The AIIM research facility on the University of Wollongong Innovation Campus houses the University of Wollongong’s flagship research groups – the Intelligent Polymer Research Institute (IPRI) and the Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM). It also houses the University’s Electron Microscopy Centre, is the lead node of the Australian Research Council’s Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES) and houses the materials node of the Australian National Fabrication Facility.

Follow

Papers from 2019

Interface-coupling of CoFe-LDH on MXene as high-performance oxygen evolution catalyst, Chongyan Hao, Yang Wu, Yajing An, Baihua Cui, Jiannan Lin, Xiaoning Li, Dianhui Wang, Minhong Jiang, Zhenxiang Cheng, and Shi Hu

Improving the Li-S battery performance by applying a combined interface engineering approach on the Li2S cathode, Junran Hao, Yuede Pan, Weihua Chen, Xuanbo Zhu, Yahong Zhou, and Shulei Chou

PDF

Predicting neural recording performance of implantable electrodes, Alexander R. Harris, Ben Allitt, and Antonio G. Paolini

PDF

Modeling Emergent Properties in the Brain Using Tissue Models to Investigate Neurodegenerative Disease, Alexander R. Harris, Patrick H. McGivern, and Lezanne Ooi

PDF

Using chronopotentiometry to better characterize the charge injection mechanisms of platinum electrodes used in bionic devices, Alexander R. Harris, Carrie Newbold, Paul Carter, Robert Cowan, and Gordon G. Wallace

PDF

Insights into the Electron Transfer Kinetics, Capacitance and Resistance Effects of Implantable Electrodes Using Fourier Transform AC Voltammetry on Platinum, Alexander R. Harris, Carrie Newbold, Robert Cowan, and Gordon G. Wallace

Electrochemical methods for analysing and controlling charge transfer at the electrode-tissue interface, Alexander R. Harris and Gordon G. Wallace

Anion Vacancies Regulating Endows MoSSe with Fast and Stable Potassium Ion Storage, Hanna He, Dan Huang, Qingmeng Gan, Junnan Hao, Sailin Liu, Zhibin Wu, Wei Kong Pang, Bernt Johannessen, Yougen Tang, Jing-Li Luo, Haiyan Wang, and Zaiping Guo

Tuning nitrogen species in three-dimensional porous carbon via phosphorus doping for ultra-fast potassium storage, Hanna He, Dan Huang, Yougen Tang, Qi Wang, Xiaobo Ji, Haiyan Wang, and Zaiping Guo

PDF

Time-Resolved Imaging of Magnetoelastic Waves by the Cotton-Mouton Effect, Tomosato Hioki, Yusuke Hashimoto, Tom H. Johansen, and Eiji Saitoh

Carbon foam@reduced graphene oxide scaffold grown with polyaniline nanofibers for high performance symmetric supercapacitor, Xiaodong Hong, Yugang Lu, Shunli Li, Xuelei Wang, Xiaowei Wang, and Ji Liang

Nonlithium Metal-Sulfur Batteries: Steps Toward a Leap, Xiaodong Hong, Jun Mei, Lei Wen, Yueyu Tong, Anthony Vasileff, Liqun Wang, Ji Liang, Ziqi Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Oxygen vacancies promoting the electrocatalytic performance of CeO 2 nanorods as cathode materials for Li-O 2 batteries, Yue Hou, Jun Wang, Chuanxin Hou, Yuqi Fan, Yanjie Zhai, Hongyu Li, Feng Dang, and Shulei Chou

Morphology regulation of Li2O2 by flower-like ZnCo2S4 enabling high performance Li-O2 battery, Zhiqian Hou, Shan Feng, Peng Hei, Tingshuai Yang, Zhiqun Ran, Ruixin Zheng, Xin Liao, Shu Chaozhu, and Long Jianping

Two-dimensional spinel CuCo2S4 nanosheets as high efficiency cathode catalyst for lithium-oxygen batteries, Zhiqian Hou, Jianping Long, Chaozhu Shu, Ranxi Liang, Jiabao Li, and Xin Liao

Ultratough nacre-inspired epoxy-graphene composites with shape memory properties, Chuanjin Huang, Jingsong Peng, Yiren Cheng, Qian Zhao, Yi Du, Shi Xue Dou, Antoni Tomsia, Hanoch Wagner, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Ultra-Tough Inverse Artificial Nacre Based on Epoxy-Graphene by Freeze-Casting, Chuanjin Huang, Jingsong Peng, Sijie Wan, Yi Du, Shi Xue Dou, Hanoch Daniel Wagner, Antoni P. Tomsia, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Graphene Nanoarchitectonics: Recent Advances in Graphene-Based Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction, Huajie Huang, Minmin Yan, Cuizhen Yang, Haiyan He, Quanguo Jiang, Lu Yang, Zhiyong Lu, Ziqi Sun, Xingtao Xu, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

PDF

Molybdenum and tungsten chalcogenides for lithium/sodium-ion batteries: Beyond MoS2, Junda Huang, Zengxi Wei, Jiaqin Liao, Wei Ni, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Single crystal polyoxoniobate derived NbO/Cu nanocrystalline@N-doped carbon loaded onto reduced graphene oxide enabling high rate and high capacity Li/Na storage, Peng Huang, Min Huang, Hai Hu, Yuan Zhong, Chao Lai, and Shulei Chou

Superior fracture resistance of fiber reinforced polyampholyte hydrogels achieved by extraordinarily large energy-dissipative process zones, Yiwan Huang, Daniel R. King, Wei Cui, Tao Lin Sun, Honglei Guo, Takayuki Kurokawa, Hugh Ralph Brown, Chung-Yuen Hui, and Jian Ping Gong

Tailoring properties of (Bi0.51Na0.47)TiO3 based dielectrics for energy storage applications, Yu Huang, Qinghua Guo, Hua Hao, Hanxing Liu, and Shujun Zhang

PDF

(Bi0.51 Na0.47)TiO3 based lead free ceramics with high energy density and efficiency, Yu Huang, Fei Li, Hua Hao, Fangquan Xia, Hanxing Liu, and Shujun Zhang

Graphene-tailored molecular bonds for advanced hydrogen and lithium storage performance, Yuqin Huang, Guanglin Xia, Jian Zhang, Zaiping Guo, and Xuebin Yu

Improved Cyclability of Lithium−Oxygen Batteries by Synergistic Catalytic Effects of Two-Dimensional MoS2 Nanosheets Anchored on Hollow Carbon Spheres, Anjun Hu, Chaozhu Shu, Xuemei Qiu, Minglu Li, Ruixin Zheng, and Jianping Long

Design strategies toward catalytic materials and cathode structures for emerging Li-CO2 batteries, Anjun Hu, Chaozhu Shu, Chenxi Xu, Ranxi Liang, Jiabao Li, Ruixin Zheng, Minglu Li, and Jianping Long

Lithium/Oxygen Incorporation and Microstructural Evolution during Synthesis of Li-Rich Layered Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2 Oxides, Wei-Bo Hua, Mingzhe Chen, Bjorn Schwarz, Michael Knapp, Michael Bruns, Juri Barthel, Xiu-Shan Yang, Florian Sigel, Raheleh Azmi, Anatoliy Senyshyn, Alkesandr Missiul, Laura Simonelli, Martin Etter, Suning Wang, Xiaoke Mu, Andy Fiedler, Joachim Binder, Xiaodong Guo, Shulei Chou, Ben-He Zhong, Sylvio Indris, and Helmut Ehrenberg

Synergistic effect of electron transport layer and colloidal quantum dot solid enable PbSe quantum dot solar cell achieving over 10 % efficiency, Long Hu, Xun Geng, Simrjit Singh, Junjie Shi, Yicong Hu, Shaoyuan Li, Xinwei Guan, Tengyue He, Xiaoning Li, Zhenxiang Cheng, Robert Patterson, Shujuan Huang, and Tom Wu

Rapid preparation, thermal stability and electromagnetic interference shielding properties of two-dimensional Ti3C2 MXene, Shujun Hu, Shibo Li, Weimin Xu, Jing Zhang, Yang Zhou, and Zhenxiang Cheng

PDF

Insight of a Phase Compatible Surface Coating for Long-Durable Li-Rich Layered Oxide Cathode, Sijiang Hu, Yu Li, Yuhua Chen, Jiming Peng, Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Christophe R. Didier, Vanessa K. Peterson, Hongqiang Wang, Qingyu Li, and Zaiping Guo

Oxygen-deficient TiO2-δ synthesized from MIL-125 metal-organic framework for photocatalytic dye degradation, Fanar Hussein Jawdat, Jianjian Lin, Shi Xue Dou, Min Park, Andrew Nattestad, and Jung Ho Kim

Ultrathin 2D TiS2 Nanosheets for High Capacity and Long-Life Sodium Ion Batteries, Zhe Hu, Zhixin Tai, Qiannan Liu, Shi-Wen Wang, Huile Jin, Shun Wang, Weihong Lai, Mingzhe Chen, Lin Li, Lingna Chen, Zhanliang Tao, and Shulei Chou

PDF

Microporous materials formed via intercalation of ultrathin coordination polymers in a layered silicate, Yusuke Ide, Satoshi Tominaka, Taiki Okuyama, Nao Tsunoji, Koji Ohara, Masanori Mitome, Tsuneji Sano, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

Continuous mesoporous Pd films with tunable pore sizes through polymeric micelle-assisted assembly, Muhammad Iqbal, Yusuf Valentino Kaneti, Kenji Kashimura, Masahiro Yoshino, Bo Jiang, Cuiling Li, Brian Yuliarto, Yoshio Bando, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi

PDF

Chemical Design of Palladium-Based Nanoarchitectures for Catalytic Applications, Muhammad Iqbal, Yusuf Valentino Kaneti, Jeonghun Kim, Brian Yuliarto, Yong-Mook Kang, Yoshio Bando, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi

Tailored design of mesoporous PdCu nanospheres with different compositions using polymeric micelles, Muhammad Iqbal, Yena Kim, Cuiling Li, Bo Jiang, Toshiaki Takei, Jianjian Lin, Brian Yuliarto, Yoshio Bando, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi

PDF

Carbon Nanotube Yarn for Fiber-Shaped Electrical Sensors, Actuators, and Energy Storage for Smart Systems, Yongwoo Jang, Sung Min Kim, Geoffrey M. Spinks, and Seon Jeong Kim

Monitoring the phase evolution in LiCoO2 electrodes during battery cycles using in‐situ neutron diffraction technique, Anirudha Jena, Po-Han Lee, Wei Kong Pang, Kuang-Che Hsiao, Vanessa K. Peterson, Tamim Darwish, Nageshwar Yepuri, She-Huang Wu, Ho Chang, and Ru-Shi Liu

Strong Kerr nonlinearity in BiOBr nanoflakes, Linnan Jia, Dandan Cui, Jiayang Wu, Haifeng Feng, Tieshan Yang, Yunyi Yang, Yi Du, Weichang Hao, Baohua Jia, and Moss David

Highly nonlinear BiOBr nanoflakes for hybrid integrated photonics, Linnan Jia, Dandan Cui, Jiayang Wu, Haifeng Feng, Yunyi Yang, Tieshan Yang, Yang Qu, Yi Du, Weichang Hao, Baohua Jia, and David J. Moss

PDF

Thermal expansion and electro-elastic features of Ba2TiSi2O8 high temperature piezoelectric crystal, Chao Jiang, Feifei Chen, Fapeng Yu, Shiwei Tian, Xiufeng Cheng, Shujun Zhang, and Xian Zhao

PDF

Bio‑Derived Hierarchical Multicore-Shell Fe2N‑Nanoparticle‑Impregnated N‑Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium‑/Potassium‑Ion Storage, Hongjun Jiang, Ling Huang, Yunhong Wei, Boya Wang, Hao Wu, Yun Zhang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Li2S-Based Li-Ion Sulfur Batteries: Progress and Prospects, Jicheng Jiang, Qining Fan, Shulei Chou, Zaiping Guo, Konstantin K. Konstantinov, Hua-Kun Liu, and Jiazhao Wang

PDF

Zinc-Tiered Synthesis of 3D Graphene for Monolithic Electrodes, Xiangfen Jiang, Ruiqing Li, Ming Hu, Zheng Hu, Dmitri Goldberg, Yoshio Bando, and Xuebin Wang

Enhanced energy storage and fast discharge properties of BaTiO3 based ceramics modified by Bi(Mg1/2Zr1/2)O3, Xuewen Jiang, Hua Hao, Shujun Zhang, Jiahao Lv, Minghe Cao, Zhonghua Yao, and Hanxing Liu

Self-tunable ultrathin carbon nanocups as the electrode material of sodium- ion batteries with unprecedented capacity and stability, Xian Jian, Hong Wang, Gaofeng Rao, Lingyan Jiang, Haonan Wang, Chandrasekar Mayandi Subramaniyam, Asif Mahmood, Wanli Zhang, Yong Xiang, Shi Xue Dou, Zuowan Zhou, David Hui, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Nasir Mahmood

Domain switching in bismuth layer-structured multiferroic films, Tingting Jia, Hideo Kimura, Zhenxiang Cheng, and Hongyang Zhao

PDF

Tunable Conducting Polymers: Toward Sustainable and Versatile Batteries, Xiaoteng Jia, Yu Ge, Liang Shao, Caiyun Wang, and Gordon G. Wallace

PDF

Identification of active sites for acidic oxygen reduction on carbon catalysts with and without nitrogen doping, Yi Jia, Longzhou Zhang, Linzhou Zhuang, Hongli Liu, Xuecheng Yan, Xin Wang, Jiandang Liu, Jiancheng Wang, Yarong Zheng, Zhaohui Xiao, Elena Taran, Jun Chen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, Shuangyin Wang, Liming Dai, and Xiangdong Yao

One-pot synthesis of porous 1T-phase MoS2 integrated with single-atom Cu doping for enhancing electrocatalytic hydrogen evolution reaction, Liang Ji, Pengfei Yan, Chuanhui Zhu, Chunyan Ma, Wenzhuo Wu, Cong Wei, Yonglong Shen, Shengqi Chu, Jiaou Wang, Yi Du, Jun Chen, Xinan Yang, and Qun Xu

Super Large Sn 1-x Se Single Crystals with Excellent Thermoelectric Performance, Min Jin, Xiao-Lei Shi, Tianli Feng, Weidi Liu, Haifeng Feng, Sokrates Pantelides, Jun Jiang, Yunxia Chen, Yi Du, Jin Zou, and Zhi-Gang Chen

Modification of pinning in YBa 2 Cu 3 O 7 thin films by substrate annealing, Antony Jones, Simon K. H Lam, Jia Du, Sergey Rubanov, and Alexey Pan

PDF

Electro-polymerized polypyrrole film for fabrication of flexible and slurry-free polypyrrole-sulfur-polypyrrole sandwich electrode for the lithium-sulfur battery, Mohammad R. Kaiser, Zhaojun Han, and Jiazhao Wang

Single-Molecular Heteroamyloidosis of Human Islet Amyloid Polypeptide, Aleksandr Kakinen, Yanting Xing, Nuwan Dhanushka Hegoda Arachchi, Ibrahim Javed, Lei Feng, Ava Faridi, Alon M. Douek, Yunxiang Sun, Jan Kaslin, Thomas P. Davis, Michael J. Higgins, Feng Ding, and Pu Chun Ke

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co 3 N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction, Bong Kyun Kang, Seo Young Im, Jooyoung Lee, Sung Hoon Kwag, Seok Bin Kwon, SintayehuNibret Tiruneh, Min-Jun Kim, Jung Ho Kim, Woo Seok Yang, Byungkwon Lim, and Dae Ho Yoon

Electrochemical supermolecular templating of mesoporous Rh films, Kenya Kani, Jeonghun Kim, Bo Jiang, Md. Shahriar Al Hossain, Yoshio Bando, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi

PDF

Jute-derived microporous/mesoporous carbon with ultra-high surface area using a chemical activation process, Junayet Hossain Khan, Freddy Marpaung, Christine Young, Jianjian Lin, Md Tofazzal Islam, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Norah Alhokbany, Katsuhiko Ariga, Lok Kumar Shrestha, Yusuke Yamauchi, Kevin C.-W Wu, Md. Shahriar Al Hossain, and Jeonghun Kim

Arresting high-temperature microstructural evolution inside sintered silver, Khalid Khtatba, Seyed Paknejad, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Naoko Sano, and Samjid Mannan

Shape-controlled Pd nanocrystal-polyaniline heteronanostructures with modulated polyaniline thickness for efficient electrochemical ethanol oxidation, Heon Chul Kim, Yena Kim, Yoshio Bando, Yusuke Yamauchi, and Jong Wook Hong

