud, Shunsuke Tanaka, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Gold-loaded nanoporous ferric oxide nanocubes for electrocatalytic detection of microRNA at attomolar level, Md Nazmul Islam, Mostafa Kamal Masud, Nam-Trung Nguyen, Vinod Gopalan, Hatem Alamri, Zeid Abdullah Alothman, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, Alfred K. Lam, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Silicon as a ubiquitous contaminant in graphene derivatives with significant impact on device performance, Rouhollah Jalili, Dorna Esrafilzadeh, Seyed Hamed Aboutalebi, Ylias M. Sabri, Ahmad E. Kandjani, Suresh K. Bhargava, Enrico Della Gaspera, Thomas R. Gengenbach, Ashley Walker, Yunfeng Chao, Caiyun Wang, Hossein Alimadadi, David R. G Mitchell, David L. Officer, Douglas R. MacFarlane, and Gordon G. Wallace

Conductive Tough Hydrogel for Bioapplications, Mohammad Javadi, Qi Gu, Sina Naficy, Syamak Farajikhah, Jeremy Micah Crook, Gordon G. Wallace, Stephen T. Beirne, and Simon E. Moulton

Mesoporous Bimetallic RhCu Alloy Nanospheres Using a Sophisticated Soft-Templating Strategy, Bo Jiang, Kenya Kani, Muhammad Iqbal, Hideki Abe, Tatsuo Kimura, Md. Shahriar Al Hossain, Oruganti Anjaneyulu, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi

CNTs@γ-Fe2O3@C composite electrode for high capacity lithium ion storage, Xiaotong Jiang, Wenlei Guo, Pengyi Lu, Dan Song, A Guo, Jiachen Liu, Ji Liang, and Feng Hou

Heterostructured Nanorings of Fe-Fe3O4@C Hybrid with Enhanced Microwave Absorption Performance, Xian Jian, Xiangyun Xiao, Longjiang Deng, Wei Tian, Xin Wang, Nasir Mahmood, and Shi Xue Dou

PDF

Domain switching in single-phase multiferroics, Tingting Jia, Zhenxiang Cheng, Hongyang Zhao, and Hideo Kimura

PDF

Defect electrocatalytic mechanism: concept, topological structure and perspective, Yi Jia, Jun Chen, and Xiangdong Yao

PDF

Evaluation of residual stress and texture in isotope based (MgB2)-B-11 superconductor using neutron diffraction, Hyunseock Jie, Wenbin Qiu, Daniel Gajda, Jeonghun Kim, Valiyaparambil Abdulsalam Anvar, Arend Nijhuis, Yoshio Bando, Yusuke Yamauchi, Vladimir Luzin, and Md. Shahriar Al Hossain

Evolution of the composition, structure, and piezoelectric performance of (K1-xNax)NbO3nanorod arrays with hydrothermal reaction time, Wenchao Jin, Zhao Wang, Meng Li, Yahua He, Xiaokang Hu, Luying Li, Yihua Gao, Yongming Hu, Haoshuang Gu, and Xiaolin Wang

Changing the Critical Current Density and Magnetic Properties of YBa2Cu3O7 by Using Large Antidots, Antony Jones, Jonathan George, Sergey Fedoseev, Simon K. H Lam, Jia Du, and Alexey V. Pan

PDF

Enhancing the critical current of YBa2Cu3O7 thin films by substrate nanoengineering, Antony Jones, Simon K. H Lam, Jia Du, Sergey Rubanov, and Alexey Pan

PDF

Microstructural and associated chemical changes during the composting of a high temperature biochar: Mechanisms for nitrate, phosphate and other nutrient retention and release, Stephen D. Joseph, Claudia Kammann, Jessica Shepherd, Pellegrino Conte, Hans-Peter Schmidt, Nikolas Hagemann, Anne Rich, Christopher Marjo, Jessica Allen, Paul R. Munroe, David R. G Mitchell, Scott Donne, Kurt Spokas, and Ellen Graber

Room temperature carbon monoxide oxidation based on two-dimensional gold-loaded mesoporous iron oxide nanoflakes, Yusuf Valentino Kaneti, Shunsuke Tanaka, Yohei Jikihara, Tsuruo Nakayama, Yoshio Bando, Masatake Haruta, Md. Shahriar Al Hossain, Dmitri Golberg, and Yusuke Yamauchi

PDF

Fabrication and in vitro characterization of electrochemically compacted collagen/sulfated xylorhamnoglycuronan matrix for wound healing applications, Lingzhi Kang, Xiao Liu, Zhilian Yue, Zhi Chen, Christopher Baker, Pia C. Winberg, and Gordon G. Wallace

Periodically Arranged Arrays of Dendritic Pt Nanospheres Using Cage-Type Mesoporous Silica as a Hard Template, Kenya Kani, Victor Malgras, Bo Jiang, Md. Shahriar Al Hossain, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Zhenguo Huang, and Yusuke Yamauchi

PDF

Synthesis and Characterization of Dendritic Pt Nanoparticles by Using Cationic Surfactant, Kenya Kani, Mohamed B. Zakaria, Jianjian Lin, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Yoshio Bando, Jungmok You, Md. Shahriar Al Hossain, Jiang Bo, and Yusuke Yamauchi

PDF

Exploring the Dynamics of Glasses Using Beta Detected NMR, Victoria L. Karner, Tianyi Liu, Iain McKenzie, Aris Chatzichristos, David L. Cortie, Gerald D. Morris, Robert F. Kiefl, Ryan M. L McFadden, Zahra Fakhraai, Monika Stachura, and W A. MacFarlane

PDF

Beta Detected NMR of LaAlO3, Victoria L. Karner, Ryan M. L McFadden, Aris Chatzichristos, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, C D. P Levy, Zaher Salman, David L. Cortie, Robert F. Kiefl, and W A. MacFarlane

Hierarchically Bicontinuous Porous Copper as Advanced 3D Skeleton for Stable Lithium Storage, Xi Ke, Yifeng Cheng, Jun Liu, Liying Liu, Naiguang Wang, Jianping Liu, Chunyi Zhi, Zhicong Shi, and Zaiping Guo

Ni(OH)2 nanoflakes supported on 3D hierarchically nanoporous gold/Ni foam as superior electrodes for supercapacitors, Xi Ke, Zouxin Zhang, Yifeng Cheng, Yaohua Liang, Zhiyuan Tan, Jun Liu, Liying Liu, Zhicong Shi, and Zaiping Guo

High surface area nanoporous carbon derived from high quality jute from Bangladesh, Junayet Hossain Khan, Jianjian Lin, Christine Young, Babasaheb Matsagar, Kevin C.-W Wu, Paresh L. Dhepe, Md Tofazzal Islam, Md Rahman, Lok Kumar Shrestha, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Nanjundan Kumar, Darren Martin, Yusuke Yamauchi, and Md. Shahriar Al Hossain

Estimation of mechanical property degradation of poly(lactic acid) and flax fibre reinforced poly(lactic acid) bio-composites during thermal processing, Hossein Mohammad Khanlou, Peter Woodfield, John Summerscales, Gaston Francucci, Benjamin King, Sepehr Talebian, Javad Foroughi, and Wayne Hall

Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor, N Kia, Shaban Reza Ghorbani, H Arabi, and Md. Shahriar Al Hossain

Thermally Responsive Torsional and Tensile Fiber Actuator Based on Graphene Oxide, Hyunsoo Kim, Ji Hwan Moon, Tae Jin Mun, Tae Gyu Park, Geoffrey M. Spinks, Gordon G. Wallace, and Seon Jeong Kim

PDF

Harvesting electrical energy from torsional thermal actuation driven by natural convection, Shi Hyeong Kim, Hyeon Jun Sim, Jae Hyeon, Dongseok Suh, Geoffrey M. Spinks, Ray H. Baughman, and Seon Jeong Kim

PDF

Charging ahead: how Australia is innovating in battery technology, Jonathan Knott

Mono and di-substituted BODIPY with electron donating carbazole, thiophene, and 3,4-ethylenedioxythiophene units, Aleksandra Kurowska, Alina Brzeczek-Szafran, Pawel Zassowski, Mieczyslaw Lapkowski, Wojciech Domagala, Pawel W. Wagner, and Klaudia K. Wagner