PDF

Bio-Inspired Stretchable and Contractible Tough Fiber by the Hybridization of GO/MWNT/Polyurethane, Hyunsoo Kim, Yongwoo Jang, Dong Yeop Lee, Ji Hwan Moon, Jung Gi Choi, Geoffrey M. Spinks, Sanjeev Gambhir, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Seon Jeong Kim

Hierarchically open-porous nitrogen-incorporated carbon polyhedrons derived from metal-organic frameworks for improved CDI performance, Jiyoung Kim, Jeonghun Kim, Jung Ho Kim, and Ho Seok Park

Bioprinting an Artificial Pancreas for Type 1 Diabetes, Juewan Kim, Kyungwon Kang, Christopher Drogemuller, Gordon G. Wallace, and Patrick T. Coates

PDF

Biomimetic Thermal-sensitive Multi-transform Actuator, Tae Hyeob Kim, Jung Gi Choi, Ju Young Byun, Yongwoo Jang, Sung Min Kim, Geoffrey M. Spinks, and Seon Jeong Kim

PDF

Zwitterion Functionalized Silica Nanoparticle Coatings: The Effect of Particle Size on Protein, Bacteria, and Fungal Spore Adhesion, Brianna Knowles, Dan Yang, Pawel W. Wagner, Shane A. MacLaughlin, Michael J. Higgins, and Paul J. Molino

PDF

Actuator Materials: Review on Recent Advances and Future Outlook for Smart Textiles, Dharshika Kongahage and Javad Foroughi

PDF

Perovskite R3c phase AgCuF3: multiple Dirac cones, 100% spin polarization and its thermodynamic properties, Minquan Kuang, Tingzhou Li, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, Rabah Khenata, Tie Yang, Tingting Lin, and Xiaotian Wang

Design of 2D Nanocrystalline Fe2Ni2N Coated onto Graphene Nanohybrid Sheets for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, Sung Hoon Kwag, Yang Soo Lee, Jooyoung Lee, Dong Jeong, Seok Bin Kwon, Jung Hyeon Yoo, Seongwon Woo, Byeong Lim, Won Park, Min-Jun Kim, Jung Ho Kim, Byungkwon Lim, Bong Kyun Kang, Woo Seok Yang, and Dae Ho Yoon

PDF

Atomic-Local Environments of Single-Atom Catalysts: Synthesis, Electronic Structure, and Activity, Weihong Lai, Zongcheng Miao, Yunxiao Wang, Jiazhao Wang, and Shulei Chou

PDF

Morphology tuning of inorganic nanomaterials grown by precipitation through control of electrolytic dissociation and supersaturation, Weihong Lai, Yunxiao Wang, Yong Wang, Minghong Wu, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, Shulei Chou, Jun Chen, and Shi Xue Dou

The Quasi-Pt-Allotrope Catalyst: Hollow PtCo@single-Atom Pt 1 on Nitrogen-Doped Carbon toward Superior Oxygen Reduction, Weihong Lai, Binwei Zhang, Zhenpeng Hu, Xi-Ming Qu, Yan-Xia Jiang, Yunxiao Wang, Jiazhao Wang, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

PDF

General π-electron-assisted strategy for single-atom (Ir, Pt, Ru, Pd, Fe, and Ni) electrocatalysts with bi-functional active sites toward highly efficient water splitting, Weihong Lai, Li-Fu Zhang, Wei-Bo Hua, Sylvio Indris, Zichao Yan, Zhe Hu, Binwei Zhang, Yani Liu, Li Wang, Min Liu, Rong Liu, Yunxiao Wang, Jiazhao Wang, Zhenpeng Hu, Hua-Kun Liu, Shulei Chou, and Shi Xue Dou

PDF

Platinum/Nickel Bicarbonate Heterostructures towards Accelerated Hydrogen Evolution under Alkaline Conditions, Mengmeng Lao, Kun Rui, Guoqiang Zhao, Peixin Cui, Xusheng Zheng, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Tunable solution-processable anodic exfoliated graphene, Chong Yong Lee, David R. G Mitchell, Paul J. Molino, Adam Fahy, and Gordon G. Wallace

PDF

A 3D-Printed Electrochemical Water Splitting Cell, Chong Yong Lee, Adam Taylor, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

3D printing for electrocatalytic applications, Chong Yong Lee, Adam Taylor, Andrew Nattestad, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Emerging approach in semiconductor photocatalysis: Towards 3D architectures for efficient solar fuels generation in semi-artificial photosynthetic systems, Chong Yong Lee, Jinshuo Zou, John P. Bullock, and Gordon G. Wallace

Electrochemical properties of nonstoichiometric silicon suboxide anode materials with controlled oxygen concentration, Jaewoo Lee, Sanga Han, Sang-Min Lee, Min-Sik Park, and Jung Ho Kim

Everlasting Living and Breathing Gyroid 3D Network in Si@SiOx/C Nanoarchitecture for Lithium Ion Battery, Jaewoo Lee, Janghyuk Moon, Sanga Han, Junyoung Kim, Victor Malgras, Yoon-Uk Heo, Hansu Kim, Sang-Min Lee, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, Yusuke Yamauchi, Min-Sik Park, and Jung Ho Kim

High thermoelectric performance in Cu2Se superionic conductor with enhanced liquid-like behaviour by dispersing SiC, Jingdan Lei, Zheng Ma, De Zhang, Yanqun Chen, Chao Wang, Xiaoyun Yang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Moss-derived mesoporous carbon as bi-functional electrode materials for lithium-sulfur batteries and supercapacitors, Wen Lei, Haipeng Liu, Junlei Xiao, Yang Wang, and Liangxu Lin

PDF

Fabrication of nitrogen and sulfur co-doped carbon nanofibers with three-dimensional architecture for high performance supercapacitors, Wen Lei, Haijun Zhang, Dezheng Liu, and Liangxu Lin

Exfoliated Triazine-Based Covalent Organic Nanosheets with Multielectron Redox for High-Performance Lithium Organic Batteries, Zhendong Lei, Xiudong Chen, Weiwei Sun, Yong Zhang, and Yong Wang

Advances in nanostructures fabricated: Via spray pyrolysis and their applications in energy storage and conversion, Jin Leng, Zhixing Wang, Jiexi Wang, Hong-Hui Wu, Guochun Yan, Xinhai Li, Huajun Guo, Yong Liu, Qiaobao Zhang, and Zaiping Guo

A review of terahertz detectors, R A. Lewis

Understanding Rechargeable Battery Function Using In Operando Neutron Powder Diffraction, Gemeng Liang, Christophe R. Didier, Zaiping Guo, Wei Kong Pang, and Vanessa K. Peterson

Cobalt Chalcogenides/Cobalt Phosphides/Cobaltates with Hierarchical Nanostructures for Anode Materials of Lithium-Ion Batteries: Improving the Lithiation Environment, Liping Liang, Jiancheng Li, Mingyuan Zhu, Ying Li, Shulei Chou, and Wenxian Li

PDF

Layer-structured niobium oxides and their analogues for advanced hybrid capacitors, Jiaqin Liao, Wei Ni, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Flexible perovskite solar cell-driven photo-rechargeable lithium-ion capacitor for self-powered wearable strain sensors, Chao Li, Shan Cong, Zhengnan Tian, Yingze Song, Lianghao Yu, Chen Lu, Yuanlong Shao, Jie Li, Guifu Zou, Mark H. Rummeli, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Revisiting the structural stability and electromechanical properties in lead zinc niobate-lead titanate-barium titanate (PZN-PT-BT) ternary system, Chunchun Li, Dabin Lin, Shujun Zhang, Thomas R. Shrout, and Fei Li

Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3 single crystals, Fei Li, Matthew Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth Dickey, James leBeau, Jian Li Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long-Qing Chen, Thomas R. Shrout, and Shujun Zhang

Suppressed Shuttle via Inhibiting the Formation of Long-Chain Lithium Polysulfides and Functional Separator for Greatly Improved Lithium–Organosulfur Batteries Performance, Huan Li, Yitong Zhou, Ming Zhao, Bo Jin, Zi Wen, Haiming Xie, Shi Xue Dou, and Qing Jiang

Influence of Zn nonstoichiometry on the phase structure,microstructure and microwave dielectric properties of Nd(Zn0.5Ti0.5)O3ceramics, Jiamao Li, Chuangang Fan, Zhenxiang Cheng, and Songlin Ran

PDF

3D graphene-containing structures for tissue engineering, Jianfeng Li, Xiao Liu, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

PDF

Smart graphene-cellulose paper for 2D or 3D "origami-inspired" human stem cell support and differentiation, Jianfeng Li, Xiao Liu, Eva Tomaskovic-Crook, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

Laser reinforcement of light industrial part surface with synthetic amorphous/nanocrystalline composites, Jianing Li, Molin Su, Xiaolin Wang, Kegao Liu, Feihu Shan, and Qi Liu

Laser deposition-additive manufacturing of ceramics/nanocrystalline intermetallics reinforced microlaminates, Jianing Li, Molin Su, Xiaolin Wang, Qi Liu, and Kegao Liu

Laser nanocomposites-reinforcing/manufacturing of SLM 18Ni300 alloy under aging treatment, Jianing Li, Xiaolin Wang, Wenjun Qi, Jie Tian, and Shuili Gong

MOF nanoleaves as new sacrificial templates for the fabrication of nanoporous Co-Nx/C electrocatalysts for oxygen reduction, Jingjing Li, Wei Xia, Jing Tang, Haibo Tan, Jiayu Wang, Yusuf Valentino Kaneti, Yoshio Bando, Tao Wang, Jianping He, and Yusuke Yamauchi

Seeking large Seebeck effects in LaX(X = Mn and Co)O3/SrTiO3 superlattices by exploiting high spin-polarized effects, Jingyu Li, Yuanxu Wang, Guangbiao Zhang, Huabing Yin, Dong Chen, Wei Sun, Beibei Shi, and Zhenxiang Cheng

Magneto-Seebeck effect in Co2FeAl/MgO/Co2FeAl:first-principles calculations, Jingyu Li, Guangbiao Zhang, Chengxiao Peng, Wenxuan Wang, Jinfeng Yang, Yuanxu Wang, and Zhenxiang Cheng

Magnetic-field-free terahertz emission from a magnetic tunneling junction, Jugeng Li, Zuanming Jin, Bangju Song, Shunnong Zhang, Chenyang Guo, Caihua Wan, Xiufeng Han, Zhenxiang Cheng, C Zhang, Xian Lin, Guohong Ma, and Jianquan Yao

Electric field induced two-dimensional electron gas and magnetism in LaFeO3/SrTiO3 (0 0 1) heterostructures, Lili Li, Guangbiao Zhang, Jingyu Li, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

Recent Progress on Layered Cathode Materials for Nonaqueous Rechargeable Magnesium Batteries, Lin Li, Yong Lu, Qiu Zhang, Shuo Zhao, Zhe Hu, and Shulei Chou

Hollow-Carbon-Templated Few-Layered V5S8 Nanosheets Enabling Ultrafast Potassium Storage and Long-Term Cycling, Li Li, Wenchao Zhang, Xing Wang, Shilin Zhang, Yajie Liu, Minhan Li, Guanjia Zhu, Yang Zheng, Qing Zhang, Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Wei Luo, Zaiping Guo, and Jianping Yang

PDF

Designed Patterning of Mesoporous Metal Films Based on Electrochemical Micelle Assembly Combined with Lithographical Techniques, Hyunsoo Lim, Jeonghun Kim, Kenya Kani, Mostafa Kamal Masud, Hyeongyu Park, Minjun Kim, Saad Alsheri, Tansir Ahamad, Norah Alhokbany, Jongbeom Na, Victor Malgras, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

PDF

Two-dimensional transition metal dichalcogenides in supercapacitors and secondary batteries, Liangxu Lin, Wen Lei, Shaowei Zhang, Yuqing Liu, Gordon G. Wallace, and Jun Chen

Insights into the Interfacial Instability between Carbon-Coated SiO Anode and Electrolyte in Lithium-Ion Batteries, Zeheng Lin, Jianhui Li, Qiming Huang, Kang Xu, Weizhen Fan, Le Yu, Qingbing Xia, and Weishan Li

PDF

Electrochemical potassium/lithium-ion intercalation into TiSe2: Kinetics and mechanism, Peng Li, Xiaobo Zheng, Haoxiang Yu, Guoqiang Zhao, Jie Shu, Xun Xu, Wenping Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Structure and electrochemical performance modulation of a LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material by anion and cation co-doping for lithium ion batteries, Rong Li, Yong Ming, Wei Xiang, Chunliu Xu, Guilin Feng, Yongchun Li, Yanxiao Chen, Zhenguo Wu, Ben-He Zhong, and Xiaodong Guo

Monolithic electrode integrated of ultrathin NiFeP on 3D strutted graphene for bifunctionally efficient overall water splitting, Rui Li, Bao-Lu Wang, Tian Gao, Ran Zhang, Chenyang Xu, Xiangfen Jiang, Jinjue Zeng, Yoshio Bando, Pengfei Hu, Yongle Li, and Xue Wang

Engineering Unique Ball-In-Ball Structured (Ni0.33Co0.67)9S8@C Nanospheres for Advanced Sodium Storage, Shuaihui Li, Chuanqi Li, Wei Kong Pang, Zhipeng Zhao, Jianmin Zhang, Zhongyi Liu, and Dan Li

Recent Advances in Carbon-Based Bifunctional Oxygen Catalysts for Zinc-Air Batteries, Daolan Liu, Yueyu Tong, Xiao Yan, Ji Liang, and Shi Xue Dou

PDF

Fluorescent Carbon- and Oxygen-Doped Hexagonal Boron Nitride Powders as Printing Ink for Anticounterfeit Applications, Feng Liu, Andrew Nattestad, Sina Naficy, Rui Han, Gilberto Cosillas, Alexander Angeloski, Xudong Sun, and Zhenguo Huang

Synthesis and electrochemical properties of a new compound, Na0.8Li0.1Ni0.31Mn0.62O2, Guoqiang Liu, Han Yu, Ji Liang, Jingyi Zhang, and Lei Wen

Electrospun CoSe@N-doped carbon nanofibers with highly capacitive Li storage, Jiandong Liu, Jiaojiao Liang, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Boosting Superconducting Properties of Fe(Se, Te) via Dual-Oscillation Phenomena Induced by Fluorine Doping, Jixing Liu, Shengnan Zhang, Meng Li, Lina Sang, Zhi Li, Zhenxiang Cheng, Weiyao Zhao, Jianqing Feng, Chengshan Li, Ping Xiang Zhang, Shi Xue Dou, Xiaolin Wang, and Lian Zhou

Boosting the superconducting properties of Fe(Se, Te) through hexagonal phase manipulation, Jixing Liu, Shengnan Zhang, Meng Li, Lina Sang, Weiyao Zhao, Zhi Li, Zhenxiang Cheng, Liqiang Liu, Botao Shao, Jianqing Feng, Chengshan Li, Pingxiang Zhang, Shi Xue Dou, Xiaolin Wang, and Lian Zhou

Enhancement of superconducting properties in polycrystalline Fe(Se, Te)via a dual coordination effect, Jixing Liu, Shengnan Zhang, Lina Sang, Meng Li, Weiyao Zhao, Zhi Li, Zhenxiang Cheng, L Liu, Jianqing Feng, Chengshan Li, Ping Xiang Prof Ping Xiang Zhang, Shi Xue Dou, Lian Zhou, and Xiaolin Wang

PDF

Critical Advances in Ambient Air Operation of Nonaqueous Rechargeable Li-Air Batteries, Lili Liu, Haipeng Guo, Lijun Fu, Shulei Chou, Simon Thiele, Yu-Ping Wu, and Jiazhao Wang

Cobalt-Encapsulated Nitrogen-Doped Carbon Nanotube Arrays for Flexible Zinc–Air Batteries, Lina Liu, Yue Wang, Feng Yan, Chunling Zhu, Bo Geng, Yujin Chen, and Shulei Chou

Nanocomposites LiMnxFe1-xPO4/C synthesized via freeze drying assisted sol-gel routine and their magnetic and electrochemical properties, Liying Liu, Zujie Cao, Yanyan Cui, Xi Ke, Guoxun Zeng, Jun Liu, Dan Liu, Qinghai Li, Jian Lai, Zhicong Shi, and Shulei Chou

Experimental realization of ultra-broadband and extremely low reflectance in surface modified glasses, L Liu, Xiaolin Wang, Yanju Ji, Xiaoyue Liu, Min Jing, Fukun Ma, Peng Liu, and Hui Tong