PDF

A Standard Nomenclature for Referencing and Authentication of Pluripotent Stem Cells, Andreas Kurtz, Stefanie Seltmann, Amos Bairoch, Marie-Sophie Bittner, K Bruce, Amanda Capes-Davis, Laura Clarke, Jeremy Micah Crook, Laurence Daheron, Johannes Dewender, Adam Faulconbridge, Wataru Fujibuchi, Alexander Gutteridge, Derek Hei, Yong-Ou Kim, Jung-Hyun Kim, Anja Kolb-Kokocinski, Fritz Lekschas, Geoffrey Lomax, Jeanne F. Loring, Tenneille Ludwig, Nancy Mah, Tohru Matsui, Robert Muller, Helen Parkinson, Michael Sheldon, Kelly P. Smith, Harald Stachelscheid, Glyn N. Stacey, Ian Streeter, Anna Veiga, and Ren-He Xu

Wheat flour-derived N-doped mesoporous carbon extrudate as superior metal-free catalysts for acetylene hydrochlorination, Guojun Lan, Yan Wang, Yiyang Qiu, Xiaolong Wang, Ji Liang, Wenfeng Han, Haodong Tang, Huazhang Liu, Jian Liu, and Ying Li

PDF

Homogeneous Sulfur-Cobalt Sulfide Nanocomposites as Lithium-Sulfur Battery Cathodes with Enhanced Reaction Kinetics, Mengmeng Lao, Guoqiang Zhao, Xin Li, Yaping Chen, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

CO2 electrolysis in seawater: calcification effect and a hybrid self-powered concept, Chong Yong Lee and Gordon G. Wallace

The storage degradation of an 18650 commercial cell studied using neutron powder diffraction, Po-Han Lee, She-Huang Wu, Wei Kong Pang, and Vanessa K. Peterson

Effect of proton irradiation on the structural and electrochemical properties of MnO2 nanosheets, Won-Gil Lee, Hyun Seok Jang, C Justin Raj, Murugesan Rajesh, Byung Chul Kim, Won-Je Cho, and Kook Hyun Yu

Engineering electrical transport in α-MgAgSb to realize high performances near room temperature, Jingdan Lei, De Zhang, Weibao Guan, Zhenxiang Cheng, Chao Wang, and Yuanxu Wang

PDF

Enhancement of thermoelectric figure of merit by the insertion of multi-walled carbon nanotubes in α-MgAgSb, Jingdan Lei, De Zhang, Weibao Guan, Zheng Ma, Zhenxiang Cheng, Chao Wang, and Yuanxu Wang

Efficient and Stable Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells by the Combination of Phosphonium Organic Ionic Plastic Crystals with Silica, Annkatrin Lennert, Klaudia K. Wagner, Ruhamah Yunis, Jennifer M. Pringle, Dirk M. Guldi, and David L. Officer

Superficial and Fundamental Correspondences in the Terahertz/IR (6-15 THz) Absorption Spectra of Aspirin and Benzoic Acid, Lucia Lepodise, Josip Horvat, and R A. Lewis

PDF

Solution-grown dendritic pt-based ternary nanostructures for enhanced oxygen reduction reaction functionality, Gerard Leteba, David R. G Mitchell, Pieter Levecque, and Candace Lang

PDF

Effect of AlF3-Coated Li4Ti5O12 on the Performance and Function of the LiNi0.5Mn1.5O4||Li4Ti5O12 Full Battery-An in-operando Neutron Powder Diffraction Study, Gemeng Liang, Anoop Somanathan Pillai Sushamakumari Amma, Vanessa K. Peterson, Kuan-Yu Ko, Chia-Ming Chang, Cheng-Zhang Lu, Chia-Erh Liu, Shih-Chieh Liao, Jin-Ming Chen, Zaiping Guo, and Wei Kong Pang

Vacancy-induced sodium-ion storage in N-doped carbon Nanofiber@MoS2nanosheet arrays, Jiaojiao Liang, Zengxi Wei, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Nanocomposite Materials for the Sodium-Ion Battery: A Review, Yaru Liang, Weihong Lai, Zongcheng Miao, and Shulei Chou

Controlling the morphology, size and phase of Nb2O5 crystals for high electrochemical performance, Jiaqin Liao, Rou Tan, Zhixiang Kuang, Chunyu Cui, Zengxi Wei, Xiaolan Deng, Zhanheng Yan, Yuezhan Feng, Fang Li, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

A Defect-Driven Metal-free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Acidic Electrolyte, Daohao Li, Yi Jia, Guojing Chang, Jun Chen, Hongwei Liu, Jiancheng Wang, Yongfeng Hu, Yanzhi Xia, Dongjiang Yang, and Xiangdong Yao

PDF

Free-standing sulfur-polypyrrole cathode in conjunction with polypyrrole-coated separator for flexible Li-S batteries, Fang Li, Mohammad Kaiser, Jianmin Ma, Zaiping Guo, Hua-Kun Liu, and Jiazhao Wang

Ultrahigh piezoelectricity in ferroelectric ceramics by design, Fei Li, Dabin Lin, Zi-Bin Chen, Zhenxiang Cheng, Jian Li Wang, Chunchun Li, Zhuo Xu, Qianwei Huang, Xiaozhou Liao, Long-Qing Chen, Thomas R. Shrout, and Shujun Zhang

Local Structural Heterogeneity and Electromechanical Responses of Ferroelectrics: Learning from Relaxor Ferroelectrics, Fei Li, Shujun Zhang, D Damjanovic, Long-Qing Chen, and Thomas R. Shrout

Synthesis and phosphorus adsorption of coal-fly-ash magnetic adsorbents, Jianjun Li, Hong Dan, Wei Xie, Islam Nazrul, Lu Yang, Xian Ye, and Jin-Bo Zhu

Multilayer Lead-free Ceramic Capacitors With Ultrahigh Energy Density And Efficiency, Jinglei Li, Fei Li, Zhuo Xu, and Shujun Zhang

PDF

Recent progress on sodium ion batteries: Potential high-performance anodes, Li Li, Yang Zheng, Shilin Zhang, Jianping Yang, Zongping Shao, and Zaiping Guo

Ultra-high thermoelectric performance in graphene incorporated Cu2Se: Role of mismatching phonon modes, Meng Li, David L. Cortie, Jixing Liu, Dehong Yu, Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Lanling Zhao, David R. G Mitchell, Richard A. Mole, Michael Cortie, Shi Xue Dou, and Xiaolin Wang

Significantly enhanced figure-of-merit in graphene nanoplate incorporated Cu2Se fabricated by spark plasma sintering, Meng Li, Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Shi Xue Dou, and Xiaolin Wang

A high rate capability and long lifespan symmetric sodium-ion battery system based on a bipolar material Na2LiV2(PO4)3/C, Meng Li, Zong-Lin Zuo, Jianqiu Deng, Qingrong Yao, Zhongmin Wang, Huaiying Zhou, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Microscopic Insight into Electric Fatigue Resistance and Thermally Stable Piezoelectric Properties of (K,Na)NbO3‑Based Ceramics, Peng Li, Xiaoqiu Chen, Feifei Wang, Bo Shen, Jiwei Zhai, Shujun Zhang, and Zhiyong Zhou

Ultrahigh Piezoelectric Properties in Textured (K,Na)NbO3-Based Lead-Free Ceramics, Peng Li, Jiwei Zhai, Bo Shen, Shujun Zhang, Xiaolong Li, Fangyuan Zhu, and Xingmin Zhang

Recent progress on silicon-based anode materials for practical lithium-ion battery applications, Peng Li, Guoqiang Zhao, Xiaobo Zheng, Xun Xu, Chenghao Yao, Wenping Sun, and Shi Xue Dou

Tunable dielectric resonance with negative permittivity behavior of BiFeO3-Bi2Fe4O9 composite at about 1 GHz, Qiang Li, Shengxiang Bao, Yanhua Sun, Jie Li, Zheyin Yu, Yingfei Li, Shujun Zhang, Yingli Liu, and Zhenxiang Cheng

CoO-modified Co4N as a heterostructured electrocatalyst for highly efficient overall water splitting in neutral media, Rui Li, Pengfei Hu, Meng Miao, Yongle Li, Xiangfen Jiang, Qiang Wu, Zhen Meng, Zheng Hu, Yoshio Bando, and Xue Wang