Facile synthesis of Co/Pd supported by few-walled carbon nanotubes as an efficient bidirectional catalyst for improving the low temperature hydrogen storage properties of magnesium hydride, Meijia Liu, Xuezhang Xiao, Shuchun Zhao, Man Chen, Jianfeng Mao, Bosang Luo, and Lixin Chen

PDF

Recent Progress on Germanene and Functionalized Germanene: Preparation, Characterizations, Applications, and Challenges, Nana Liu, Guyue Bo, Yani Liu, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

Recent Progress of Layered Transition Metal Oxide Cathodes for Sodium-Ion Batteries, Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Chao Zou, Huile Jin, Shun Wang, Shulei Chou, and Shi Xue Dou

PDF

P2-type Na2/3Ni1/3Mn2/3O2as a cathode materialwith high-rate and long-life for sodium ionstorage, Qiannan Liu, Zhe Hu, Mingzhe Chen, Chao Zou, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, and Shulei Chou

A nanoarchitectured Na6Fe5(SO4)8/CNTs cathodefor building a low-cost 3.6 V sodium-ion full batterywith superior sodium storage, Shiyu Liu, Xiaosheng Song, Xiaoxiao Kuai, Wenchang Zhu, Kai Tian, Xifei Li, Mingzhe Chen, Shulei Chou, Jianqing Zhao, and Lijun Gao

PDF

Exfoliation of amorphous phthalocyanine conjugated polymers into ultrathin nanosheets for highly efficient oxygen reduction, Wenping Liu, Chiming Wang, Lijie Zhang, Houhe Pan, Wenbo Liu, Jun Chen, Dongjiang Yang, Yanjuan Xiang, Kang Wang, Jianzhuang Jiang, and Xiangdong Yao

PDF

Development of a Coaxial 3D Printing Platform for Biofabrication of Implantable Islet-Containing Constructs, Xiao Liu, Sarah-Sophia Carter, Max Renes, Juewan Kim, Darling Rojas-Canales, Daniella Penko, Cameron S. Angus, Stephen T. Beirne, Christopher Drogemuller, Zhilian Yue, Patrick T. Coates, and Gordon G. Wallace

Insight into Preparation of Fe-Doped Na3V2(PO4)3@C from Aspectsof Particle Morphology Design, Crystal Structure Modulation, andCarbon Graphitization Regulation, Xiaohong Liu, Guilin Feng, En-Hui Wang, Hui Chen, Zhenguo Wu, Wei Xiang, Yan Jun Zhong, Yanxiao Chen, Xiaodong Guo, and Ben-He Zhong

PDF

Nitrogen/sulfur dual-doping of reduced graphene oxide harvesting hollow ZnSnS3 nano-microcubes with superior sodium storage, Xiaojing Liu, Youchen Hao, Jie Shu, Hirbod Maleki Kheimeh Sari, Liangxu Lin, Huari Kou, Jianwei Li, Wen Liu, Bo Yan, Dejun Li, Jiujun Zhang, and Xifei Li

Realization of Strained Stanene by Interface Engineering, Yani Liu, Nan Gao, Jincheng Zhuang, Chen Liu, Jiaou Wang, Weichang Hao, Shi Xue Dou, Jijun Zhao, and Yi Du

Pothole-rich Ultrathin WO3 Nanosheets that Trigger N≡N Bond Activation of Nitrogen for Direct Nitrate Photosynthesis, Youwen Liu, Ming Cheng, Zhihai He, Bingchuan Gu, Chong Xiao, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Jiandang Liu, Haiyan He, Bangjiao Ye, Bicai Pan, and Yi Xie

Rational design and synthesis of advanced Na3·32Fe2·34(P2O7)2 cathode with multiple-dimensional N-doped carbon matrix, Yumei Liu, En-Hui Wang, Ranjusha Rajagopalan, Weibo Hua, Ben-He Zhong, Yan Jun Zhong, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Shi Xue Dou, and Juntao Li

PDF

Chemical Properties, Structural Properties, and Energy Storage Applications of Prussian Blue Analogues, Weijie Li, Chao Han, Gang Cheng, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Stress Distortion Restraint to Boost the Sodium Ion Storage Performance of a Novel Binary Hexacyanoferrate, Weijie Li, Chao Han, Wanlin Wang, Qingbing Xia, Shulei Chou, Qinfen Gu, Bernt Johannessen, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Zn(Cu)Si2+xP3 Solid Solution Anodes for High-Performance Li-Ion Batteries with Tunable Working Potentials, Wenwu Li, Jun Liao, Xinwei Li, Lei Zhang, Bote Zhao, Yu Chen, Yucun Zhou, Zaiping Guo, and Meilin Liu

A new family of cation-disordered Zn(Cu)-Si-P compounds as high-performance anodes for next-generation Li-ion batteries, Wenwu Li, Xinwei Li, Jun Liao, Bote Zhao, Lei Zhang, Le Huang, Guoping Liu, Zaiping Guo, and Meilin Liu

A self-healing layered GeP anode for high-performance Li-ion batteries enabled by low formation energy, Wenwu Li, Xinwei Li, Jiale Yu, Jun Liao, Bote Zhao, Liang Huang, Ali Abdelhafiz, Haiyan Zhang, Jeng-Han Wang, Zaiping Guo, and Meilin Liu

An amorphous Zn-P/graphite composite with chemical bonding for ultra-reversible lithium storage, Wenwu Li, Jiale Yu, Jiajun Wen, Jun Liao, Ziyao Ye, Bote Zhao, Xinwei Li, Haiyan Zhang, Meilin Liu, and Zaiping Guo

PDF

Enhancing oxygen evolution efficiency of multiferroic oxides by spintronic and ferroelectric polarization regulation, Xiaoning Li, Huan Liu, Zezhi Chen, Qingmei Wu, Zheyin Yu, Mengmeng Yang, Xiaolin Wang, Zhenxiang Cheng, Zhengping Fu, and Yalin Lu

Optimized Electronic Configuration to Improve the Surface Absorption and Bulk Conductivity for Enhanced Oxygen Evolution Reaction, Xiaoning Li, Yanhua Sun, Qingmei Wu, Huan Liu, Wen Gu, Xiaolin Wang, Zhenxiang Cheng, Zhengping Fu, and Yalin Lu

A S/N-doped high-capacity mesoporous carbon anode for Na-ion batteries, Xiu Li, Xincheng Hu, Lin Zhou, Rui Wen, Xun Xu, Shulei Chou, Libao Chen, Anmin Cao, and Shi Xue Dou

PDF

Lotus rhizome-like S/N-C with embedded WS2 for superior sodium storage, Xiu Li, Yonggang Sun, Xun Xu, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Anmin Cao, Libao Chen, and Shi Xue Dou

Atomically dispersed metal dimer species with selective catalytic activity for nitrogen electrochemical reduction, Yang Li, Qi Zhang, Can Li, Haining Fan, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Ultra-thin Ga nanosheets: Analogues of high pressure Ga(iii), Yaqi Li, Jingwei Zhang, Fanxing Yin, Yuqing Wang, Haifeng Feng, Si Zhou, and Yi Du

High-efficiency electrocatalyst for N2 conversion to NH3 based on Au nanoparticles loaded on defective WO3x, Youzeng Li, Pengfei Yan, Jun Chen, Yumei Ren, Yannan Zhou, Tianpei Ge, Jun Chen, and Qun Xu

Possible Excitonic Insulating Phase in Quantum-Confined Sb Nanoflakes, Zhi Li, Muhammad Nadeem, Zengji Yue, David L. Cortie, Michael S. Fuhrer, and Xiaolin Wang

Free-Standing Three-Dimensional CuCo2S4 Nanosheet Array with High Catalytic Activity as an Efficient Oxygen Electrode for Lithium-Oxygen Batteries, Jianping Long, Zhiqian Hou, Chaozhu Shu, Chao Han, Weijie Li, Rui Huang, and Jiazhao Wang

Highly porous, low band-gap NixMn3-xO4 (0.55 ≤ x ≤ 1.2) spinel nanoparticles with in situ coated carbon as advanced cathode materials for zinc-ion batteries, Jun Long, Jinxing Gu, Zhanhong Yang, Jianfeng Mao, Junnan Hao, Zhongfang Chen, and Zaiping Guo

Low Remanent Polarization for High Energy Density by Poly(vinylidene fluoride-co-chlorotrifluoroethylene)/Silicon Dioxide Nanocomposites, Hanyu Lou, Fei Wen, Jie Xiao, Bing Zhou, Jianfei Ye, Hongbin Yuan, Zhuo Xu, Luwen Wang, Gaofeng Wang, Lili Li, and Wei Wu

Confining MOF-derived SnSe nanoplatelets in nitrogen-doped graphene cages via direct CVD for durable sodium ion storage, Chen Lu, Zhenzhu Li, Zhou Xia, Haina Ci, Jingsheng Cai, Yingze Song, Lianghao Yu, Wanjian Yin, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Direct Vapor Deposition Growth of 1T′ MoTe2 on Carbon Cloth for Electrocatalytic Hydrogen Evolution, Donglin Lu, Xiaohui Ren, Long Ren, Wenming Xue, Shenqian Liu, Yundan Liu, Qiong Chen, Xiang Qi, and Jianxin Zhong

PDF

Sb2Te3 topological insulator: Surface plasmon resonance and application in refractive index monitoring, Hua Lu, Siqing Dai, Zengji Yue, Yicun Fan, Huachao Cheng, Jianglei Di, Dong Mao, Enpu Li, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Topological insulator based Tamm plasmon polaritons, Hua Lu, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao, and Jianlin Zhao

Silica-Mediated Formation of Nickel Sulfide Nanosheets on CNT Films for Versatile Energy Storage, Pengyi Lu, Xiaowei Wang, Lei Wen, Xiaotong Jiang, Wenlei Guo, Lei Wang, Xiao Yan, Feng Hou, Ji Liang, Hui-Ming Cheng, and Shi Xue Dou

The PZT/Ni unimorph magnetoelectric energy harvester for wireless sensing applications, Yun Lu, Jianguo Chen, Zhenxiang Cheng, and Shujun Zhang

A borate decorated anion-immobilized solid polymer electrolyte for dendrite-free, long-life Li metal batteries, Cheng Ma, Yiming Feng, Fangzhou Xing, Lin Zhou, Ying Yang, Qingbing Xia, Liangjun Zhou, Lijun Zhang, Libao Chen, Douglas Ivey, Donald Sadoway, and Weifeng Wei

Metal-Organic Framework (MOF)-Derived Nanoporous Carbon Materials, Freddy Marpaung, Minjun Kim, Junayet Hossain Khan, Konstantin K. Konstantinov, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, Jongbeom Na, and Jeonghun Kim

PDF

Superparamagnetic nanoarchitectures for disease-specific biomarker detection, Mostafa Masud, Jongbeom Na, Muhammad Younus, Md Hossain, Yoshio Bando, Muhammad Shiddiky, and Yusuke Yamauchi

Enhancement of Thermoelectric Properties in Pd−In Co-Doped SnTe and Its Phase Transition Behavior, Zheng Ma, Jingdan Lei, De Zhang, Chao Wang, Jian Li Wang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

High Thermoelectric Performance of SnTe by the Synergistic Effect of Alloy Nanoparticles with Elemental Elements, Zheng Ma, Chao Wang, Jingdan Lei, De Zhang, Yanqun Chen, Jian Li Wang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Ionic and electronic properties of the topological insulator Bi2Te2Se investigated via β-detected nuclear magnetic relaxation and resonance of 8Li, Ryan M. L. McFadden, Aris Chatzichristos, Kim H. Chow, David L. Cortie, Martin H. Dehn, Derek Fujimoto, Masrur D. Hossain, Huiwen Ji, Victoria L. Karner, Robert F. Kiefl, C. D. Philip Levy, Ruohong Li, Iain McKenzie, Gerald D. Morris, Oren Ofer, Matthew R. Pearson, Monika Stachura, Robert J. Cava, and W Andrew MacFarlane

Structure analysis using XRD refinement for replacement of copper (Cu) with manganese (Mn) in NdMn 2 Si 2 compound, M F. Md Din, Jian Li Wang, A R. Abdul Rahman, Y N. A Norizan, N Suhaimi, Nurul Idris, M Ismail Ismail, W Wan Zamri, and F Abdul Aziz

PDF

Partial carrier freeze-out at the LaAlO3/SrTiO3 oxide interface, Simon Meaney, Alexey Pan, Antony Jones, and Sergey Fedoseev

PDF

An efficient multi-doping strategy to enhance Li-ion conductivity in the garnet-type solid electrolyte Li7La3Zr2O12, Yedukondalu Meesala, Yu-Kai Liao, Anirudha Jena, Nai-Hsuan Yang, Wei Kong Pang, Shu-Fen Hu, Ho Chang, Chia-Erh Liu, Shih-Chieh Liao, Jin-Ming Chen, Xiangxin Guo, and Ru-Shi Liu

PDF

Electrochemical impacts of sheet-like hafnium phosphide and hafnium disulfide catalysts bonded with reduced graphene oxide sheets for bifunctional oxygen reactions in alkaline electrolytes, Mayilvel Meganathan, Taizhong Huang, Hengyi Fang, Jianfeng Mao, and Guoxin Sun

PDF

A simple technique for development of fibres with programmable microsphere concentration gradients for local protein delivery, Fahimeh Mehrpouya, Zhilian Yue, Anthony C. Romeo, Robert A. Gorkin III, Robert M. I Kapsa, Simon E. Moulton, and Gordon G. Wallace

Toward Promising Cathode Catalysts for Nonlithium Metal–Oxygen Batteries, Jun Mei, Ting Liao, Ji Liang, Yanxin Qiao, Shi Xue Dou, and Ziqi Sun

PDF

Calcined chicken eggshell electrode for battery and supercapacitor applications, Manickam Minakshi, Stephen Higley, Christian Baur, David R. G Mitchell, Robert Jones, and Maximilian Fichtner

PDF

Phase evolution in calcium molybdate nanoparticles as a function of synthesis temperature and its electrochemical effect on energy storage, Manickam Minakshi, David R. G Mitchell, Christian Baur, Johann Chable, Anders Barlow, Maximilian Fichtner, Amitava Banerjee, Sudip Chakraborty, and Rajeev Ahuja

PDF

Triaxial braided piezo fiber energy harvesters for self-powered wearable technologies, Fatemeh Mokhtari, Javad Foroughi, Tian Zheng, Zhenxiang Cheng, and Geoffrey M. Spinks

PDF

Public Health Risks Associated with Heavy Metal and Microbial Contamination of Drinking Water in Australia, Paul J. Molino, Richard Bentham, Michael J. Higgins, Jason Hinds, and Harriet Whiley

PDF

Sheath-run artificial muscles, Jiuke Mu, Monica Jung de Andrade, Shaoli Fang, Xuemin Wang, Enlai Gao, Na Li, Shi Hyeong Kim, Hongzhi Wang, Chengyi Hou, Qinghong Zhang, Meifang Zhu, Dong Qian, Hongbing Lu, Dharshika Kongahage, Sepehr Talebian, Javad Foroughi, Geoffrey M. Spinks, Hyun Kim, Taylor H. Ware, Hyeon Jun Sim, Dong Yeop Lee, Yongwoo Jang, Seon Jeong Kim, and Ray H. Baughman

Discussion paper on proposed new regulatory changes on 3D technology: a surgical perspective, Payal Mukherjee, Jonathan Clark, Gordon G. Wallace, Kai Cheng, Michael J. Solomon, Arthur Richardson, and Guy Maddern

PDF

Patterning and process parameter effects in 3D suspension near-field electrospinning of nanoarrays, Alexander Nagle, Cormac Fay, Gordon G. Wallace, Zhigang Xie, Xungai Wang, and Michael J. Higgins

PDF

A direct 3D suspension near-field electrospinning technique for the fabrication of polymer nanoarrays, Alexander Nagle, Cormac Fay, Zhigang Xie, Gordon G. Wallace, Xungai Wang, and Michael J. Higgins

PDF

Strategies for neural control of prosthetic limbs: From electrode interfacing to 3D printing, Catherine G.Y. Ngan, Robert M. I Kapsa, and Peter Choong

Optimising the biocompatibility of 3D printed photopolymer constructs in vitro and in vivo, Catherine G.Y. Ngan, Cathal D. O'Connell, Romane Blanchard, Mitchell Boyd-Moss, Richard Williams, Justin L. Bourke, Anita F. Quigley, P McKelvie, Robert M. I Kapsa, and Peter Choong