PDF

Application of terpyridyl ligands to tune the optical and electrochemical properties of a conducting polymer, Grzegorz Lisak, Klaudia K. Wagner, Jonathan E. Barnsley, Andrei Veksha, Gregory Huff, Anastasia Elliott, Pawel W. Wagner, Keith C. Gordon, Johan Bobacka, Gordon G. Wallace, Ari Ivaska, and David L. Officer

Curving effects of concave dodecahedral nanocarbons enable enhanced Li-ion storage, Huan Liu, Yaru Zhang, Jinyang Dong, Tao Ye, Jianmin Hao, Yijun Yang, Xiangfen Jiang, Xiaohong Kang, Yoshio Bando, and Xi Wang

PDF

Fluorinated phosphazene derivative - A promising electrolyte additive for high voltage lithium ion batteries: From electrochemical performance to corrosion mechanism, Jianwen Liu, X Song, Lai Zhou, Shiquan Wang, Wei Song, Wei Liu, H L. Long, Lixin Zhou, Huimin Wu, Chuanqi Feng, and Zaiping Guo

Nanocomposite LiFePO4·Li3V2(PO4)3/C synthesized by freeze-drying assisted sol-gel method and its magnetic and electrochemical properties, Liying Liu, Wenxue Xiao, Jianfeng Guo, Yanyan Cui, Xi Ke, Weitong Cai, Jun Liu, Yiming Chen, Zhicong Shi, and Shulei Chou

Fabrication of a Single-Atom Platinum Catalyst for the Hydrogen Evolution Reaction: A New Protocol by Utilization of HxMoO3-xwith Plasmon Resonance, Wei Liu, Qun Xu, Pengfei Yan, Jun Chen, Yi Du, Shengqi Chu, and Jiaou Wang

Compared investigation of carbon-decorated Na3V2(PO4)3with saccharides of different molecular weights as cathode of sodium ion batteries, Xiaohong Liu, En-Hui Wang, Guilin Feng, Zhenguo Wu, Wei Xiang, Xiaodong Guo, Juntao Li, Benhe Zhong, and Zhuo Zheng

The role of doping in spin reorientation and terahertz spin waves in SmDyFeO3 single crystals, Xiumei Liu, Zuanming Jin, Shunnong Zhang, Kailin Zhang, Weiyao Zhao, Kai Xu, Xian Lin, Zhenxiang Cheng, Shixun Cao, and Guohong Ma

Terahertz magnon and crystal-field transition manipulated by R3+-Fe3+interaction in Sm0.5Pr0.5FeO3, Xiumei Liu, Tao Xie, Jiajia Guo, Senmiao Yang, Yuna Song, Xian Lin, Shixun Cao, Zhenxiang Cheng, Zuanming Jin, Anhua Wu, Guohong Ma, and Jianquan Yao

PDF

Boosting potassium-ion batteries by few-layered composite anodes prepared via solution-triggered one-step shear exfoliation, Yajie Liu, Zhixin Tai, Jian Zhang, Wei Kong Pang, Qing Zhang, Haifeng Feng, Konstantin K. Konstantinov, Zaiping Guo, and Hua-Kun Liu

PDF

Raman studies on silicene and germanene, Yani Liu, Jincheng Zhuang, Weichang Hao, and Yi Du

Insight into the Multirole of Graphene in Preparation of High Performance Na2+2xFe2-x(SO4)3 Cathodes, Yumei Liu, Ranjusha Rajagopalan, En-Hui Wang, Mingzhe Chen, Weibo Hua, Ben-He Zhong, Yan Jun Zhong, Zhenguo Wu, and Xiaodong Guo

PDF

Development of Graphene Oxide/Polyaniline Inks for High Performance Flexible Microsupercapacitors via Extrusion Printing, Yuqing Liu, Binbin Zhang, Qun Xu, Yuyang Hou, Shayan Seyedin, Si Qin, Gordon G. Wallace, Stephen T. Beirne, Joselito M. Razal, and Jun Chen

PDF

Remarkable Enhancement in Sodium-Ion Kinetics of NaFe2(CN)(6) by Chemical Bonding with Graphene, Weijie Li, Chao Han, Qingbing Xia, Kai Zhang, Shulei Chou, Yong-Mook Kang, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Structural evolution of a Ni/NiOx based supercapacitor in cyclic charging-discharging: A polarized neutron and X-ray reflectometry study, Zhe Li, Xinzhi Liu, Grace L. Causer, Ko-Wei Lin, Philip W. T Pong, Stephen A. Holt, Frank Klose, and Yang Yang Li

PDF

Realization of flat band with possible nontrivial topology in electronic Kagome lattice, Zhi Li, Jincheng Zhuang, Li Wang, Haifeng Feng, Qian Gao, Xun Xu, Weichang Hao, Xiaolin Wang, C Zhang, Ke-Hui Wu, Shi Xue Dou, Lan Chen, Zhenpeng Hu, and Yi Du

Nanostructured Bi2S3encapsulated within three-dimensional N-doped graphene as active and flexible anodes for sodium-ion batteries, Chen Lu, Zhenzhu Li, Lianghao Yu, Li Zhang, Zhou Xia, Tao Jiang, Wanjian Yin, Shi Xue Dou, Zhongfan Liu, and Jingyu Sun

Superelastic Hybrid CNT/Graphene Fibers for Wearable Energy Storage, Zan Lu, Javad Foroughi, Caiyun Wang, Hairu Long, and Gordon G. Wallace

Pyrite FeS2@C nanorods as smart cathode for sodium ion battery with ultra-long lifespan and notable rate performance from tunable pseudocapacitance, Zhenxiao Lu, Nana Wang, Yaohui Zhang, Pan Xue, Meiqing Guo, Bin Tang, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

PDF

Metal-Organic Framework-Derived Sea-Cucumber-like FeS2@C Nanorods with Outstanding Pseudocapacitive Na-Ion Storage Properties, Zhenxiao Lu, Nana Wang, Yaohui Zhang, Pan Xue, Meiqing Guo, Bin Tang, Xun Xu, Wenxian Wang, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

Thermoelectric Performance of Single Phase p-Type Quaternary (PbTe)(0.65-x)(PbSe)(0.35)(PbS)(x) Alloys, Andrew Manettas, Joao Rafael Santos, Xavier Reales Ferreres, and Sima Aminorroaya-Yamini

Vanadium Pentoxide with H2O, K+, and Na+Spacer between Layered Nanostructures for High-Performance Symmetric Electrochemical Capacitors, Ramu Manikandan, C Justin Raj, Murugesan Rajesh, Byung Chul Kim, Seungil Park, and Kook Hyun Yu

PDF

Electrochemical Behavior of Li+, Na+ and K+ Ion Electrolyte in Na0.33V2O5 Symmetric Pseudocapacitor with High-Performance and Extremely High Cyclic Stability, Ramu Manikandan, C Justin Raj, Murugesan Rajesh, Byung Chul Kim, Ju Yong Sim, and Kook Hyun Yu

PDF

Two-dimensional nanostructures for sodium-ion battery anodes, Jianfeng Mao, Tengfei Zhou, Yang Zheng, Hong Gao, Hua-Kun Liu, and Zaiping Guo

Computational and Spectroscopic Analysis of β-Indandione Modified Zinc Porphyrins, Joseph Mapley, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Keith C. Gordon

Microstructure and mechanical properties of nickel strengthened by Y2O3through rock-milling and spark plasma sintering, Shuan Ma, Ang Li, Shiqi Zhou, Yanjie Yang, Shaolan Wang, and Mabao Liu

A novel method for the pentosan analysis present in jute biomass and its conversion into sugar monomers using acidic ionic liquid, Babasaheb M. Matsagar, Md. Shahriar Al Hossain, Md Tofazzal Islam, Yusuke Yamauchi, and Kevin C.-W Wu

Study of the B-site ion behaviour in the multiferroic perovskite bismuth iron chromium oxide, Bethany R. McBride, Jonathon Lieschke, Adam Berlie, David L. Cortie, Helen Y. Playford, Teng Lu, Narendirakumar Narayanan, Ray L. Withers, Dehong Yu, and Yun Liu

Wearable Platform for Real-time Monitoring of Sodium in Sweat, Margaret McCaul, Adam Porter, Ruairi Barrett, Paddy White, Florien Stroiescu, Gordon G. Wallace, and Dermot Diamond