PDF

Computer-aided manufacturing and focused ion beam technology enable machining of complex micro- and nano-structures, Frank Niessen and MItchell John Bromley Nancarrow

PDF

Evaluation of sterilisation methods for bio-ink components: gelatin, gelatin methacryloyl, hyaluronic acid and hyaluronic acid methacryloyl, Cathal D. O'Connell, Carmine Onofrillo, Serena Duchi, Xin Li, Yifan Zhang, Peilin Tian, Lanyita Lu, Anna Trengove, Anita F. Quigley, Sanjeev Gambhir, Afsaneh Khansari, Tajanka Mladenovska, Andrea O'Connor, Claudia Di Bella, Peter Choong, and Gordon G. Wallace

Ultrahigh-energy density lead-free dielectric films via polymorphic nanodomain design, Hao Pan, Fei Li, Yao Liu, Qinghua Zhang, Meng Wang, Shun Lan, Yunpeng Zheng, Jing Ma, Lin Gu, Yang Shen, Pu Yu, Shujun Zhang, Long-Qing Chen, Yuan-Hua Lin, and Ce-Wen Nan

PDF

Niobium-titanium (Nb-Ti) superconducting joints for persistent-mode operation, Dipakkumar Patel, Su Hun Kim, Wenbin Qiu, Minoru Maeda, Akiyoshi Matsumoto, Gen Nishijima, Hiroaki Kumakura, Seyong Choi, and Jung Ho Kim

Magnetic-Field-Induced Vortices and Antivortices in a Mesoscopic Ferromagnet/Insulator/Superconductor Strip, Lin Peng, Chuanbing Cai, Yanyan Zhu, and Lina Sang

Binder-Free 3D Integrated Ni@Ni3Pt Air Electrode for Zn-Air Batteries, Thien Viet Pham, Yang Li, Wenbin Luo, Haipeng Guo, Xuanwen Gao, Jiazhao Wang, and Hua-Kun Liu

PDF

Polyaniline electrochemically deposited on tailored metal mesh for dynamically stretchable supercapacitors, Fangya Qi, Chen Zhao, Caiyun Wang, Xiaoteng Jia, Li Weng, Tingting He, and Yonggang Min

Ultrahigh Energy-Storage Density in NaNbO3-Based Lead-Free Relaxor Antiferroelectric Ceramics with Nanoscale Domains, He Qi, Ruzhong Zuo, Aiwen Xie, Ao Tian, Jian Fu, Yi Zhang, and Shujun Zhang

PDF

Enhanced superconductivity induced by several-unit-cells diffusion in an FeTe/FeSe bilayer heterostructure, Wenbin Qiu, Qingshuang Ma, Zongqing Ma, Jun Tan, Lina Sang, Chuanbing Cai, Md. Shahriar Al Hossain, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, Yongchang Liu, and Shi Xue Dou

Ion-Doping-Site-Variation-Induced Composite Cathode Adjustment: A Case Study of Layer-Tunnel Na0.6MnO2 with Mg2+ Doping at Na/Mn Site, Jie Qu, Dong Wang, Zu Guang Yang, Zhen-Guo Wu, Lang Qiu, Xiaodong Guo, Jun-Tao Li, Ben-He Zhong, Xianchun Chen, and Shi Xue Dou

Ultra-Broadband Phosphors Converted Near-Infrared Light Emitting Diode with Efficient Radiant Power for Spectroscopy Applications, Veeramani Rajendran, Tadeusz Lesniewski, Sebastian Mahlik, Marek Grinberg, Grzegorz Leniec, S¿awomir Kaczmarek, Wei Kong Pang, Yan Lin, Kuang Lu, Chih Lin, Ho Chang, Shu Hu, and Ru Liu

PDF

Rapid fabrication of diffusion barrier between metal electrode and thermoelectric materials using current-controlled spark plasma sintering technique, Xavier Reales Ferreres and Sima Aminorroaya-Yamini

Liquid metals and their hybrids as stimulus–responsive smart materials, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Shi Xue Dou

Negative Thermal Expansion of Ni-Doped MnCoGe at Room-Temperature Magnetic Tuning, Qingyong Ren, Wayne D. Hutchison, Jian Li Wang, Andrew J. Studer, Guohua Wang, Haidong Zhou, Jie A/Prof Jie Ma, and Stewart J. Campbell

Electrodeposited Binder-Free Antimony−Iron−Phosphorous Composites as Advanced Anodes for Sodium-Ion Batteries, Wen-Qian Rong, Jin-Hai You, Xiao-Mei Zheng, Guo-Ping Tu, Shan Tao, Peng Zhang, Yunxiao Wang, and Jun-Tao Li

Excess conductivity in nano-carbon doped MgB 2 superconductor, Ebrahim Rostamabadi, Shaban Reza Ghorbani, and Xiaolin Wang

Stabilizing the structure of LiMn0.5Fe0.5PO4 via the formation of concentration-gradient hollow spheres with Fe-rich surfaces, Tingting Ruan, Bo Wang, Fei Wang, Rensheng Song, Fan Jin, Yu Zhou, Dianlong Wang, and Shi Xue Dou

Direct hybridization of noble metal nanostructures on 2d metal-organic framework nanosheets to catalyze hydrogen evolution, Kun Rui, Guoqiang Zhao, Mengmeng Lao, Peixin Cui, Xusheng Zheng, Xiaobo Zheng, Jixin Zhu, Wei Huang, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Quantitative ultrasound imaging of cell-laden hydrogels and printed constructs, Andres Ruland Palaia, Kerry J. Gilmore, Luciana Daikuara, Cormac Fay, Zhilian Yue, and Gordon G. Wallace

Hydrogels Containing the Ferri/Ferrocyanide Redox Couple and Ionic Liquids for Thermocells, Matthew Russo, Holly Warren, Geoffrey M. Spinks, Douglas R. MacFarlane, and Jennifer M. Pringle

Effects of Interfacial Layers on the Open Circuit Voltage of Polymer/Fullerene Bulk Heterojunction Devices Studied by Charge Extraction Techniques, Chaiyuth Sae-kung, Brendan F. Wright, Tracey M. Clarke, Gordon G. Wallace, and Attila J. Mozer

In-situ hydrostatic pressure induced significant suppression of magnetic relaxation and enhancement of flux pinning in Fe1−xCoxSe0.5Te0.5 single crystals, Lina Sang, Pankaj Maheshwari, Jixing Liu, Zhi Li, Wenbin Qiu, Guangsai Yang, Chuanbing Cai, Shi Xue Dou, Veerpal Awana, and Xiaolin Wang

A graphene-modified flexible SiOC ceramic cloth for high-performance lithium storage, Zhiyuan Sang, Xiao Yan, Lei Wen, Dong Su, Zhihao Zhao, Yue Liu, Huiming Ji, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Wet-spinning and carbonization of graphene/PAN-based fibers: Toward improving the properties of carbon fibers, Sepidar Sayyar, Jeremy Moskowitz, Bronwyn Fox, Jeffrey Wiggins, and Gordon G. Wallace

Charge-Based Self-Equalization for Imbalance Battery Pack in an Energy Storage Management System: Developing a Time-Based Equalization Algorithm, Khay Wai W. See, Kai Chin Lim, Sam Batternally, and Neng Zhang

Textile strain sensors: a review of the fabrication technologies, performance evaluation and applications, Shayan Seyedin, Peng Zhang, Maryam Naebe, Si Qin, Jun Chen, Xungai Wang, and Joselito M. Razal

PDF

Thermoelectric Performance of Single-Phase Tellurium-Reduced Quaternary (PbTe)0.55(PbS)0.1(PbSe)0.35, Laaya Shaabani, Graeme Blake, Andrew Manettas, Shokat Keshavarzi, and Sima Aminorroaya-Yamini

PDF

High pressure synchrotron x-ray diffraction study of the Mn0.94Ti0.06CoGe alloy, Precious Shamba, J C. Debnath, Jian Li Wang, and Qinfen Gu

Thermal energy harvesting performance in 0.94Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaZr0.2Ti0.8O3: AlN composite ceramics based on the Olsen cycle, Meng Shen, Zhaoyao Hu, Yaqin Qiu, Shiyong Qiu, Ming Li, Guangzu Zhang, Shujun Zhang, Zhengbao Yang, Fumitaka Kagawa, and Shenglin Jiang

Double Helix Actuators, David J. Shepherd and Geoffrey M. Spinks

Engineering of perfusable double-layered vascular structures using contraction of spheroid-embedded hydrogel and electrochemical cell detachment, Yuka Shimazu, Binbin Zhang, Zhilian Yue, Gordon G. Wallace, and Junji Fukuda

PDF

Rationally designed bimetallic Au@Pt nanoparticles for glucose oxidation, Kyubin Shim, Won Lee, Yoon-Uk Heo, Mohammed Shahabuddin, Min-Sik Park, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Au decorated core-shell structured Au@Pt for the glucose oxidation reaction, Kyubin Shim, Won Lee, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, Yoon-Bo Shim, and Jung Ho Kim

Tunable porosity in bimetallic core-shell structured palladium-platinum nanoparticles for electrocatalysts, Kyubin Shim, Jianjian Lin, Min-Sik Park, Mohammed Shahabuddin, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Jung Ho Kim

Metallic‐State SnS2 Nanosheets with Expanded Lattice Spacing for High‐Performance Sodium‐Ion Batteries, Xiao Shi, Shan-Liang Chen, Haining Fan, Xiao-Hua Chen, Dingwang Yuan, Qunli Tang, Aiping Hu, Wenbin Luo, and Hua-Kun Liu

Multilayer PZT 95/5 Antiferroelectric Film Energy Storage Devices with Giant Power Density, Sergey Shkuratov, Jason Baird, Vladimir Antipov, Shujun Zhang, and Jay Chase

Performance evaluation of a humpback whale-inspired hydrofoil design applied to surfboard fins, David Shormann and Marc in het Panhuis

Component-Interaction Reinforced Quasi-Solid Electrolyte with Multifunctionality for Flexible Li-O2 Battery with Superior Safety under Extreme Conditions, Chaozhu Shu, Jianping Long, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Understanding the Reaction Chemistry during Charging in Aprotic Lithium-Oxygen Batteries: Existing Problems and Solutions, Chaozhu Shu, Jiazhao Wang, Jianping Long, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Highly reversible Li-O2 battery induced by modulating local electronic structure via synergistic interfacial interaction between ruthenium nanoparticles and hierarchically porous carbon, Chaozhu Shu, Chang Wu, Jianping Long, Haipeng Guo, Shi Xue Dou, and Jiazhao Wang

Lubricin on Platinum Electrodes: A Low-Impedance Protein-Resistant Surface Towards Biomedical Implantation, Saimon M. Silva, Anita F. Quigley, Robert M. I Kapsa, George W. Greene, and Simon E. Moulton

PDF

Self-Healing Electrode with High Electrical Conductivity and Mechanical Strength for Artificial Electronic Skin, Hyeon Jun Sim, Hyunsoo Kim, Yongwoo Jang, Geoffrey M. Spinks, Sanjeev Gambhir, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Seon Jeong Kim

Self-healing graphene oxide-based composite for electromagnetic interference shielding, Hyeon Jun Sim, Duck Weon Lee, Hyunsoo Kim, Yongwoo Jang, Geoffrey M. Spinks, Sanjeev Gambhir, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Seon Jeong Kim

PDF

Plasma functionalisation of few-layer graphenes and carbon nanotubes for graphene microsupercapacitors, Emily Smith, Yuqing Liu, Chris Stirling, David J. Watson, Robert C.T. Slade, Jun Chen, and Carol Crean

Temperature-dependent piezotronic effect of MoS2 monolayer, Ahrum Sohn, Seung Choi, Sanga Han, Tae-Ho Kim, Jung Ho Kim, Yunseok Kim, and Sang Woo Kim

PDF

A freestanding CNTs film fabricated by pyrrole-modified CVD for capacitive deionization, Dan Song, Wenlei Guo, Tao Zhang, Pengyi Lu, Anran Guo, Feng Hou, Xiao Yan, and Ji Liang

Recent Progress on the Alloy-Based Anode for Sodium-Ion Batteries and Potassium-Ion Batteries, Keming Song, Chuntai Liu, Liwei Mi, Shulei Chou, Weihua Chen, and Changyu Shen

A new reflowing strategy based on lithiophilic substrates towards smooth and stable lithium metal anodes, Rensheng Song, Yuqiang Ge, Bo Wang, Qiang Lv, Fei Wang, Tingting Ruan, Dianlong Wang, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

Advanced Actuator Materials Powered by Biomimetic Helical Fiber Topologies, Geoffrey M. Spinks

PDF

Using force-displacement relations to obtain actuation parameters from artificial muscles, Geoffrey M. Spinks, Shannon Bakarich, Shazed Md Aziz, Bidita Binte Salahuddin, and Hai Xin

Terahertz Analysis of Phthalocyanine Pigments, Andrew Squires and R A. Lewis

PDF

Ultrasonic spray deposition of TiO2 electron transport layers for reproducible and high efficiency hybrid perovskite solar cells, Jingsong Sun, Alexander Pascoe, Steffen Meyer, Qijie Wu, Enrico Della Gaspera, Sonia Raga, Tian Zhang, Andrew Nattestad, Udo Bach, Yi-Bing Cheng, and Jacek Jasieniak

Highly Efficient Visible Light Catalysts Driven by Ti3+‐VO‐2Ti4+‐N3− Defect Clusters, Qingbo Sun, Shaoyang Zhang, David L. Cortie, Julien Langley, Nicholas Cox, Terry J. Frankcombe, Jie Gao, Hua Chen, Ray L. Withers, Felipe Kremer, Dehong Yu, Frank Brink, Wensheng Shi, and Yun Liu

Structural modulation enables magneto-dielectric effect and enhanced photoactivity in ferroelectric bismuth iron niobate pyrochlore, Shujie Sun, Liuyang Zhu, Bolin Zhang, Lin Zhang, Yuan Li, Nian Cheng, Xiaofeng Yin, Yongshang Tian, Xiaoning Li, and Yalin Lu

Giant Magnetoelectric Coupling and Two-Dimensional Electron Gas Regulated by Polarization in BiFeO3/LaFeO3 Heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, Tingting Jia, and Yuanxu Wang

Valence mediated tunable magnetism and electronic properties by ferroelectric polarization switching in 2D FeI 2 /In 2 Se 3 van der Waals heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

First-principles investigation on tunable electronic properties and magnetism by polarization in PbTiO3/BiFeO3 2D ferroelectric heterostructures, Wei Sun, Wenxuan Wang, Dong Chen, Guangbiao Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Flexible piezoelectric energy harvester/sensor with high voltage output over wide temperature range, Yanhua Sun, Jianguo Chen, Xiaoning Li, Yun Lu, Shujun Zhang, and Zhenxiang Cheng

PDF

Challenges and prospects in the catalysis of electroreduction of nitrogen to ammonia, Bryan H. R Suryanto, Hoang-Long Du, Dabin Wang, Jun Chen, Alexandr N. Simonov, and Douglas R. MacFarlane

MoS2 Polymorphic Engineering Enhances Selectivity in the Electrochemical Reduction of Nitrogen to Ammonia, Bryan H. R Suryanto, Dabin Wang, Luis Miguel Azofra, Moussab Harb, Luigi Cavallo, Rouhollah Jalili, David R. G Mitchell, Manjunath Chatti, and Douglas R. MacFarlane

A Review on Iron Oxide-Based Nanoarchitectures for Biomedical, Energy Storage, and Environmental Applications, Shunsuke Tanaka, Yusuf Valentino Kaneti, Ni Luh Wulan Septiani, Shi Xue Dou, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, Jeonghun Kim, and Yusuke Yamauchi

Enhanced Peroxidase Mimetic Activity of Porous Iron Oxide Nanoflakes, Shunsuke Tanaka, Mostafa Kamal Masud, Yusuf Valentino Kaneti, Muhammad J. A Shiddiky, Amanullah Fatehmulla, Abdullah Aldhafiri, W Aslam Farooq, Yoshio Bando, Md. Shahriar Al Hossain, and Yusuke Yamauchi

PDF

Size Effects on the Mechanical Properties of Nanoporous Graphene Networks, Dai-Ming Tang, Cui Ren, Ling Zhang, Ying Tao, Peng Zhang, Wei Lv, Xiang Jia, Xiaojuan Jiang, Guangmin Zhou, Takahito Ohmura, Ping Huai, Feng Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, and Quan-Hong Yang

Integrated Polypyrrole@Sulfur@Graphene Aerogel 3D Architecturevia Advanced Vapor Polymerization for High-Performance Lithium−Sulfur Batteries, Hu Tang, L You, Jianwen Liu, Shiquan Wang, Pengyu Wang, Chuanqi Feng, and Zaiping Guo

Nanoengineering Carbon Spheres as Nanoreactors for Sustainable Energy Applications, Hao Tian, Ji Liang, and Jian Liu

PDF

Body Heat Powers Future Electronic Skins, Ruoming Tian, Yuqing Liu, Kunihito Koumoto, and Jun Chen

PDF

Electrical properties of yttrium calcium oxyborate crystal annealed at high temperature and low oxygen partial pressure, Shiwei Tian, Lili Li, Feifei Chen, Chao Jiang, Fapeng Yu, Yanlu Li, Xiulan Duan, Zhengping Wang, Shujun Zhang, and Xian Zhao

Solar-driven capacity enhancement of aqueous redox batteries with a vertically oriented tin disulfide array as both the photo-cathode and battery-anode, Zhengnan Tian, Chao Li, Jingsheng Cai, Li Zhang, Chen Lu, Yingze Song, Tao Jiang, Jingyu Sun, and Shi Xue Dou

Self-Supported Nonprecious MXene/Ni3S2 Electrocatalysts for Efficient Hydrogen Generation in Alkaline Media, Luna Tie, Neng Li, Chongfei Yu, Yanmei Liu, Siyu Yang, Hui Chen, Shuying Dong, Jingyu Sun, Shi Xue Dou, and Jianhui Sun

PDF

A new class of bubble-free water electrolyzer that is intrinsically highly efficient, Prerna Tiwari, George Tsekouras, Klaudia K. Wagner, Gerhard F. Swiegers, and Gordon G. Wallace

PDF

Clinically amendable, defined, and rapid induction of human brain organoids from induced pluripotent stem cells, Eva Tomaskovic-Crook and Jeremy Micah Crook

PDF

Human Neural Tissues from Neural Stem Cells Using Conductive Biogel and Printed Polymer Microelectrode Arrays for 3D Electrical Stimulation, Eva Tomaskovic-Crook, Peikai Zhang, Annika Ahtiainen, Heidi Kaisvuo, Chong Yong Lee, Stephen T. Beirne, Zaid Aqrawe, Darren Svirskis, Jari A. Hyttinen, Gordon G. Wallace, Jadranka Travas-Sejdic, and Jeremy Micah Crook

Metal-Based Electrocatalysts for Methanol Electro-Oxidation: Progress, Opportunities, and Challenges, Yueyu Tong, Xiao Yan, Ji Liang, and Shi Xue Dou

PDF

Magnetism-mediated thermoelectric performance of the Cr-doped bismuth telluride tetradymite, J Vaney, Sima Aminorroaya-Yamini, H Takaki, Kazuaki Kobayashi, N Kobayashi, and Taizo Mori

Electric-field control of the remanent-magnetic-state relaxation in a piezoelectric-ferromagnetic PZT-5%Fe3O4 composite, G Vertsioti, Michael Pissas, Shujun Zhang, and Dimosthenis Stamopoulos

PDF

Pronounced and reversible modulation of the piezoelectric coefficients by a low magnetic field in a magnetoelectric PZT-5%Fe3O4 system, G Vertsioti, Shujun Zhang, and Dimosthenis Stamopoulos

Seawater-driven forward osmosis for pre-concentrating nutrients in digested sludge centrate, Minh Vu, William E. Price, Tao He, Xiwang Zhang, and Long D. Nghiem

Three-Dimensional Printing of Abrasive, Hard, and Thermally Conductive Synthetic Microdiamond-Polymer Composite Using Low-Cost Fused Deposition Modeling Printer, Sidra Waheed, Joan M. Cabot, Petr Smejkal, Syamak Farajikhah, Sepidar Sayyar, Peter C. Innis, Stephen T. Beirne, Grant D. Barnsley, Trevor W. Lewis, Michael C. Breadmore, and Brett Paull

PDF

Intercalation Pseudocapacitance Boosting Ultrafast Sodium Storage in Prussian Blue Analogs, Baoqi Wang, Shuangyu Liu, Wenping Sun, Yuxin Tang, Hongge Pan, Mi Yan, and Yinzhu Jiang

Flexoelectricity in solids: Progress, challenges, and perspectives, Bo Wang, Yijia Gu, Shujun Zhang, and Long Qing Chen

Realizing Reversible Conversion-Alloying of Sb(V) in Polyantimonic Acid for Fast and Durable Lithium- and Potassium-Ion Storage, Boya Wang, Zhiwen Deng, Yuting Xia, Jiaxuan Hu, Hongju Li, Hao Wu, Qiaobao Zhang, Yun Zhang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Nanoarchitectured metal-organic framework-derived hollow carbon nanofiber filters for advanced oxidation processes, Chaohai Wang, Jeonghun Kim, Minjun Kim, Hyunsoo Lim, Ming Zhang, Jungmok You, Jung-Ho Yun, Yoshio Bando, Jiansheng Li, and Yusuke Yamauchi

PDF

Large-Scale Synthesis of MOF-Derived Superporous Carbon Aerogels with Extraordinary Adsorption Capacity for Organic Solvents, Chaohai Wang, Jeonghun Kim, Jing Tang, Jongbeom Na, Yong Kang, Minjun Kim, Hyunsoo Lim, Yoshio Bando, Jiansheng Li, and Yusuke Yamauchi

Tuning oxygen vacancy in LiNbO3 single crystals for prominent memristive and dielectric behaviors, Chunchang Wang, Jie Sun, Wei Ni, Binbin Yue, Fang Hong, Hong Liu, and Zhenxiang Cheng

Simultaneous Component Ratio and Particle Size Optimization for High-Performance and High Tap Density P2/P3 Composite Cathode of Sodium-Ion Batteries, Dong Wang, Hui Chen, Xiao-Mei Zheng, Lang Qiu, Jie Qu, Zhenguo Wu, Yan Jun Zhong, Wei Xiang, Ben-He Zhong, and Xiaodong Guo

Construction of Structure-Tunable Si@Void@C Anode Materials for Lithium-Ion Batteries through Controlling the Growth Kinetics of Resin, Fei Wang, Bo Wang, Tingting Ruan, Tiantian Gao, Rensheng Song, Fan Jin, Yu Zhou, Dianlong Wang, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Functionalizing graphene with titanate coupling agents as reinforcement for one-component waterborne poly(urethane-acrylate) anticorrosion coatings, Haihua Wang, Yu He, Guiqiang Fei, Caiyun Wang, Yiding Shen, Ke Zhu, Liyu Sun, Nana Rang, Danhui Guo, and Gordon G. Wallace

PDF

Heterostructure Engineering of a Reverse Water Gas Shift Photocatalyst, Hong Wang, Jia Jia, Lu Wang, Keith Butler, Rui Song, Gilberto Casillas, Le He, Nazir Kherani, Doug Perovic, Liqiang Jing, Aron Walsh, Roland Dittmeyer, and Geoffrey A. Ozin

Ultrahigh Energy-Storage Density in Antiferroelectric Ceramics with Field-Induced Multiphase Transitions, Hongsheng Wang, Yucheng Liu, Tongqing Yang, and Shujun Zhang

C3N4-digested 3D construction of hierarchicalmetallic phase MoS2nanostructures, Jiayu Wang, Jing Tang, Tong Guo, Shuaihua Zhang, Wei Xia, Haibo Tan, Yoshio Bando, Xin Wang, and Yusuke Yamauchi

Ultra-thin, highly graphitized carbon nanosheets into three-dimensional interconnected framework utilizing a ball mill mixing of precursors, Jie Wang, Jeonghun Kim, Bing Ding, Jung Ho Kim, Victor Malgras, Christine Young, and Yusuke Yamauchi

PDF

High-Performance Graphene-Fiber-Based Neural Recording Microelectrodes, Kezhong Wang, Christopher Frewin, Dorna Esrafilzadeh, Changchun Yu, Caiyun Wang, Joseph Pancrazio, Mario I. Romero-Ortega, Rouhollah Jalili, and Gordon G. Wallace

PDF

A Flexible and Boron-Doped Carbon Nanotube Film for High-Performance Li Storage, Lei Wang, Wenlei Guo, Pengyi Lu, Tao Zhang, Feng Hou, and Ji Liang

Monolayer Epitaxial Heterostructures for Selective Visible-Light-Driven Photocatalytic NO Oxidation, Liang Wang, Kang Xu, Wen Cui, Dongdong Lv, Li Wang, Long Ren, Xun Xu, Fan Dong, Shi Xue Dou, Weichang Hao, and Yi Du

Boosting NIR-driven photocatalytic water splitting by constructing 2D/3D epitaxial heterostructures, Li Wang, Dandan Cui, Long Ren, Jiajia Zhou, Fan Wang, Gilberto Casillas, Xun Xu, Germanas Peleckis, Weichang Hao, Jinhua Ye, Shi Xue Dou, Dayong Jin, and Yi Du

Boosting Visible-Light-Driven Photo-oxidation of BiOCl by Promoted Charge Separation via Vacancy Engineering, Li Wang, Dongdong Lv, Fan Dong, Xuelian Wu, Ningyan Cheng, Jason Dr Jason Scott, Xun Xu, Weichang Hao, and Yi Du

Promoting photoreduction properties via synergetic utilization between plasmonic effect and highly active facet of BiOCl, Li Wang, Dongdong Lv, Zengji Yue, He Zhu, Liang Wang, Defa Wang, Xun Xu, Weichang Hao, Shi Xue Dou, and Yi Du

PDF

In Situ Fabrication of Branched TiO2/C Nanofibers as Binder‐Free and Free‐Standing Anodes for High‐Performance Sodium‐Ion Batteries, Ling Wang, Guorui Yang, Jianan Wang, Silan Wang, Caiyun Wang, Shengjie Peng, Wei Yan, and Seeram Ramakrishna

PDF

Fabrication of hierarchically one-dimensional ZnxCd1-xS/NiTiO3 nanostructures and their enhanced photocatalytic water splitting activity, Ling Wang, Guorui Yang, Silan Wang, Jianan Wang, Muhammad Salman Nasir, Caiyun Wang, Shengjie Peng, Wei Yan, and Seeram Ramakrishna

A reduced graphene oxide interface layer for improved power conversion efficiency of aqueous quantum dots sensitized solar cells, Liqun Wang, Jianmin Feng, Yueyu Tong, and Ji Liang

Simultaneously efficient light absorption and charge transport of CdS/TiO2 nanotube array toward improved photoelectrochemical performance, Liqun Wang, Jing Han, Jianmin Feng, Xiaowei Wang, Dong Su, Xinggang Hou, Jungang Hou, Ji Liang, and Shi Xue Dou

PDF

G-C3N4-based films: A rising star for photoelectrochemical water splitting, Liqun Wang, Yueyu Tong, Jianmin Feng, Jungang Hou, Jing Li, Xinggang Hou, and Ji Liang

Near-Infrared-Driven Photocatalysts: Design, Construction, and Applications, Li Wang, Xun Xu, Qunfeng Cheng, Shi Xue Dou, and Yi Du

PDF

A New Lithium-Ion Conductor LiTaSiO5: Theoretical Prediction, Materials Synthesis, and Ionic Conductivity, Qi Wang, Jian-Fang Wu, Ziheng Lu, Francesco Ciucci, Wei Kong Pang, and Xin Guo

PDF

A non-enzymatic photoelectrochemical glucose sensor based on BiVO4 electrode under visible light, Shan Wang, Shaoping Li, Wenwen Wang, Mengting Zhao, Jiaofeng Liu, Haifeng Feng, Yiming Chen, Qi Gu, Yi Du, and Weichang Hao

PDF

A hierarchical porous Fe-N impregnated carbon-graphene hybrid for high-performance oxygen reduction reaction, Sihui Wang, Xiao Yan, Kuang-Hsu Wu, Xuemin Chen, Jianmin Feng, Pengyi Lu, Hou Feng, Hui-Ming Cheng, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Magnetic domain-wall induced ferroelectric polarization in rare-earth orthoferrites AFeO3 (A = Lu, Y, Gd): first-principles calculations, Wenxuan Wang, Wei Sun, Guangbiao Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

3D Scaffolds of Polycaprolactone/Copper-Doped Bioactive Glass: Architecture Engineering with Additive Manufacturing and CellularAssessments in a Coculture of Bone Marrow Stem Cells and Endothelial Cells, Xiaoju Wang, Binbin Zhang, Sanna Pitkanen, Miina Ojansivu, Chunlin Xu, Markus Hannula, Jari A. Hyttinen, Susanna S. Miettinen, Leena Hupa, and Gordon G. Wallace

Electronic, magnetic, and thermodynamic properties of rhombohedral Dysprosium Manganite and discussions of effects of uniform strain, spin-orbit coupling, hole and electron doping on its electronic structures, Xiaotian Wang, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, Rabah Khenata, and Tie Yang

PDF

R3c-type LnNiO3 (Ln = La, Ce, Nd, Pm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Lu) half-metals with multiple Dirac cones: a potential class of advanced spintronic materials, Xiaotian Wang, Guangqian Ding, Zhenxiang Cheng, Hongkuan Yuan, Xiaolin Wang, Tie Yang, Rabah Khenata, and Wenhong Wang

New R3c-type half-metal MnBO3 with remarkable multiple Dirac-like band crossings: Effects of uniform strain, vacancies, spineorbit coupling, and hole and electron doping on its electronic structures, Xiaotian Wang, Rabah Khenata, Yilin Han, Zhenxiang Cheng, Houari Khachai, A M. Aliev, and Tie Yang

Unveiling highly ambient-stable multilayered 1TMoS2 towards all-solid-state flexible supercapacitors, Xin Wang, Wei Ding, Han Li, Hui Li, Shunjin Zhu, Xiaoguang Zhu, Jianming Dai, Zhigao Sheng, Hai Wang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

Heterostructures of Ni-Co-Al layered doublehydroxide assembled on V4C3MXene for high-energy hybrid supercapacitors, Xin Wang, Hui Li, Han Li, Shuai Lin, Jin Bai, Jianming Dai, Changhao Liang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

Two-dimensional V4C3MXene as high performance electrodematerials for supercapacitors, Xin Wang, Shuai Lin, Haiyun Tong, Yanan Huang, Peng Tong, Bangchuan Zhao, Jianming Dai, Changhao Liang, Hai Wang, Xuebin Zhu, Yuping Sun, and Shi Xue Dou

PDF

Blowing Route towards Advanced Inorganic Foams, Xuebin Wang, Xiangfen Jiang, and Yoshio Bando

Remedies for Polysulfide Dissolution in Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries, Yunxiao Wang, Weihong Lai, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Sulfur-Based Electrodes that Function via Multielectron Reactions for Room-Temperature Sodium-Ion Storage, Yunxiao Wang, Weihong Lai, Yun-Xia Wang, Shulei Chou, Xinping Ai, Hanxi Yang, and Yuliang Cao

PDF

Native Surface Oxides Featured Liquid Metals for Printable Self-Powered Photoelectrochemical Device, Yuqing Wang, Yaqi Li, Jingwei Zhang, Jincheng Zhuang, Long Ren, and Yi Du

PDF

Recent Advances in 3D Graphene Architectures and Their Composites for Energy Storage Applications, Zhijie Wang, Hong Gao, Qing Zhang, Yuqing Liu, Jun Chen, and Zaiping Guo

Optimizing Electron Densities of Ni-N-C Complexes by Hybrid Coordination for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction, Zhong Wang, Jaecheol Choi, Mingquan Xu, Xianfeng Hao, Hao Zhang, Zheng Jiang, Ming Zuo, Jeonghun Kim, Wu Zhou, Xianguang Meng, Qing Yu, Zhihu Sun, Shiqiang Wei, Jinhua Ye, Gordon G. Wallace, David L. Officer, and Yusuke Yamauchi

A novel cobalt-free CO2-stable perovskite-type oxygen permeable membrane, Zhongtao Wang, Wei Liu, Yusen Wu, Wenping Sun, and Chunqing Wang

Nanoarchitectured metal-organic framework/polypyrrole hybrids for brackish water desalination using capacitive deionization, Ziming Wang, Xingtao Xu, Jeonghun Kim, Victor Malgras, Ran Mo, Chenglong Li, Yuzhu Lin, Haibo Tan, Jing Tang, Likun Pan, Yoshio Bando, Tao Yang, and Yusuke Yamauchi