Direct measurements of the temperature, depth and processing dependence of phenyl ring dynamics in polystyrene thin films by β-detected NMR, Iain McKenzie, Yu Chai, David L. Cortie, James A. Forrest, Derek Fujimoto, Victoria L. Karner, Robert F. Kiefl, C D. P Levy, W A. MacFarlane, Ryan M. L McFadden, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, and Shipei Zhu

PDF

Systematically study on the magnetism and critical behaviour of layered NdMn1.4Cu0.6Si2, M F. Md Din, J L. Wang, Y N. A Norizan, Precious Shamba, F R. Hashim, Nurul Idris, and Wan W. Zamri

Strategies for improving the lithium-storage performance of 2D nanomaterials, Jun Mei, Yuanwen Zhang, Ting Liao, Ziqi Sun, and Shi Xue Dou

Mesoporous Manganese Phosphonate Nanorods as a Prospective Anode for Lithium-Ion Batteries, Peng Mei, Jaewoo Lee, Malay Pramanik, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Joel Henzie, Jung Ho Kim, and Yusuke Yamauchi

Electronic Band Engineering in Elemental 2D Materials, Ziyuan Meng, Jincheng Zhuang, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

PDF

Mechanics of elastomeric molecular composites, Pierre Millereau, Etienne Ducrot, Jess Clough, Meredith Wiseman, Hugh Ralph Brown, Rint Sijbesma, and Costantino Creton

Effect of oxidizer in the synthesis of NiO anchored nanostructure nickel molybdate for sodium-ion battery, Manickam Minakshi, Maryam Barmi, David R. G Mitchell, Anders Barlow, and Maximilian Fichtner

PDF

New insights into the electrochemistry of magnesium molybdate hierarchical architectures for high performance sodium devices, Manickam Minakshi, David R. G Mitchell, Anji Munnangi, Anders Barlow, and Maximilian Fichtner

Bio-waste chicken eggshells to store energy, Manickam Minakshi, Heidy Visbal, David R. G Mitchell, and Maximilian Fichtner

PEDOT doped with algal, mammalian and synthetic dopants: polymer properties, protein and cell interactions, and influence of electrical stimulation on neuronal cell differentiation, Paul J. Molino, Luke Garcia, Elise M. Stewart, M Lamaze, Bohai Zhang, Alexander R. Harris, Pia C. Winberg, and Gordon G. Wallace

Hydration Layer Structure of Biofouling-Resistant Nanoparticles, Paul J. Molino, Dan Yang, Matthew Penna, Keisuke Miyazawa, Brianna Knowles, Shane A. MacLaughlin, Takeshi Fukuma, Irene Yarovsky, and Michael J. Higgins

PDF

Lead-free textured piezoceramics using tape casting: A review, Alain David Moriana and Shujun Zhang

PDF

Suppression of the photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles encapsulated by chitosan through a spray-drying method with potential for use in sunblocking applications, Alexander Morlando, Vitor Sencadas, Dean Cardillo, and Konstantin K. Konstantinov

Use of alkylated, amphiphilic zinc porphyrins to disperse individualized SWCNTs, Peter Munich, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Dirk M. Guldi

PDF

Giant enhancement of the figure-of-merit over a broad temperature range in nano-boron incorporated Cu2Se, Sheik Md. Kazi Nazrul Islam, Meng Li, Umut Aydemir, Xun Shi, Lidong Chen, G Jeffrey Snyder, and Xiaolin Wang

Electrochemical Synthesis of Mesoporous Au-Cu Alloy Films with Vertically Oriented Mesochannels Using Block Copolymer Micelles, Asep Nugraha, Victor Malgras, Muhammad Iqbal, Bo Jiang, Cuiling Li, Yoshio Bando, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Yusuke Yamauchi, and Toru Asahi

Tailoring the mechanical properties of gelatin methacryloyl hydrogels through manipulation of the photocrosslinking conditions, Cathal D. O'Connell, Binbin Zhang, Carmine Onofrillo, Serena Duchi, Romane Blanchard, Anita F. Quigley, Justin L. Bourke, Sanjeev Gambhir, Robert M. I Kapsa, Claudia Di Bella, Peter Choong, and Gordon G. Wallace

Biofabrication of human articular cartilage: a path towards the development of a clinical treatment, Carmine Onofrillo, Serena Duchi, Cathal D. O'Connell, Romane Blanchard, Andrea O'Connor, Mark A. Scott, Gordon G. Wallace, Peter Choong, and Claudia Di Bella

PDF

Ion selective separators based on graphene oxide for stabilizing lithium organic batteries, Yuede Pan, Junran Hao, Xuanbo Zhu, Yahong Zhou, and Shulei Chou

Evaluation of a solid nitrogen impregnated MgB2 racetrack coil, Dipakkumar Patel, Wenbin Qiu, Mislav Mustapic, Jonathan Knott, Zongqing Ma, Daniel Gajda, Mohammed Shahabuddin, Jianyi Xu, Seyong Choi, Mike Tomsic, Shi Xue Dou, Yusuke Yamauchi, Jung Ho Kim, and Md. Shahriar Al Hossain

PDF

Field dependence of the ferromagnetic/superconducting proximity effect in a YBCO/STO/LCMO multilayer, Oliver Paull, Alexey Pan, Grace Causer, Sergey Fedoseev, Antony Jones, Xinzhi Liu, Anatoly B. Rosenfeld, and Frank Klose

PDF

Magnetorheological technology for fabricating tunable solid electrolyte with enhanced conductivity and mechanical property, Gangrou Peng, Yu Ge, Jie Ding, Caiyun Wang, Gordon G. Wallace, and Weihua Li

Necklace-like Multishelled Hollow Spinel Oxides with Oxygen Vacancies for Efficient Water Electrolysis, Shengjie Peng, Feng Gong, Linlin Li, Deshuang Yu, Dongxiao Ji, Tianran Zhang, Zhe Hu, Zhiqiang Zhang, Shulei Chou, Yonghua Du, and Seeram Ramakrishna

Electronic and Defective Engineering of Electrospun CaMnO3Nanotubes for Enhanced Oxygen Electrocatalysis in Rechargeable Zinc-Air Batteries, Shengjie Peng, Xiaopeng Han, Linlin Li, Shulei Chou, Dongxiao Ji, Huangjiao Huang, Yonghua Du, Jian Liu, and Seeram Ramakrishna

Structure and Properties of MgB2: Effect of Ti-O and TiC Additions, Tetiana Prikhna, Michael Eisterer, Artem Kozyrev, W Goldacker, V E Moshchil, Myroslav Karpets, V B Sverdun, Andrii Shapovalov, Vitaliy Romaka, Alexey V. Pan, Semyon Ponomaryov, and Tetiana Serbenyuk

PDF

Elastic Fiber Supercapacitors for Wearable Energy Storage, Si Qin, Shayan Seyedin, Jizhen Zhang, Zhiyu Wang, Fangli Yang, Yuqing Liu, Jun Chen, and Joselito M. Razal

Unexpected effects of zirconium-doping in the high performance sodium manganese-based layer-tunnel cathode, Jie Qu, Tian Sheng, Zhenguo Wu, Ting-Ru Chen, Hui Chen, Zu Guang Yang, Xiao-dong guo, Juntao Li, Ben-He Zhong, and Shi Xue Dou

PDF

Energy of dendritic avalanches in thin-film superconductors, T Qureishy, J I. Vestgarden, A J. Qviller, A S. Fjellvag, J M. Meckbach, A Torgovkin, Tom H. Johansen, K Ilin, M Siegel, I J. Maasilta, and Pavlo Mikheenko

PDF

Soft-templated synthesis of mesoporous nickel oxide using poly(styrene-block-acrylic acid-block-ethylene glycol) block copolymers, Hamzeh Qutaish, Shunsuke Tanaka, Yusuf Valentino Kaneti, Jianjian Lin, Yoshio Bando, Abdulmohsen Alshehri, Shin-ichi Yusa, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Jeonghun Kim

Green Synthesis of Magnetite Nanostructures from Naturally Available Iron Sands via Sonochemical Method, Retno Rahmawati, Yusuf Valentino Kaneti, Ahmad Taufiq, Sunaryono Sunaryono, Brian Yuliarto, Suyatman Suyatman, Nugraha Nugraha, Deddy Kurniadi, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