Temperature-Driven Multiferroic Phase Transitions and Structural Instability Evolution in Lanthanum-Substituted Bismuth Ferrite, Jie Wei, Chun-Fang Wu, Tiantian Yang, Zhibin Lv, Zhuo Xu, Dawei Wang, Raphael Haumont, and Zhenxiang Cheng

Synergistic impact of cocatalysts and hole scavenger for promoted photocatalytic H2 evolution in mesoporous TiO2-NiSx hybrid, Yi Wei, Gang Cheng, Jinyan Xiong, Jiaxin Zhu, Yixin Gan, Mengmeng Zhang, Zhen Li, and Shi Xue Dou

Preparation and energy storage performance of transparent dielectric films with two-dimensional platelets, Fei Wen, H Lou, Jianfei Ye, Wangfeng Bai, Luwen Wang, Lili Li, Wei Wu, Zhuo Xu, Gaofeng Wang, Zhicheng Zhang, and Lin Zhang

Smart Materials and Design toward Safe and Durable Lithium Ion Batteries, Lei Wen, Ji Liang, Jing Chen, Zheng Chu, Hui-Ming Cheng, and Feng Li

Van der Waals integration of silicene and hexagonal boron nitride, F Wiggers, A Fleurence, K Aoyagi, Tetsu Yonezawa, Y Yamada-Takamura, Haifeng Feng, Jincheng Zhuang, Yi Du, A Kovalgin, and M De Jong

Strong bioinspired HPA-rGO nanocomposite films via interfacial interactions for flexible supercapacitors, Chao Wu, Tianzhu Zhou, Yi Du, Shi Xue Dou, Hao Zhang, Lei Jiang, and Qunfeng Cheng

Br doped porous bismuth oxychloride micro-sheets with rich oxygen vacancies and dominating {0 0 1} facets for enhanced nitrogen photo-fixation performances, Dapeng Wu, Rui Wang, Can Yang, Yiping An, Hai Lu, Hongju Wang, Kun Cao, Zhiyong Gao, Wenchao Zhang, Fang Xu, and Kai Jiang

Single-crystal-like ZnO mesoporous spheres derived from metal organic framework delivering high electron mobility for enhanced energy conversion and storage performances, Dapeng Wu, Yixin Wang, Nana Ma, Kun Cao, Wenchao Zhang, Junliang Chen, Danqi Wang, Zhiyong Gao, Fang Xu, and Kai Jiang

Functional composite polymer electrolytes with imidazole modified SiO2 nanoparticles for high-voltage cathode lithium ion batteries, Jinhua Wu, Xiaoxi Zuo, Qiuyu Chen, Xiao Deng, Huiyin Liang, Tianming Zhu, Jiansheng Liu, Weijie Li, and Junmin Nan

PDF

Site preference and tetragonal distortion in palladium-rich Heusler alloys, Mengxin Wu, Yilin Han, Abdelmadjid Bouhemadou, Zhenxiang Cheng, Rabah Khenata, Minquan Kuang, Xiangjiang Wang, Tie Yang, Hongkuan Yuan, and Xiaotian Wang

The Dependence of Bi2MoO6 Photocatalytic Water Oxidation Capability on Crystal Facet Engineering, Xuelian Wu, Yun Hau Ng, Wibawa Saputera, Xiaoming Wen, Yi Du, Shi Xue Dou, Rose Amal, and Jason Dr Jason Scott

PDF

In situ incorporation of nanostructured antimony in an N-doped carbon matrix for advanced sodium-ion batteries, Zhibin Wu, Bernt Johannessen, Wenchao Zhang, Wei Kong Pang, Jianfeng Mao, Hua-Kun Liu, and Zaiping Guo

PDF

Coupling Topological Insulator SnSb2Te4 Nanodots with Highly Doped Graphene for High-Rate Energy Storage, Zhibin Wu, Gemeng Liang, Wei Kong Pang, Tengfei Zhou, Zhenxiang Cheng, Wenchao Zhang, Ye Liu, Bernt Johannessen, and Zaiping Guo

Multi-source navigation system information fusion method based on reduced-dimensional dual quaternion, Linlin Xia, Jianlei Xiao, Xun Xu, and Xinying Li

PDF

Suppressing Manganese Dissolution via Exposing Stable {111} Facets for High-Performance Lithium-Ion Oxide Cathode, Yao Xiao, Xu-Dong Zhang, Yanfang Zhu, Peng-Fei Wang, Ya-Xia Yin, Xinan Yang, Ji-Lei Shi, Jian Liu, Hongliang Li, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, and Yu-Guo Guo

Phosphorus‐Modulation‐Triggered Surface Disorder in Titanium Dioxide Nanocrystals Enables Exceptional Sodium‐Storage Performance, Qingbing Xia, Yang Huang, Jin Xiao, Lei Wang, Zeheng Lin, Weijie Li, Hui Liu, Qinfen Gu, Hua-Kun Liu, and Shulei Chou

2D Titania-Carbon Superlattices Vertically Encapsulated in 3D Hollow Carbon Nanospheres Embedded with 0D TiO2 Quantum Dots for Exceptional Sodium-Ion Storage, Qingbing Xia, Zeheng Lin, Weihong Lai, Yongfei Wang, Cheng Ma, Zichao Yan, Qinfen Gu, Weifeng Wei, Jiazhao Wang, Zhiqiang Zhang, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, and Shulei Chou

Pt nanoparticles embedded metal-organic framework nanosheets: A synergistic strategy towards bifunctional oxygen electrocatalysis, Zhangxun Xia, Jian Fang, Xiaoming Zhang, Linpeng Fan, Anders Barlow, Tong Lin, Suli Wang, Gordon G. Wallace, Gongquan Sun, and Xungai Wang

In situ construction of CoSe2@vertical-oriented graphene arrays as self-supporting electrodes for sodium-ion capacitors and electrocatalytic oxygen evolution, Zhou Xia, Hao Sun, Xin He, Zhongti Sun, Chen Lu, Jie Li, Yang Peng, Shi Xue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

An environmentally-benign NaNbO3 based perovskite antiferroelectric alternative to traditional lead-based counterparts, Aiwen Xie, He Qi, Ruzhong Zuo, Ao Tian, Jun Chen, and Shujun Zhang

Achieving ultrahigh energy storage performance in bismuth magnesium titanate film capacitors: Via amorphous-structure engineering, Juan Xie, Hanxing Liu, Zhonghua Yao, Hua Hao, Yanjiang Xie, Zongxin Li, Minghe Cao, and Shujun Zhang

Recent Progress on Two-Dimensional Heterostructures for Catalytic, Optoelectronic, and Energy Applications, Yilian Xi, Jincheng Zhuang, Weichang Hao, and Yi Du

Highly Stabilized Ni-Rich Cathode Material with Mo Induced Epitaxially Grown Nanostructured Hybrid Surface for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Chunliu Xu, Wei Xiang, Zhenguo Wu, Yadi Xu, Yongchun Li, Yuan-hong Wang, Yao Xiao, Xiaodong Guo, and Ben-He Zhong

Rayleigh-Instability-Induced Bismuth Nanorod@Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes as A Long Cycling and High Rate Anode for Sodium-Ion Batteries, Pan Xue, Nana Wang, Zhiwei Fang, Zhenxiao Lu, Xun Xu, Liang Wang, Yi Du, Xiaochun Ren, Zhongchao Bai, Shi Xue Dou, and Guihua Yu

PDF

Selenium@Hollow mesoporous carbon composites for high-rate and long-cycling lithium/sodium-ion batteries, Pan Xue, Yanjun Zhai, Nana Wang, Yaohui Zhang, Zhenxiao Lu, Yuanlin Liu, Zhongchao Bai, Baokun Han, Guifu Zou, and Shi Xue Dou

PDF

Simultaneous tuning of magnetocrystalline anisotropy and spin reorientation transition via Cu substitution in Mn-Ni-Ga magnets for nanoscale biskyrmion formation, Guizhou Xu, Yurong You, Jiaxuan Tang, Hongguo Zhang, Hang Li, Xuefei Miao, Yuanyuan Gong, Zhipeng Hou, Zhenxiang Cheng, Jian Li Wang, Andrew J. Studer, Feng Xu, and Wenhong Wang

Room-Temperature Reversible and Nonvolatile Tunability of Electrical Properties of Cr-Doped In2O3 Semiconductor Thin Films Gated by Ferroelectric Single Crystal and Ionic Liquid, Meng Xu, Jian-Min Yan, Ting-Wei Chen, Zhi-Xue Xu, Hui Wang, Lei Guo, Guan-Yin Gao, Shu-Ying Yan, Feifei Wang, Jin-Xing Zhang, Weiyao Zhao, Xiao-Guang Li, Haosu Luo, and Ren-Kui Zheng

Ultraflexible Transparent Bio-Based Polymer Conductive Films Based on Ag Nanowires, Wei Xu, Lu Zhong, Feng Xu, Weijie Song, Jinggang Wang, Jin Zhu, and Shulei Chou

PDF

On Low-Concentration Inks Formulated by Nanocellulose Assisted with Gelatin Methacrylate (GelMA) for 3D Printing toward Wound Healing Application, Wenyang Xu, Binbin Molino, Fang Cheng, Paul J. Molino, Zhilian Yue, Dandan Su, Xiaoju Wang, Stefan Willfor, Chunlin Xu, and Gordon G. Wallace

PDF

Electric field effect on short-range polar order in a relaxor ferroelectric system, Zhijun Xu, Fei Li, Shujun Zhang, Christopher Stock, Jun Luo, Peter Gehring, and Guangyong Xu

High Pressure Driven Isostructural Electronic Phase Separation in 2D BiOI, Zhongfei Xu, Hui Li, Shuxian Hu, Jincheng Zhuang, Yi Du, and Weichang Hao

Chemical Solution Route for High‐Quality Multiferroic BiFeO3 Thin Films, Bingbing Yang, Linghua Jin, Renhuai Wei, Xianwu Tang, Ling Hu, Peng Tong, Jie Yang, Wenhai Song, Jianming Dai, Xuebin Zhu, Yuping Sun, Shujun Zhang, Xiaolin Wang, and Zhenxiang Cheng

Flexible, Temperature‐Stable, and Fatigue‐Endurable PbZr0.52Ti0.48O3 Ferroelectric Film for Nonvolatile Memory, Chang Hong Yang, Yajie Han, Jin Qian, and Zhenxiang Cheng

Flexible, Temperature-Resistant, and Fatigue-Free Ferroelectric Memory Based on Bi(Fe0.93Mn0.05Ti0.02)O3 Thin Film, Changhong Yang, Yajie Han, Jin Qian, Panpan Lv, Xiujuan Lin, Shifeng Huang, and Zhenxiang Cheng

Fatigue-Free and Bending-Endurable Flexible Mn-Doped Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-BiFeO3 Film Capacitor with an Ultrahigh Energy Storage Performance, Changhong Yang, Panpan Lv, Jin Qian, Yajie Han, Jun Ouyang, Xiujuan Lin, Shifeng Huang, and Zhenxiang Cheng

Design of an all-inorganic flexible Na0.5Bi0.5TiO3- based film capacitor with giant and stable energy storage performance, Chang Hong Yang, Jin Qian, Yajie Han, Panpan Lv, Shifeng Huang, Xin Cheng, and Zhenxiang Cheng

Bi-functional nitrogen-doped carbon protective layer on three-dimensional RGO/SnO2 composites with enhanced electron transport and structural stability for high-performance lithium-ion batteries, Dongxiao Yang, Haoyu Ren, Dapeng Wu, Wenchao Zhang, Xiangdong Lou, Danqi Wang, Kun Cao, Zhiyong Gao, Fang Xu, and Kai Jiang

PDF

Yolk-Shell Structured FeP@C Nanoboxes as Advanced Anode Materials for Rechargeable Lithium-/Potassium-Ion Batteries, Fuhua Yang, Hong Gao, Junnan Hao, Shilin Zhang, Peng Li, Yuqing Liu, Jun Chen, and Zaiping Guo

Ultra-high energy storage performance with mitigated polarization saturation in lead-free relaxors, Letao Yang, Xi Kong, Zhenxiang Cheng, and Shujun Zhang

Perovskite lead-free dielectrics for energy storage applications, Letao Yang, Xi Kong, Fei Li, Hua Hao, Zhenxiang Cheng, Hanxing Liu, Jing-Feng Li, and Shujun Zhang

Superior Stability Secured by a Four-Phase Cathode Electrolyte Interface on a Ni-Rich Cathode for Lithium Ion Batteries, Shaodian Yang, Qinglu Fan, Zhicong Shi, Liying Liu, Jun Liu, Xi Ke, Jianping Liu, Chaoyu Hong, Yong Yang, and Zaiping Guo

Encapsulating MnSe Nanoparticles Inside 3D Hierarchical Carbon Frameworks with Lithium Storage Boosted by in Situ Electrochemical Phase Transformation, Tao Yang, Jianwen Liu, Manshu Zhang, Dexin Yang, Jianhui Zheng, Zhijin Ju, Jianlin Cheng, Jinyang Zhuang, Yangai Liu, Jiasong Zhong, Hao Liu, Guoxiu Wang, Rongkun Zheng, and Zaiping Guo

Bimetallic metal-organic frameworks derived Ni-Co-Se@C hierarchical bundle-like nanostructures with high-rate pseudocapacitive lithium ion storage, Tao Yang, Yangai Liu, Dexin Yang, Bingbing Deng, Zhaohui Huang, Chris D. Ling, Hao Liu, Guoxiu Wang, Zaiping Guo, and Rongkun Zheng

Manipulation of Oxygen Vacancy for High Photovoltaic Output in Bismuth Ferrite Films, Tiantian Yang, Jie Wei, Yaxin Guo, Zhibin Lv, Zhuo Xu, and Zhenxiang Cheng

Ferroelectric polarization tuning the photovoltaic and diode-like effect of the Ni, Sm co-doped BiFeO3 film capacitors, Tiantian Yang, Jie Wei, Zhibin Lv, Zhuo Xu, and Zhenxiang Cheng

Strain effect for the newly discovered spin-gapless diamond-like quaternary-type semiconductor CuMn2InSe4, Tie Yang, Jieting Cao, Rabah Khenata, Zhenxiang Cheng, Minquan Kuang, and Xiaotian Wang

2020 Roadmap on gas-involved photo- and electro- catalysis, Yulu Yang, Yang Tang, Haomin Jiang, Yongmei Chen, Pingyu Wan, Maohong Fan, Rongrong Zhang, Sana Ullah, Lun Pan, Ji Zou, Mengmeng Lao, Wenping Sun, Chao Yang, Gengfeng Zheng, Qiling Peng, Ting Wang, Yonglan Luo, Xuping Sun, Alexander Konev, Oleg Levin, Panagiotis Lianos, Hu Zhuofeng, Zhurui Shen, Qinglan Zhao, Ying Wang, Nadia Todorova, Christos Trapalis, Matthew Sheridan, Haipeng Wang, Ling Zhang, Songmei Sun, Wenzhong Wang, and Jianmin Ma

Interpreting Abnormal Charge−Discharge Plateau Migration in CuxS during Long-Term Cycling, Zu Guang Yang, Ting Chen, Chunjin Wu, Jie Qu, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Morphology-selected synthesis of copper ferrite via spray drying with excellent sodium storage properties, Huaicong Yan, Yiyong Zhang, Yunxiao Wang, Jiaming Liu, Xue Li, Yingjie Zhang, and Peng Dong

PDF

Manipulation of the Electronic Transport Properties of Charge-Transfer Oxide Thin Films of NdNi O3 Using Static and Electric-Field-Controllable Dynamic Lattice Strain, Jian-Min Yan, Meng Xu, Ting-Wei Chen, Ming Yang, Fei Liu, Hui Wang, Lei Guo, Zhi-Xue Xu, Fang-Yuan Fan, Guan-Yin Gao, Si-Ning Dong, Xiao-Guang Li, Hao Luo, Weiyao Zhao, and Ren-Kui Zheng

Nonvolatile and Reversible Ferroelectric Control of Electronic Properties of Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films Grown on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Single Crystals, Jian-Min Yan, Zhi-Xue Xu, Ting-Wei Chen, Meng Xu, C Zhang, Xu-Wen Zhao, Fei Liu, Lei Guo, Shu-Ying Yan, Guan-Yin Gao, Feifei Wang, Jin-Xing Zhang, Si-Ning Dong, Xiao-Guang Li, Haosu Luo, Weiyao Zhao, and Ren-Kui Zheng

W3Nb14O44 nanowires: Ultrastable lithium storage anode materials for advanced rechargeable batteries, Lei Yan, Jie Shu, Chunxiao Li, Xing Cheng, Haojie Zhu, Haoxiang Yu, Chaofeng Zhang, Yang Zheng, Ying Xie, and Zaiping Guo

Nitrogen Reduction to Ammonia on Atomic-Scale Active Sites under Mild Conditions, Xiao Yan, Daolan Liu, Huanhuan Cao, Feng Hou, Ji Liang, and Shi Xue Dou

Probing the Active Sites of Carbon-Encapsulated Cobalt Nanoparticles for Oxygen Reduction, Xuecheng Yan, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yi Jia, Longzhou Zhang, Shaohua Shen, Jun Chen, and Xiangdong Yao

A Hydrostable Cathode Material Based on the Layered P2@P3 Composite that Shows Redox Behavior for Copper in High-Rate and Long-Cycling Sodium-Ion Batteries, Zichao Yan, Liang Tang, Yangyang Huang, Weibo Hua, Yong Wang, Rong Liu, Qinfen Gu, Sylvio Indris, Shulei Chou, Yunhui Huang, Minghong Wu, and Shi Xue Dou

PDF

Nickel sulfide nanocrystals on nitrogen-doped porous carbon nanotubes with high-efficiency electrocatalysis for room-temperature sodium-sulfur batteries, Zichao Yan, Jin Xiao, Weihong Lai, Li Wang, Florian Arno Gebert, Yunxiao Wang, Qinfen Gu, Hui Liu, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Enhanced constraint and catalysed conversion of lithium polysulfides: Via composite oxides from spent layered cathodes, Wenze Yin, Zhenguo Wu, Wen Tian, Yanxiao Chen, Wei Xiang, Guilin Feng, Yongchun Li, Chunjin Wu, Chunliu Xu, Changjiang Bai, Ben-He Zhong, Xinlong Wang, Jun Zhang, Feng Rong He, Abdulmohsen Alshehri, and Xiaodong Guo

PDF

Topological insulator materials for advanced optoelectronic devices, Zengji Yue, Xiaolin Wang, and Min Gu

Modulation of Crystal and Electronic Structures in Topological Insulators by Rare-Earth Doping, Zengji Yue, Weiyao Zhao, David L. Cortie, Guangsai Yang, Zhi Li, and Xiaolin Wang

Dual Droplet Functionality: Phototaxis and Photopolymerization, Sara Zarghami, Yang Xiao, Pawel W. Wagner, Larisa Florea, Dermot Diamond, David L. Officer, and Klaudia K. Wagner

Targeted Synergy between Adjacent Co Atoms on Graphene Oxide as an Efficient New Electrocatalyst for Li-CO2 Batteries, Binwei Zhang, Yan Jiao, Dong Chao, Chao Ye, Yunxiao Wang, Kenneth Davey, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, and Shi-Zhang Qiao

PDF

Ordered platinum-bismuth intermetallic clusters with Pt-skin for a highly efficient electrochemical ethanol oxidation reaction, Binwei Zhang, Weihong Lai, Tian Sheng, Xi-Ming Qu, Yunxiao Wang, Long Ren, Lei Zhang, Yi Du, Yan-Xia Jiang, Shi-Gang Sun, and Shi Xue Dou

PDF

New monatomic layer clusters for advanced catalysis materials, Binwei Zhang, Long Ren, Yunxiao Wang, Yi Du, Lei Jiang, and Shi Xue Dou

PDF

Long-Life Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries by Virtue of Transition-Metal-Nanocluster-Sulfur Interactions, Binwei Zhang, Tian Sheng, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Kenneth Davey, Shi Xue Dou, and Shizhang Qiao

Fabrication of Superior Single-Atom Catalysts toward Diverse Electrochemical Reactions, Binwei Zhang, Yunxiao Wang, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

Cation-anion codoping to enhance thermoelectric performance of BiSbSe3, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Zhenxiang Cheng, Lijuan Zhang, Chao Wang, and Yuanxu Wang

Enhanced thermoelectric performance of BiSbTe alloy: Energy filtering effect of nanoprecipitates and the effect of SiC nanoparticles, De Zhang, Jingdan Lei, Weibao Guan, Zheng Ma, Chao Wang, Lijuan Zhang, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

High Thermoelectric Performance of Bi0.46Sb1.54Te3‑SnTe: Synergistic Modulation of Electrical and Thermal Transport by the Introduction of Thermoelectric Hetero Nano Region, De Zhang, Jian Li Wang, Lijuan Zhang, Jingdan Lei, Zheng Ma, Chao Wang, Weibao Guan, Zhenxiang Cheng, and Yuanxu Wang

PDF

Effect of monophasic pulsed stimulation on live single cell de-adhesion on conducting polymers with adsorbed fibronectin as revealed by single cell force spectroscopy, Hongrui Zhang, Gordon G. Wallace, and Michael J. Higgins

Low-temperature electroless synthesis of mesoporous aluminum nanoparticles on graphene for high-performance lithium-ion batteries, Hongyu Zhang, Guanglin Xia, Fang Fang, Dalin Sun, and Xuebin Yu

Spin reorientation and rare earth antiferromagnetic transition in single crystal Sm0.15Dy0.85FeO3, Jiashu Zhang, Weiyao Zhao, Zhenjie Feng, Jun-Yi Ge, Jincang Zhang, and Shixun Cao

Reversible Oxidation of Blue Phosphorus Monolayer on Au(111), Jia Zhang, Songtao Zhao, Mykola Telychko, Shuo Sun, Xu Lian, Jie Su, Anton Tadich, Dongchen Qi, Jincheng Zhuang, Yue Zheng, Zhirui Ma, Chengding Gu, Zehua Hu, Yi Du, Jiong Lu, Zhenyu Li, and Wei Chen

Controlling the magnetic reversal mechanism of exchange biased MnxOy/Ni80Fe20 bilayers through O+ implantation, Ji Zhang, Grace L. Causer, Xinzhi Liu, Mihail Ionescu, Sean Li, Ko-Wei Lin, and Frank Klose

Tuning Oxygen Redox Chemistry in Li-Rich Mn-Based Layered Oxide Cathodes by Modulating Cation Arrangement, Jicheng Zhang, Fangyi Cheng, Shulei Chou, Jian Li Wang, Lin Gu, Heng Wang, Hirofumi Yoshikawa, Yong Lu, and Jun Chen

PDF

Manganese based layered oxides with modulated electronic and thermodynamic properties for sodium ion batteries, Kai Zhang, Duho Kim, Zhe Hu, Mihui Park, Gahee Noh, Yujeong Yang, Jing Zhang, Vincent Lau, Shulei Chou, Maenghyo Cho, Si-Young Choi, and Yong-Mook Kang

A Yolk-Shell Structured Silicon Anode with Superior Conductivity and High Tap Density for Full Lithium-Ion Batteries, Lei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Ningyan Cheng, Dandan Cui, Yi Du, Porun Liu, Mohammad Al-Mamun, Shanqing Zhang, and Huijun Zhao

Constructing the best symmetric full K-ion battery with the NASICON-type K3V2(PO4)3, Lei Zhang, Binwei Zhang, Chengrui Wang, Yuhai Dou, Qing Zhang, Yajie Liu, Hong Gao, Mohammad Al-Mamun, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Shi Xue Dou, and Hua-Kun Liu

Synergistic catalysis in monodispersed transition metal oxide nanoparticles anchored on amorphous carbon for excellent low-temperature dehydrogenation of magnesium hydride, Meng Zhang, Xuezhang Xiao, Jianfeng Mao, Zhenyun Lan, Xu Huang, Yunhao Lu, Bosang Luo, Meijia Liu, Man Chen, and Lixin Chen

Realization of tetragonal Heusler alloy Mn3-xCrxGa for spintronic applications, Qiangqiang Zhang, Z H. Liu, Jingang Tan, X Q. Ma, and Zhenxiang Cheng

PDF

Surface Stabilization of O3-type Layered Oxide Cathode to Protect the Anode of Sodium Ion Batteries for Superior Lifespan, Qi Zhang, Qinfen Gu, Yang Li, Haining Fan, Wenbin Luo, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

PDF

Structural Insight into Layer Gliding and Lattice Distortion in Layered Manganese Oxide Electrodes for Potassium-Ion Batteries, Qing Zhang, Christophe R. Didier, Wei Kong Pang, Yajie Liu, Zhijie Wang, Sean Li, Vanessa K. Peterson, Jianfeng Mao, and Zaiping Guo

Electrochemical Reduction of CO2 by SnOx Nanosheets Anchored on Multiwalled Carbon Nanotubes with Tunable Functional Groups, Qi Zhang, Yanxing Zhang, Jianfeng Mao, Junyu Liu, Yue Zhou, Daniel Guay, and Jinli Qiao

PDF

Structural Engineering of Hierarchical Micro‐nanostructured Ge-C Framework by Controlling the Nucleation for Ultralong Life Li Storage, Shilin Zhang, Yang Zheng, Xuejuan Huang, Jian Hong, Bin Cao, Junnan Hao, Qining Fan, Tengfei Zhou, and Zaiping Guo

Rational Design of Nanoporous MoS2/VS2 Heteroarchitecture for Ultrahigh Performance Ammonia Sensors, Shuaihua Zhang, Jiayu Wang, Nagy L. Torad, Wei Xia, Muhammad A. Aslam, Yusuf Valentino Kaneti, Zhufeng Hou, Zejun Ding, Bo Da, Amanullah Fatehmulla, Abdullah Aldhafiri, Wazirzada Farooq, Jing Tang, Yoshio Bando, and Yusuke Yamauchi

PDF

Continuous carbon nanotube composite fibers for flexible aqueous lithium-ion batteries, Tao Zhang, Shuaishuai Han, Wenlei Guo, Feng Hou, Jiachen Liu, Xiao Yan, Shunquan Chen, and Ji Liang

Strategies Toward Stable Nonaqueous Alkali Metal-O2 Batteries, Wang Zhang, Yang Huang, Ying Liu, Lei Wang, Shulei Chou, and Hua-Kun Liu

PDF

Recent advances in isolated single-atom catalysts for zinc air batteries: A focus review, Weimin Zhang, Yuqing Liu, Lipeng Zhang, and Jun Chen

PDF

Approaching high-performance potassium-ion batteries via advanced design strategies and engineering, Wenchao Zhang, Yajie Liu, and Zaiping Guo

One-Step in Situ Preparation of Polymeric Selenium Sulfide Composite as a Cathode Material for Enhanced Sodium/Potassium Storage, Wenchao Zhang, Hongqiang Wang, Na Zhang, Huaguang Liu, Zhou Chen, Lijuan Zhang, Shaopeng Guo, Dan Li, and Jianzhong Xu

Stable lithium metal anodes enabled by inorganic/organic double-layered alloy and polymer coating, Yuanjun Zhang, Guanyao Wang, Liang Tang, Jiajie Wu, Bingkun Guo, Ming Zhu, Chao Wu, Shi Xue Dou, and Minghong Wu

Graphene-Encapsulated CuP2: A Promising Anode Material with High Reversible Capacity and Superior Rate-Performance for Sodium-Ion Batteries, Yuanjun Zhang, Guanyao Wang, Liang Wang, Liang Tang, Ming Zhu, Chao Wu, Shi Xue Dou, and Minghong Wu

PDF

Electrochemical CO2 reduction over nitrogen-doped SnO2 crystal surfaces, Yuefeng Zhang, Jianjun Liu, Zengxi Wei, Quanhui Liu, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

PDF

Zn-Doped Cu(100) facet with efficient catalytic ability for the CO2 electroreduction to ethylene, Yuefeng Zhang, Yong Zhao, Caiyun Wang, Zengxi Wei, Junliang Yang, and Jianmin Ma

LiFePO4 Particles Embedded in Fast Bifunctional Conductor rGO&C@Li3V2(PO4)3 Nanosheets as Cathodes for High‐Performance Li‐Ion Hybrid Capacitors, Yue Zhang, Zihe Zhang, Yakun Tang, Dianzeng Jia, Yudai Haung, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, and Zhen Zhou

Synthesis of ZnMoO4 with different polymorphas anode materials for lithium-ion batteries application, Zhen Zhang, Chuanqi Feng, Jianwen Liu, and Zaiping Guo

Mechanisms underpinning the ultrahigh piezoelectricity in Sm-doped 0.705Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.295PbTiO3: Temperature-induced metastable local structure and field-induced polarization rotation, Changhao Zhao, Fei Li, Shujun Zhang, Shengtao Li, and Jacob Jones

PDF

Heteroatom-doped MoSe2 Nanosheets with Enhanced Hydrogen Evolution Kinetics for Alkaline Water Splitting, Guoqiang Zhao, Xingyong Wang, Shaolan Wang, Kun Rui, Yaping Chen, Haibo Yu, Jing Ma, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Aurivillius layer-structured multiferroic materials, Hongyang Zhao, Kang Cai, Huan Wang, Zhao Hu, Xiaodan Zhang, Huadong Li, Zhenxiang Cheng, Tingting Jia, and Hideo Kimura

PDF

Annealing effects on the structural and dielectricproperties of (Nb + In) co-doped rutile TiO2ceramics, Lanling Zhao, Jun Wang, Zhigang Gai, Jichao Li, Jian Liu, Jiyang Wang, Chunlei Wang, and Xiaolin Wang

High thermoelectric performance of Ag doped SnTe polycrystalline bulks: Via the synergistic manipulation of electrical and thermal transport, Lanling Zhao, Jun Wang, Jichao Li, Jian Liu, Chunlei Wang, Jiyang Wang, and Xiaolin Wang

Moire-Potential-Induced Band Structure Engineering in Graphene and Silicene, Mengting Zhao, Jincheng Zhuang, Qunfeng Cheng, Weichang Hao, and Yi Du

PDF

Preparation and physical properties of a Cr3Al filmwith a DO3structure, Weiqi Zhao, Xuefang Dai, X M. Zhang, Z Mo, Xiaotian Wang, G F. Chen, Zhenxiang Cheng, and Guodong Liu

PDF

Quantum oscillations of robust topological surface states up to 50 K in thick bulk-insulating topological insulator, Weiyao Zhao, Lei Chen, Zengji Yue, Zhi Li, David L. Cortie, Michael S. Fuhrer, and Xiaolin Wang

PDF

Quantum oscillations in iron-doped single crystals of the topological insulator S b2 T e3, Weiyao Zhao, David L. Cortie, Lei Chen, Zhi Li, Zengji Yue, and Xiaolin Wang

PDF

New insights into the relationship between draw solution chemistry and trace organic rejection by forward osmosis, Lei Zheng, William E. Price, James A. McDonald, Stuart J. Khan, Takahiro Fujioka, and Long D. Nghiem

PDF

Electronic Structure Engineering of LiCoO2 toward Enhanced Oxygen Electrocatalysis, Xiaobo Zheng, Yaping Chen, Xusheng Zheng, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Peng Li, Xun Xu, Zhenxiang Cheng, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

Understanding the structural and chemical evolution of layered potassium titanates for sodium ion batteries, Xiaobo Zheng, Peng Li, Haojie Zhu, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Jie Shu, Xun Xu, Xiaolin Wang, Wenping Sun, and Shi Xue Dou

An electrodeposition strategy for the controllable and cost-effective fabrication of Sb-Fe-P anodes for Li ion batteries, Xiao-Mei Zheng, Wen-Qian Rong, Jin-Hai You, Guo-Ping Tu, Peng-Yue Zhang, Shan Tao, Yunxiao Wang, Ling Huang, and Jun-Tao Li

Li Alginate-Based Artificial SEI Layer for Stable Lithium Metal Anodes, Yicheng Zhong, Yuanmao Chen, Yifeng Cheng, Qinglu Fan, Huajun Zhao, Huaiyu Shao, Yanqing Lai, Zhicong Shi, Xi Ke, and Zaiping Guo

A Novel Monolithic Soft Robotic Thumb for an Anthropomorphic Prosthetic Hand, Hao Zhou, Alireza Mohammadi, Denny Oetomo, and Gursel Alici

PDF

Engineering additional edge sites on molybdenum dichalcogenides toward accelerated alkaline hydrogen evolution kinetics, Qian Zhou, Guoqiang Zhao, Kun Rui, Yaping Chen, Xun Xu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Kinking effects and transport properties of coaxial BN-C nanotubes as revealed by in situ transmission electron microscopy and theoretical analysis, Xin Zhou, Dmitry Kvashnin, Yanming Xue, Dai-Ming Tang, Ovidiu Cretu, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Pavel Sorokin, Takayoshi Sasaki, and Dmitri Golberg