PDF

A novel high voltage battery cathodes of Fe2+/Fe3+sodium fluoro sulfate lined with carbon nanotubes for stable sodium batteries, Ranjusha Rajagopalan, Zhenguo Wu, Yumei Liu, Shaymaa Al-Rubaye, En-Hui Wang, Chunjin Wu, Wei Xiang, Benhe Zhong, Xiaodong Guo, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

Direct fabrication of two-dimensional copper sulfide nanoplates on transparent conducting glass for planar supercapacitor, C Justin Raj, Murugesan Rajesh, Ramu Manikandan, Won-Gil Lee, Kook Hyun Yu, and Byung Chul Kim

High electrochemical capacitor performance of oxygen and nitrogen enriched activated carbon derived from the pyrolysis and activation of squid gladius chitin, C Justin Raj, Murugesan Rajesh, Ramu Manikandan, Kook Hyun Yu, J R. Anusha, Jun Hwan Ahn, Dong-Won Kim, S Y. Park, and Byung Chul Kim

Defects in metal triiodide perovskite materials towards high-performance solar cells: Origin, impact, characterization, and engineering, Chenxin Ran, Jiantie Xu, Weiyin Gao, Chunmao Huang, and Shi Xue Dou

Zinc Ferrite Anchored Multiwalled Carbon Nanotubes for High-Performance Supercapacitor Applications, Shrikant Raut, Babasaheb Sankapal, Md. Shahriar Al Hossain, Subrata Pradhan, Rahul R. Salunkhe, and Yusuke Yamauchi

PDF

Ultra-small nanocluster mediated synthesis of Nd3+-doped core-shell nanocrystals with emission in the second near-infrared window for multimodal imaging of tumor vasculature, Feng Ren, Lihua Ding, Hanghang Liu, Qian Huang, Hao Zhang, Lijuan Zhang, Jianfeng Zeng, Qiao Sun, Zhen Li, and Mingyuan Gao

A Liquid-Metal-Based Magnetoactive Slurry for Stimuli-Responsive Mechanically Adaptive Electrodes, Long Ren, Shuaishuai Sun, Gilberto Casillas, MItchell John Bromley Nancarrow, Germanas Peleckis, Mirzat Turdy, Kunrong Du, Xun Xu, Weihua Li, Lei Jiang, Shi Xue Dou, and Yi Du

PDF

Magnetic and Structural Transitions Tuned through Valence Electron Concentration in Magnetocaloric Mn(Co1-xNix)Ge, Qing Yon Ren, Wayne D. Hutchison, Jian Li Wang, Andrew J. Studer, and Stewart J. Campbell

PDF

Hybrid 2D Dual-Metal-Organic Frameworks for Enhanced Water Oxidation Catalysis, Kun Rui, Guoqiang Zhao, Yaping Chen, Y C. Lin, Qian Zhou, Jiayi Chen, Jixin Zhu, Wenping Sun, Wei Huang, and Shi Xue Dou

PDF

A contactless approach for monitoring the mechanical properties of swollen hydrogels, Andres Ruland Palaia, Xifang Chen, Afsaneh Khansari, Cormac Fay, Sanjeev Gambhir, Zhilian Yue, and Gordon G. Wallace

PDF

Quantitative characterisation of conductive fibers by capacitive coupling, Andres Ruland Palaia, Rouhollah Jalili, Attila J. Mozer, and Gordon G. Wallace

PDF

Three-Dimensional Macroporous Graphitic Carbon for Supercapacitor Application, Rahul R. Salunkhe, Jie Wang, Azhar Alowasheeir, Jianjian Lin, Victor Malgras, Yoshio Bando, Mohamed B. Zakaria, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Yusuke Yamauchi, and Kevin C.-W Wu

In situ hydrostatic pressure induced improvement of critical current density and suppression of magnetic relaxation in Y(Dy-0.5)Ba2Cu3O7-(delta) coated conductors, Lina Sang, Joffre Gutierrez Royo, Chuanbing Cai, Shi Xue Dou, and Xiaolin Wang

Hydrostatic pressure-induced huge enhancement of critical current density and flux pinning in Fe1-xCoxSe0.5Te0.5 single crystals, Lina Sang, Babar Shabbir, Pankaj Maheshwari, Wenbin Qiu, Zongqing Ma, Shi Xue Dou, Chuanbing Cai, Veer Pal Singh Awana, and Xiaolin Wang

Recent progress in magnesium-based thermoelectric materials, Joao Rafael Santos, Sima Aminorroaya-Yamini, and Shi Xue Dou

PDF

The serine protease HtrA1 contributes to the formation of an extracellular 25-kDa apolipoprotein E fragment that stimulates neuritogenesis, Sonia Sanz Munoz, Hongyun Li, Kalani R. Ruberu, Qian Chu, Alan Saghatelian, Lezanne Ooi, and Brett Garner

Molybdenum adsorption properties of alumina-embedded mesoporous silica for medical radioisotope production, Indra Saptiama, Yusuf Valentino Kaneti, Hamid Oveisi, Yoshitaka Suzuki, Kunihiko Tsuchiya, Kimiko Takai, Takeji Sakae, Subrata Pradhan, Md. Shahriar Al Hossain, Nobuyoshi Fukumitsu, Katsuhiko Ariga, and Yusuke Yamauchi

Porous Zr2SC-carbon composite microspheres: Possible radiation tolerant sorbents and transmutation hosts for technetium-99, Nicholas Scales, Jun Chen, Robert Aughterson, Inna Karatchevtseva, Attila Stopic, Gregory R. Lumpkin, and Vittorio Luca

Porous ZrC-carbon microspheres as potential insoluble target matrices for production of188W/188Re, Nicholas Scales, Jun Chen, Robert Aughterson, Inna Karatchevtseva, Attila Stopic, Gregory R. Lumpkin, and Vittorio Luca

PDF

Hybrid nanoarchitecturing of hierarchical zinc oxide wool-ball-like nanostructures with multi-walled carbon nanotubes for achieving sensitive and selective detection of sulfur dioxide, Ni Luh Wulan Septiani, Yusuf Valentino Kaneti, Brian Yuliarto, Nugraha Nugraha, Hermawan Dipojono, Toshiaki Takei, Jungmok You, and Yusuke Yamauchi

PDF

Long range intrinsic ferromagnetism in two dimensional materials and dissipationless future technologies, Babar Shabbir, Muhammad Nadeem, Zhigao Dai, Michael S. Fuhrer, Qi-Kun Xue, Xiaolin Wang, and Qiaoliang Bao

Efficient wide range electrochemical bisphenol-A sensor by self-supported dendritic platinum nanoparticles on screen-printed carbon electrode, Kyubin Shim, Jeonghun Kim, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

PDF

Facile Synthesis of Palladium-Nanoparticle-Embedded N-Doped Carbon Fibers for Electrochemical Sensing, Kyubin Shim, Zhongli Wang, Tasnima Haque Mou, Yoshio Bando, Abdulmohsen Alshehri, Jeonghun Kim, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, and Jung Ho Kim

PDF

Complete stress-induced depolarization of relaxor ferroelectric crystals without transition through a non-polar phase, Sergey Shkuratov, Jason Baird, Vladimir Antipov, Wesley Hackenberger, Jun Luo, Shujun Zhang, C S. Lynch, Jay Chase, Hwan Jo, and Christopher C. Roberts

PDF

A "Tandem" Strategy to Fabricate Flexible Graphene/Polypyrrole Nanofiber Film Using the Surfactant-Exfoliated Graphene for Supercapacitors, Kewei Shu, Yunfeng Chao, Shulei Chou, Caiyun Wang, Tian Zheng, Sanjeev Gambhir, and Gordon G. Wallace

Electrical Versus Optical: Comparing Methods for Detecting Terahertz Radiation Using Neon Lamps, L Slocombe and R A. Lewis

PDF

A 3D conductive scaffold with lithiophilic modification for stable lithium metal batteries, Rensheng Song, Bo Wang, Ying Xie, Tingting Ruan, Fei Wang, Ye Yuan, Dianlong Wang, and Shi Xue Dou

PDF

Feasibility and Characterization of Common and Exotic Filaments for Use in 3D Printed Terahertz Devices, Andrew Squires and R A. Lewis

PDF

Control of superconductivity by means of electric-field-induced strain in superconductor/piezoelectric hybrids, D Stamopoulos, M Zeibekis, and Shujun Zhang

PDF

Modulation of donor-acceptor distance in a series of carbazole push-pull dyes; A spectroscopic and computational study, Joshua Sutton, Jonathan E. Barnsley, Joseph Mapley, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Keith C. Gordon

Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain, Norihiro Suzuki, Minoru Osada, Md Motasim Billah, Yoshio Bando, Yusuke Yamauchi, and Md. Shahriar Al Hossain

PDF

Biopolymers for Antitumor Implantable Drug Delivery Systems: Recent Advances and Future Outlook, Sepehr Talebian, Javad Foroughi, Samantha Wade, Kara L. Vine, Alireza Dolatshahi-Pirouz, Mehdi Mehrali, Joao Conde, and Gordon G. Wallace

Mesoporous Iron Oxide Synthesized Using Poly(styrene-b-acrylic acid-b-ethylene glycol) Block Copolymer Micelles as Templates for Colorimetric and Electrochemical Detection of Glucose, Shunsuke Tanaka, Yusuf Valentino Kaneti, Ripon Bhattacharjee, Md Nazmul Islam, Rina Nakahata, Nawfel Abdullah, Shin-ichi Yusa, Nam-Trung Nguyen, Muhammad J. A Shiddiky, Yusuke Yamauchi, and Md. Shahriar Al Hossain

Gold nanoparticles supported on mesoporous iron oxide for enhanced CO oxidation reaction, Shunsuke Tanaka, Jianjian Lin, Yusuf Valentino Kaneti, Shin-ichi Yusa, Yohei Jikihara, Tsuruo Nakayama, Mohamed B. Zakaria, Abdulmohsen Alshehri, Jungmok You, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

PDF

Gold-Loaded Nanoporous Iron Oxide Cubes Derived from Prussian Blue as Carbon Monoxide Oxidation Catalyst at Room Temperature, Shunsuke Tanaka, Mohamed B. Zakaria, Yusuf Valentino Kaneti, Yohei Jikihara, Tsuruo Nakayama, Mukter Zaman, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, Dmitri Golberg, and Yusuke Yamauchi

Nanograting-assisted generation of surface plasmon polaritons in Weyl semimetal WTe2, Cheng Tan, Zengji Yue, Zhigao Dai, Qiaoliang Bao, Xiaolin Wang, Hua Lu, and Lan Wang

Chirality transitions and transport properties of individual few-walled carbon nanotubes as revealed by in situ TEM probing, Dai-Ming Tang, Dmitry Kvashnin, Ovidiu Cretu, Yoshihiro Nemoto, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Xin Zhou, Feng Hsia, Chang Liu, Pavel Sorokin, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Hui-Ming Cheng, Dmitri Golberg, and Yoshio Bando

Rational design of hybrid porous nanotubes with robust structure of ultrafine Li4Ti5O12nanoparticles embedded in bamboo-like CNTs for superior lithium ion storage, Yakun Tang, Lang Liu, Hongyang Zhao, Lingbing Kong, Zaiping Guo, Sasha Gao, Yuanyuan Che, Lei Wang, and Dianzeng Jia

Enhanced pyroelectric and piezoelectric responses in W/Mn-codoped Bi4Ti3O12Aurivillius ceramics, Yanxue Tang, Zongyang Shen, Qiuxiang Du, Xiangyong Zhao, Feifei Wang, Xiaomei Qin, Tao Wang, Wangzhou Shi, Dazhi Sun, Zhiyong Zhou, and Shujun Zhang

Pyroelectric properties of Mn-doped Aurivillius ceramics with different pseudo-perovskite layers, Yanxue Tang, Zongyang Shen, Xiangyong Zhao, Feifei Wang, Wangzhou Shi, Da-Zhi Sun, Zhiyong Zhou, and Shujun Zhang

PDF

Sub-50 nm Iron-Nitrogen-Doped Hollow Carbon Sphere-Encapsulated Iron Carbide Nanoparticles as Efficient Oxygen Reduction Catalysts, Haibo Tan, Yunqi Li, Jeonghun Kim, Toshiaki Takei, Zhongli Wang, Xingtao Xu, Jie Wang, Yoshio Bando, Yong-Mook Kang, Jing Tang, and Yusuke Yamauchi

Bioinspired 3D Printable Soft Vacuum Actuators for Locomotion Robots, Grippers and Artificial Muscles, Charbel Tawk, Marc in het Panhuis, Geoffrey M. Spinks, and Gursel Alici

Pt-decorated zinc oxide nanorod arrays with graphitic carbon nitride nanosheets for highly efficient dual-functional gas sensing, Hailin Tian, Huiqing Fan, Jiangwei Ma, Zhiyong Liu, Longtao Ma, Shenhui Lei, Jiawen Fang, and Changbai Long

Structural stability and electro-elastic property of YCOB crystal annealed in harsh environment, Shiwei Tian, Lili Li, Fapeng Yu, Yanlu Li, Feifei Chen, Xiulan Duan, Xiufeng Cheng, Zhengping Wang, Shujun Zhang, and Xian Zhao

PDF

Gortex-Based Gas Diffusion Electrodes with Unprecedented Resistance to Flooding and Leaking, Prerna Tiwari, George Tsekouras, Gerhard F. Swiegers, and Gordon G. Wallace

Synthesis of hierarchical mesoporous lithium nickel cobalt manganese oxide spheres with high rate capability for lithium-ion batteries, Wei Tong, Yudai Huang, Yanjun Cai, Yong Guo, Xingchao Wang, Dianzeng Jia, Zhipeng Sun, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, and Jun Zong

High-Performance Piezoelectric Crystals, Ceramics, and Films, Susan Trolier-Mckinstry, Shujun Zhang, Andrew J. Bell, and Xiaoli Tan

PDF

Fabrication of soft, stimulus-responsive structures with sub-micron resolution via two-photon polymerization of poly(ionic liquid)s, Alexandru Tudor, Colm Delaney, Hongrui Zhang, Alex J. Thompson, Vincenzo Fabio Curto, Guang-Zhong Yang, Michael J. Higgins, Dermot Diamond, and Larisa Florea

PDF

Three-Dimensional Printing and Cell Therapy for Wound Repair, Sylvia Van Kogelenberg, Zhilian Yue, Jeremy Dinoro, Christopher Baker, and Gordon G. Wallace

Advanced fabrication approaches to controlled delivery systems for epilepsy treatment, Gilles van Tienderen, Marius Berthel, Zhilian Yue, Mark J. Cook, Xiao Liu, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Nucleation and propagation of thermomagnetic avalanches in thin-film superconductors (Review Article), J I. Vestgarden, Tom H. Johansen, and Y Galperin

Effects of structural crystallinity and defects in microporous Al-MOF filled chitosan mixed matrix membranes for pervaporation of water/ethanol mixtures, Madhan Vinu, Duraisamy Senthil Raja, Yue-Chun Jiang, Ting-Yu Liu, Ya-Yun Xie, Yi-Feng Lin, Chun-Chuen Yang, Chia-Her Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Yusuke Yamauchi, Yu-Heng Deng, and Kevin C.-W Wu

PDF

Alkaline Fuel Cells with Novel Gortex-Based Electrodes are Powered Remarkably Efficiently by Methane Containing 5% Hydrogen, Klaudia K. Wagner, Prerna Tiwari, Gerhard F. Swiegers, and Gordon G. Wallace

PDF

An electrochemical cell with Gortex-based electrodes capable of extracting pure hydrogen from highly dilute hydrogen-methane mixtures, Klaudia K. Wagner, Prerna Tiwari, Gerhard F. Swiegers, and Gordon G. Wallace

Gradient substitution: An intrinsic strategy towards high performance sodium storage in Prussian blue-based cathodes, Baoqi Wang, Yu Han, Yuting Chen, Yanjun Xu, Hongge Pan, Wenping Sun, Shuangyu Liu, Mi Yan, and Yinzhu Jiang

PDF

Metal-organic framework-derived one-dimensional porous or hollow carbon-based nanofibers for energy storage and conversion, Chaohai Wang, Yusuf Valentino Kaneti, Yoshio Bando, Jianjian Lin, Chao Liu, Jiansheng Li, and Yusuke Yamauchi

PDF

Advances in Polar Materials for Lithium-Sulfur Batteries, Hongqiang Wang, Wenchao Zhang, Jianzhong Xu, and Zaiping Guo

PDF

Super-compatible functional boron nitride nanosheets/polymer films with excellent mechanical properties and ultra-high thermal conductivity for thermal management, Jiemin Wang, Yuanpeng Wu, Ye Xue, Dan Liu, Xuebin Wang, Xiao Hu, Yoshio Bando, and Weiwei Lei

Self-Template-Directed Metal-Organic Frameworks Network and the Derived Honeycomb-Like Carbon Flakes via Confinement Pyrolysis, Jie Wang, Jing Tang, Bing Ding, Zhi Chang, Xiaodong Hao, Toshiaki Takei, Naoya Kobayashi, Yoshio Bando, Xiaogang Zhang, and Yusuke Yamauchi

Confined Self-Assembly in Two-Dimensional Interlayer Space: Monolayered Mesoporous Carbon Nanosheets with In-Plane Orderly Arranged Mesopores and a Highly Graphitized Framework, Jie Wang, Yunling Xu, Bing Ding, Zhi Chang, Xiaogang Zhang, Yusuke Yamauchi, and Kevin C.-W Wu

PDF

Engineering of lithium-metal anodes towards a safe and stable battery, Lei Wang, Ziyue Zhou, Xiao Yan, Feng Hou, Lei Wen, Wenbin Luo, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Comprehensive New Insights and Perspectives into Ti-Based Anodes for Next-Generation Alkaline Metal (Na+, K+) Ion Batteries, Nana Wang, Chenxiao Chu, Xun Xu, Yi Du, Jian Yang, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

Defect Sites-Rich Porous Carbon with Pseudocapacitive Behaviors as an Ultrafast and Long-Term Cycling Anode for Sodium-Ion Batteries, Nana Wang, Yunxiao Wang, Xun Xu, Ting Liao, Yi Du, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

Boosting Sodium Storage of Double-Shell Sodium Titanate Microspheres Constructed from 2D Ultrathin Nanosheets via Sulfur Doping, Nana Wang, Xun Xu, Ting Liao, Yi Du, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

PDF

Synergistically Enhanced Interfacial Interaction to Polysulfide via N,O Dual-Doped Highly Porous Carbon Microrods for Advanced Lithium-Sulfur Batteries, Nana Wang, Zhongfei Xu, Xun Xu, Ting Liao, Bin Tang, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

Hierarchical porous PANI/MIL-101 nanocomposites based solid-state flexible supercapacitor, Qian Wang, Liang Shao, Zhonglei Ma, Juanjuan Xu, Ying Li, and Caiyun Wang

PDF

Efficient photocatalytic degradation of Malachite Green in seawater by the hybrid of Zinc-Oxide Nanorods Grown on Three-Dimensional (3D) reduced graphene oxide(RGO)/Ni foam, Qing Wang, Chaoyue Cai, Mingyan Wang, Qian Guo, Biao Wang, Weina Luo, Yujuan Wang, Chenyan Zhang, Lihua Zhou, Dongen Zhang, Zhi Wei Tong, Yuqing Liu, and Jun Chen

Research progress on vanadium-based cathode materials for sodium ion batteries, Qinghong Wang, Jiantie Xu, Wenchao Zhang, Minglei Mao, Zengxi Wei, Lei Wang, Chunyu Cui, Yuxuan Zhu, and Jianmin Ma

PDF

Structural design of anode materials for sodium-ion batteries, Wanlin Wang, Weijie Li, Shun Wang, Zongcheng Miao, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

An Integrated Free-Standing Flexible Electrode with Holey-Structured 2D Bimetallic Phosphide Nanosheets for Sodium-Ion Batteries, Xiao Wang, Haipeng Guo, Ji Liang, Jia Zhang, Bao Hua J. Zhang, Jiazhao Wang, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Magneto-electronic properties and tetragonal deformation of rare-earth-element-based quaternary Heusler half-metals: A first-principles prediction, Xiaotian Wang, Zhenxiang Cheng, Yaoxiang Jin, Yang Wu, Xuefang Dai, and Guodong Liu

PDF

Recent advances in Dirac spin-gapless semiconductors, Xiaotian Wang, Tingzhou Li, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, and Hong Chen

Electronic, magnetic, half-metallic and mechanical properties of a new quaternary Heusler compound ZrRhTiTl: Insights from first-principles studies, Xiaotian Wang, Weiqi Zhao, Zhenxiang Cheng, Xuefang Dai, and Rabah Khenata

Directional droplet propulsion on gradient boron nitride nanosheet grid surface lubricated with a vapor film below the leidenfrost temperature, Yu Wang, Ruixiao Wang, Yanjiao Zhou, Zhenguo Huang, Jingming Wang, and Lei Jiang

PDF

Hierarchical Porous NiO/b-NiMoO4 Heterostructure as Superior Anode Material for Lithium Storage, Zhijian Wang, Shilin Zhang, Hai Zeng, Haimin Zhao, Wei Sun, Meng Jiang, Chuanqi Feng, Jianwen Liu, Tengfei Zhou, Yang Zheng, and Zaiping Guo

PDF

Electrochemically in situ controllable assembly of hierarchically-ordered and integrated inorganic-carbon hybrids for efficient hydrogen evolution, Zhongli Wang, Keju Sun, Joel Henzie, Xianfeng Hao, Yusuke Ide, Toshiaki Takei, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

Thermal actuation of hydrogels from PNIPAm, alginate, and carbon nanofibres, Holly Warren, Marc in het Panhuis, Geoffrey M. Spinks, and David L. Officer

Achieving photocatalytic hydrogen production from alkaline solution upon a designed mesoporous TiO2-Ni hybrid employing commonly used paper as a sacrificial electron donor, Yi Wei, Jinyan Xiong, Weijie Li, Ravichandran Kollarigowda, and Gang Cheng

Fe-doped phosphorene for the nitrogen reduction reaction, Zengxi Wei, Yuefeng Zhang, Shuangyin Wang, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

PDF

Effect of Formation Potentials on Gassing of LiMn2O4//Li(4)Ti5O(12)/C Batteries, Lei Wen, Zeyi Wu, Peng Zhao, Ji Liang, Hongze Luo, Guo-qiang Liu, and Feng Li

The State and Challenges of Anode Materials Based on Conversion Reactions for Sodium Storage, Chao Wu, Shi Xue Dou, and Yan Yu

Top-down synthesis of interconnected two-dimensional carbon/antimony hybrids as advanced anodes for sodium storage, Chao Wu, Laifa Shen, Shuangqiang Chen, Yu Jiang, Peter Kopold, Peter van Aken, Joachim Maier, and Yan Yu

Three-Dimensional Chestnut-Like Architecture Assembled from NaTi3O6(OH)·2H2O@N-Doped Carbon Nanosheets with Enhanced Sodium Storage Properties, Chunjin Wu, Zheng Zhang, Yi Tang, Zu Guang Yang, Yongchun Li, Ben-He Zhong, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, and Shi Xue Dou

Arsenic removal from water by metal-organic framework MIL-88A microrods, Hao Wu, Meng Ma, Wei Gai, Hongxun Yang, Jian Zhou, Zhenxiang Cheng, Pingguang Xu, and Zhen-Yan Deng

Improving the Photo-Oxidative Performance of Bi2MoO6by Harnessing the Synergy between Spatial Charge Separation and Rational Co-Catalyst Deposition, Xuelian Wu, Judy N. Hart, Xiaoming Wen, Liang Wang, Yi Du, Shi Xue Dou, Yun Hau Ng, Rose Amal, and Jason Dr Jason Scott

Construction of a Bi2MoO6:Bi2Mo3O12heterojunction for efficient photocatalytic oxygen evolution, Xuelian Wu, Yun Hau Ng, Xiaoming Wen, Hoi Ying Chung, Roong Jien Wong, Yi Du, Shi Xue Dou, Rose Amal, and Jason Dr Jason Scott

LiI embedded meso-micro porous carbon polyhedrons for lithium iodine battery with superior lithium storage properties, Zhenzhen Wu, Jiantie Xu, Qian Zhang, Haibo Wang, Shihai Ye, Yonglong Wang, and Chao Lai

Biomimetic structure design and construction of cactus-like MoS2/Bi19Cl3S27 photocatalysts for efficient hydrogen evolution, Zuozuo Wu, Ye Liu, Shilin Zhang, Zhengxi Huang, Qingqing Jiang, Tengfei Zhou, and Juncheng Hu

PDF

Carbon hollow nanobubbles on porous carbon nanofibers: An ideal host for high-performance sodium-sulfur batteries and hydrogen storage, Guanglin Xia, Lijun Zhang, Xiaowei Chen, Yuqin Huang, Dalin Sun, Fang Fang, Zaiping Guo, and Xuebin Yu

PDF

Lanthanide doping induced electrochemical enhancement of Na2Ti3O7 anodes for sodium-ion batteries, Jiale Xia, Hongyang Zhao, Wei Kong Pang, Zongyou Yin, Bo Zhou, Gang He, Zaiping Guo, and Yaping Du

PDF

Thickness-dependent electronic structure in WTe2 thin films, Feixiang Xiang, Ashwin Srinivasan, Z Du, Oleh Klochan, Shi Xue Dou, Alexander Hamilton, and Xiaolin Wang

Moving Droplets in 3D Using Light, Yang Xiao, Sara Zarghami, Klaudia K. Wagner, Pawel W. Wagner, Keith C. Gordon, Larisa Florea, Dermot Diamond, and David L. Officer

Exposing {010} Active Facets by Multiple-Layer Oriented Stacking Nanosheets for High-Performance Capacitive Sodium-Ion Oxide Cathode, Yao Xiao, Peng-Fei Wang, Ya-Xia Yin, Yanfang Zhu, Yu-Bin Niu, Xu-Dong Zhang, Jienan Zhang, Xiqian Yu, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, and Yu-Guo Guo

A Layered-Tunnel Intergrowth Structure for High-Performance Sodium-Ion Oxide Cathode, Yao Xiao, Pengfei Wang, Ya-Xia Yin, Yanfang Zhu, X Yang, Xu-Dong Zhang, Yuesheng Wang, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, and Yu-Guo Guo

Tailoring the energy storage performance of polymer nanocomposites with aspect ratio optimized 1D nanofillers, Bing Xie, Yiwei Zhu, Mohsin Ali Marwat, Shujun Zhang, Ling Zhang, and Haibo Zhang

PDF

A Sequential Debonding Fracture Model for Hydrogen-Bonded Hydrogels, Hai Xin, Farshad Oveissi, Sina Naficy, and Geoffrey M. Spinks

PDF

One dimensional hierarchical nanostructures composed of CdS nanosheets/nanoparticles and Ag nanowires with promoted photocatalytic performance, Jinyan Xiong, Xulei Du, Gang Cheng, Huagui Yang, Jun Chen, Shi Xue Dou, and Zhen Li

Extremely rapid engineering of zinc oxide nanoaggregates with structure-dependent catalytic capability towards removal of ciprofloxacin antibiotic, Jinyan Xiong, Wei Li, Yixin Gan, Yi Wei, Gang Cheng, Shi Xue Dou, and Zhen Li

PDF

Tetragonality of bcc Phases in a Transformation-Induced Plasticity Steel, Zhiping Xiong, David R. G Mitchell, Ahmed A. Saleh, and Elena V. Pereloma

3D printing of nanocellulose hydrogel scaffolds with tunable mechanical strength towards wound healing application, Chunlin Xu, Binbin Zhang, Xiaoju Wang, Fang Cheng, Wenyang Xu, Paul J. Molino, Markus Bacher, Dandan Su, Thomas Rosenau, Stefan Willfor, and Gordon G. Wallace

Nanoconfined SnS in 3D interconnected macroporous carbon as durable anodes for lithium/sodium ion batteries, Pan Xue, Nana Wang, Yunxiao Wang, Yaohui Zhang, Yuanlin Liu, Bin Tang, Zhongchao Bai, and Shi Xue Dou

PDF

s-p orbital hybridization: a strategy for developing efficient photocatalysts with high carrier mobility, Zhongfei Xu, Kang Xu, Haifeng Feng, Yi Du, and Weichang Hao

An Aluminum-Sulfur Battery with a Fast Kinetic Response, Huicong Yang, Lichang Yin, Ji Liang, Zhenhua Sun, Yuzuo Wang, Hucheng Li, Kuang He, Lipo Ma, Zhangquan Peng, Siyao Qiu, Chenghua Sun, Hui-Ming Cheng, and Feng Li

PDF

Formation of hollow MoS2/carbon microspheres for high capacity and high rate reversible alkali-ion storage, Tianyu Yang, Ji Liang, Irin Sultana, Md. Mokhlesur Rahman, Michael J. Monteiro, Ying I. Chen, Zongping Shao, S Ravi. P Silva, and Jian Liu

PDF

Si Nanocrystal-Embedded SiOxnanofoils: Two-Dimensional Nanotechnology-Enabled High Performance Li Storage Materials, Hyundong Yoo, Eunjun Park, Juhye Bae, Jaewoo Lee, Dong Jae Chung, Yong Jo, Min-Sik Park, Jung Ho Kim, Shi Xue Dou, Young-Jun Kim, and Hansu Kim

Significant Effect of Pore Sizes on Energy Storage in Nanoporous Carbon Supercapacitors, Christine Young, Jianjian Lin, Jie Wang, Bing Ding, Xiaogang Zhang, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Md. Shahriar Al Hossain, Junayet Hossain Khan, Yusuke Ide, Jeonghun Kim, Joel Henzie, Kevin C.W. Wu, Naoya Kobayashi, and Yusuke Yamauchi

PDF

The Precipitation Behavior and Hot Deformation Characteristics of Electron Beam Smelted Inconel 740 Superalloy, Xiaogang You, Yi Tan, Chang Wu, Qifan You, Longhai Zhao, and Jiayan Li

A flexible 3D nitrogen-doped carbon foam@CNTs hybrid hosting TiO2 nanoparticles as free-standing electrode for ultra-long cycling lithium-ion batteries, Wei Yuan, Boya Wang, Hao Wu, Mingwu Xiang, Qiong Wang, Heng Liu, Yun Zhang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Synthesis and Performance of Tungsten Disulfide/Carbon (WS2/C) Composite as Anode Material, Zhengyong Yuan, Qiang Jiang, Chuanqi Feng, Xiao Chen, and Zaiping Guo

PDF

A smart cyto-compatible asymmetric polypyrrole membrane for salinity power generation, Changchun Yu, Xuanbo Zhu, Caiyun Wang, Yahong Zhou, Xiaoteng Jia, Lei Jiang, Xiao Liu, and Gordon G. Wallace

PDF

Discovery of a Voltage-Stimulated Heartbeat Effect in Droplets of Liquid Gallium, Zhenwei Yu, Yuchen Chen, Fei Yun, David L. Cortie, Lei Jiang, and Xiaolin Wang

A novel liquid metal patterning technique: Voltage induced non-contact electrochemical lithography at room temperature, Zhenwei Yu, Fei Yun, and Xiaolin Wang

High areal capacitance and rate capability using filled Ni foam current collector, Zheyin Yu, Zhenxiang Cheng, George Tsekouras, Xiaolin Wang, Xiang y. Kong, Minoru Osada, and Shi Xue Dou

Enzyme-catalysed room temperature and atmospheric pressure synthesis of metal carbonate hydroxides for energy storage, Zheyin Yu, Yuanzhen Chen, Zhenxiang Cheng, George Tsekouras, Xiaoning Li, Xiaolin Wang, Xiangyang Kong, and Shi Xue Dou

Active Materials for Organic Electrochemical Transistors, Erica Zeglio and Olle Inganäs

Control of Both Superconducting Critical Temperature and Critical Current by Means of Electric-Field-Induced Reconfigurable Strain, M Zeibekis, Shujun Zhang, Michael Pissas, and Dimosthenis Stamopoulos

Superconducting thermomagnetic instabilities tuned through electric-field-controlled strain in Nb/PMN-PT/Nb hybrids, M Zeibekis, Shujun Zhang, and D Stamopoulos

PDF

Magnesium Hydride Nanoparticles Self-Assembled on Graphene as Anode Material for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Baoping Zhang, Guanglin Xia, Dalin Sun, Fang Fang, and Xuebin Yu