Ratiometric and Turn-On Luminescence Detection of Water in Organic Solvents Using a Responsive Europium-Organic Framework, You Zhou, Denan Zhang, Wenzhe Xing, Jing Cuan, Yuhua Hu, Yuting Cao, and Ning Gan

PDF

Defect-Induced Pt-Co-Se Coordinated Sites with Highly Asymmetrical Electronic Distribution for Boosting Oxygen-Involving Electrocatalysis, Linzhou Zhuang, Yi Jia, Hongli Liu, Xin Wang, Rosalie K. Hocking, Hongwei Liu, Jun Chen, Lei Ge, Longzhou Zhang, Mengran Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, and Xiangdong Yao

Ultrafast Li-ion migration in holey-graphene-based composites constructed by a generalized: Ex situ method towards high capacity energy storage, Chengling Zhu, Zeyu Hui, Hui Pan, Shenmin Zhu, Qing Zhang, Jianfeng Mao, Zaiping Guo, Yao Li, Muhammad Imtiaz, and Zhixin Chen

A 2D metal-organic framework/Ni(OH)2 heterostructure for an enhanced oxygen evolution reaction, Dongdong Zhu, Jinlong Liu, Liang Wang, Yi Du, Yao Zheng, Kenneth Davey, and Shi-Zhang Qiao

Engineering the Distribution of Carbon in Silicon Oxide Nanospheres at the Atomic Level for Highly Stable Anodes, Guanjia Zhu, Fangzhou Zhang, Xiaomin Li, Wei Luo, Li Li, Hui Zhang, Lianjun Wang, Yunxiao Wang, Wan Jiang, Hua-Kun Liu, Shi Xue Dou, and Jianping Yang

Recent Advances in Cu-Based Cocatalysts toward Solar-to-Hydrogen Evolution: Categories and Roles, Jiaxin Zhu, Gang Cheng, Jinyan Xiong, Weijie Li, and Shi Xue Dou

Promoting solar-to-hydrogen evolution on Schottky interface with mesoporous TiO2-Cu hybrid nanostructures, Jiaxin Zhu, Jinyan Xiong, Gang Cheng, Weijie Li, and Shi Xue Dou

PDF

Electrostatically assembled construction of ternary TiO2-Cu@C hybrid with enhanced solar-to-hydrogen evolution employing amorphous carbon dots as electronic mediator, Jiaxin Zhu, Mengmeng Zhang, Jinyan Xiong, Yinan Yan, Weijie Li, and Gang Cheng

Ferroelectric nanofibers and their application in energy harvesting, Ruijian Zhu, Zengmei Wang, Zhenxiang Cheng, and Hideo Kimura

PDF

Facile electrochemical synthesis of ultrathin iron oxyhydroxide nanosheets for the oxygen evolution reaction, Jinshuo Zou, Germanas Peleckis, Chong Yong Lee, and Gordon G. Wallace

High-Performance Intraocular Biosensors from Chitosan-Functionalized Nitrogen-Containing Graphene for the Detection of Glucose, Ruitao Zou, Suyan Shan, Libin Huang, Zhi Chen, Tom Lawson, Mimi Lin, Lu Yan, and Yong Liu

PDF

Efficient photocatalytic hydrogen peroxide production over TiO2 passivated by SnO2, Guifu Zuo, Bingdong Li, Zhaoliang Guo, Liang Wang, Fan Yang, Weishu Hou, Songtao Zhang, Peixiao Zong, Shanshan Liu, Xianguang Meng, Yi Du, Tao Wang, and Vellaisamy A. L Roy

Finely dispersed Au nanoparticles on graphitic carbon nitride as highly active photocatalyst for hydrogen peroxide production, Guifu Zuo, Shanshan Liu, Liang Wang, Hui Song, Peixiao Zong, Weishu Hou, Bingdong Li, Zhaoliang Guo, Xianguang Meng, Yi Du, Tao Wang, and Vellaisamy Roy

Papers from 2018

Preparation of ultraviolet curing type silicone rubbers containing mesoporous silica fillers, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Nobuyoshi Miyamoto, Yoshio Bando, Yuichiro Kamachi, Victor Malgras, Yusuke Yamauchi, and Norihiro Suzuki

Tuning wall thicknesses in mesoporous silica films for optimization of optical anti-reflective properties, Nawfel Abdullah, Md. Shahriar Al Hossain, Konstantin K. Konstantinov, Hirofumi Tanabe, Mikiya Matsuura, Kazuhiko Maekawa, Amanullah Fatehmulla, Wazirzada Farooq, Md Tofazzal Islam, Yoshio Bando, Yusuf Valentino Kaneti, and Yusuke Yamauchi

Mullite-glass and mullite-mullite interfaces: Analysis by molecular dynamics (MD) simulation and high-resolution TEM, Esmaeil Adabifiroozjaei, Judy N. Hart, Pramod Koshy, David R. G Mitchell, and Charles C. Sorrell

PDF

Investigation of S-shaped current-voltage characteristics in high-performance solution-processed small molecule bulk heterojunction solar cells, Ali Aghassi, Cormac Fay, and Attila J. Mozer

PDF

Future Energy Technology: Enabling New Science for a Sustainable Future, Francois Aguey-Zinsou, Zaiping Guo, Yun Hau Ng, and Da-Wei Wang

PDF

The effect of amorphous TiO2 in P25 on dye-sensitized solar cell performance, Kadhim Al-Attafi, Andrew Nattestad, Qijie Wu, Yusuke Ide, Yusuke Yamauchi, Shi Xue Dou, and Jung Ho Kim

PDF

Controlled synthesis of mesoporous nitrogen-doped carbons with highly ordered two-dimensional hexagonal mesostructures and their chemical activation, Abeer Enaiet Allah, Haibo Tan, Xingtao Xu, Ahmed Farghali, Mohamed Khedr, Abdulmohsen Alshehri, Yoshio Bando, Nanjundan Kumar, and Yusuke Yamauchi

NiFe2O4 nanoparticles coated on 3D graphene capsule as electrode for advanced energy storage applications, Shaymaa Al-Rubaye, Ranjusha Rajagopalan, Chandrasekhar Subramaniyam, Zhixin Tai, Jian Xian, Xiaolin Wang, Shi Xue Dou, and Zhenxiang Cheng

PDF

Synergistic Amplification of Water Oxidation Catalysis on Pt by a Thin-Film Conducting Polymer Composite, Mohammed Alsultan, Sivakumar Balakrishnan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Prerna Tiwari, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Synergistic amplification of catalytic hydrogen generation by a thin-film conducting polymer composite, Mohammed Alsultan, Jaecheol Choi, Rouhollah Jalili, Pawel W. Wagner, and Gerhard F. Swiegers

PDF

Enhanced UV-light detection based on ZnO nanowires/graphene oxide hybrid using cost-effective low temperature hydrothermal process, Tariq AlZoubi, Hamzeh Qutaish, Esraa Al-Shawwa, and Sameh Hamzawy

Bending of CORC (R) cables and wires: finite element parametric study and experimental validation, V A. Anvar, K Ilin, K A. Yagotintsev, B Monachan, K B. Ashok, B A. Kortman, B Pellen, T J. Haugan, J D. Weiss, D C. van der Laan, R J. Thomas, M Jose Prakash, Md. Shahriar Al Hossain, and A Nijhuis

Development and Characterization of a Sucrose Microneedle Neural Electrode Delivery System, Nicholas V. Apollo, Jonathan L. Jiang, Warwick Cheung, Sebastien Baquier, Alan Lai, Azadeh Mirebedini, Javad Foroughi, Gordon G. Wallace, Mohit N. Shivdasani, Steven Prawer, Shou Chen, Richard Williams, Mark J. Cook, David A. X Nayagam, and David J. Garrett

A coupled chemo-mechanical model to study the effects of adhesive strength on the electrochemical performance of silicon electrodes for advanced lithium ion batteries, Williams Appiah, Joonam Park, Seoungwoo Byun, Inseong Cho, Attila J. Mozer, Myung-Hyun Ryou, and Yong Lee

In situ ferromagnetic resonance capability on a polarized neutron reflectometry beamline, Mikhail Associate Professor Mikhail Kostylev, Grace Causer, Charles Lambert, Thomas Schefer, Charles Weiss, Sara J. Callori, Sayeef Salahuddin, Xiaolin Wang, and Frank Klose

PDF

Twist-coil coupling fibres for high stroke tensile artificial muscles, Shazed Md Aziz, Sina Naficy, Javad Foroughi, Hugh Ralph Brown, and Geoffrey M. Spinks

Mesoporous fullerene C-70 cubes with highly crystalline frameworks and unusually enhanced photoluminescence properties, Partha Bairi, Tohru Tsuruoka, Somobrata Acharya, Qingmin Ji, Jonathan Hill, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, and Lok Kumar Shrestha

Aldehyde isomers of porphyrin: A spectroscopic and computational study, Jonathan E. Barnsley, Pawel W. Wagner, David L. Officer, and Keith C. Gordon

PDF

Thickness dependence of dendritic flux avalanches in YBa2Cu3O7-xfilms, E Baruch-El, M Baziljevich, Tom H. Johansen, A Shaulov, and Y Yeshurun

PDF

Solid-State Poly(ionic liquid) Gels for Simultaneous CO2 Adsorption and Electrochemical Reduction, Tania Benedetti Goncales, Sina Naficy, Ashley Walker, David L. Officer, Gordon G. Wallace, and Fariba Dehghani

PDF

3D Printed Electrodes for Improved Gas Reactant Transport for Electrochemical Reactions, Tania Benedetti Goncales, Andrew Nattestad, Adam Taylor, Stephen T. Beirne, and Gordon G. Wallace

PDF

Surface engineering with Ar+/O2+ ion beam bombardment: Tuning the electronic and magnetic behavior of Ni80Fe20/La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3(001) junctions, I Bergenti, Palash K. Manna, C H. Lin, P Graziosi, X Liu, Grace L. Causer, F Liscio, A Ruotolo, V A. Dediu, Johan Van Lierop, Frank Klose, and Ko-Wei Lin

PDF

Porous nanozymes: The peroxidase-mimetic activity of mesoporous iron oxide for the colorimetric and electrochemical detection of global DNA methylation, Ripon Bhattacharjee, Shunsuke Tanaka, Sofia Moriam, Mostafa Kamal Masud, Jianjian Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Nam-Trung Nguyen, Yusuke Yamauchi, Md. Shahriar Al Hossain, and Muhammad J. A Shiddiky

PDF

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

Biocompatible Bi(OH)3nanoparticles with reduced photocatalytic activityas possible ultraviolet filter in sunscreens, Kathrin Bogusz, Dean Cardillo, Moeava Tehei, Tifenn Boutard, Philip J. Barker, Thierry Devers, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

High toxicity of Bi(OH)3 and α-Bi2O3 nanoparticles towards malignant 9L and MCF-7 cells, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Dean Cardillo, Michael L. F Lerch, Anatoly B. Rosenfeld, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

TiO2/(BiO)2CO3nanocomposites for ultraviolet filtration with reduced photocatalytic activity, Kathrin Bogusz, Moeava Tehei, Michael L. F Lerch, Shi Xue Dou, Hua-Kun Liu, and Konstantin K. Konstantinov

PDF

Recent progress on liquid metals and their applications, Guyue Bo, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

Biological Functions and Current Advances in Isolation and Detection Strategies for Exosome Nanovesicles, Kseniia Boriachek, Md Nazmul Islam, Andreas Moller, Carlos Salomon, Nam-Trung Nguyen, Md. Shahriar Al Hossain, Yusuke Yamauchi, and Muhammad J. A Shiddiky

Three-dimensional neural cultures produce networks that mimic native brain activity, Justin L. Bourke, Anita F. Quigley, Serena Duchi, Cathal D. O'Connell, Jeremy Micah Crook, Gordon G. Wallace, Mark J. Cook, and Robert M. I Kapsa

PDF

Aesthetically Pleasing, Visible Light Transmissive, Luminescent Solar Concentrators Using a BODIPY Derivative, Alina Brzeczek-Szafran, Christopher Richardson, Vanessa Lopez, Pawel W. Wagner, and Andrew Nattestad

PDF

Assessing phase discrimination via the segmentation of an elemental energy dispersive X-ray spectroscopy map: A case study of Bi2Te3and Bi2Te2S, Jacob Byrnes, Azdiar Adil Gazder, and Sima Aminorroaya-Yamini

PDF

Gradient chemical order in the relaxor Pb(Mg1/3Nb2/3)O3, Matthew Cabral, Shujun Zhang, Elizabeth Dickey, and James leBeau

PDF

Progress and Future Perspectives on Li(Na)-CO2 Batteries, Fengshi Cai, Zhe Hu, and Shulei Chou

PDF

Graphitic Carbon Nanocage as a Stable and High Power Anode for Potassium-Ion Batteries, Bin Cao, Qing Zhang, Huan Liu, Bin Xu, Shilin Zhang, Tengfei Zhou, Jianfeng Mao, Wei Kong Pang, Zaiping Guo, Ang Li, Jisheng Zhou, Xiaohong Chen, and Huaihe Song

Active control of thermomagnetic avalanches in superconducting Nb films with tunable anisotropy, D Carmo, F Colauto, A M H De Andrade, A A M Oliveira, Wilson Aires Ortiz, Y Galperin, and Tom H. Johansen

Direct Measurement of the Intrinsic Sharpness of Magnetic Interfaces Formed by Chemical Disorder Using a He+Beam, Grace Causer, David L. Cortie, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

The microstructural evolution of chemical disorder and ferromagnetism in He+irradiated FePt3films, Grace Causer, Hanliang Zhu, Joel P. Davis, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

Tailoring exchange bias in ferro/antiferromagnetic FePt3 bilayers created by He+ beams, Grace Causer, Hanliang Zhu, Mihail Ionescu, Gary Mankey, Xiaolin Wang, and Frank Klose

PDF

In situ construction of yolk-shell zinc cobaltite with uniform carbon doping for high performance asymmetric supercapacitors, Xiaoya Chang, Lei Zang, Song Liu, Mengying Wang, Huinan Guo, Caiyun Wang, and Yijing Wang

PDF

Tuning the structure of three dimensional nanostructured molybdenum disulfide/nitrogen-doped carbon composite for high lithium storage, Yunfeng Chao, Yu Ge, Yong Zhao, Jicheng Jiang, Caiyun Wang, Chunyan Qin, Amruthalakshmi Vijayakumar, Changchun Yu, and Gordon G. Wallace

Green synthesis and stabilization of earthworm-like gold nanostructure and quasi-spherical shape using Caesalpinia sappan Linn. extract, Widsanusan Chartarrayawadee, Chee O. Too, Sukunya Ross, Gareth Ross, Kanlaya Jumpatong, Araya Noimou, and Apinya Settha

PDF

Comparison of 8Li and 9Li spin relaxation in SrTiO3 and Pt: A means to distinguish magnetic and electric quadrupolar sources of relaxation, Aris Chatzichristos, Ryan M. L McFadden, Victoria L. Karner, David L. Cortie, C D. P Levy, W A. MacFarlane, Gerald D. Morris, Matthew R. Pearson, Zaher Salman, and Robert F. Kiefl

Recent Development of Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIFs) Derived Porous Carbon Based Materials as Electrocatalysts, Ningyan Cheng, Long Ren, Xun Xu, Yi Du, and Shi Xue Dou

PDF

Superhydrophobic Shape Memory Polymer Arrays with Switchable Isotropic/Anisotropic Wetting, Zhongjun Cheng, Dongjie Zhang, Tong Lv, Hua Lai, Enshuang Zhang, Hongjun Kang, Yongzhen Wang, Pengchang Liu, Yuyan Liu, Yi Du, Shi Xue Dou, and Lei Jiang

PDF

Coercivity degradation caused by inhomogeneous grain boundaries in sintered Nd-Fe-B permanent magnets, Hansheng Chen, Fan Yun, Jiangtao Qu, Yingfei Li, Zhenxiang Cheng, Ruhao Fang, Zhixiao Ye, Simon Peter Ringer, and Rongkun Zheng

Tuning the component ratio and corresponding sodium storage properties of layer-tunnel hybrid Na0.6Mn1-xNixO2cathode by a simple cationic Ni2+doping strategy, Hui Chen, Zhenguo Wu, Zhuo Zheng, Tingru Chen, Xiaodong Guo, Juntao Li, and Benhe Zhong

PDF

Insight into the Synergistic Effect on Selective Adsorption for Heavy Metal Ions by a Polypyrrole/TiO2Composite, Jie Chen, Mengting Yu, Caiyun Wang, Jiangtao Feng, and Wei Yan

A Novel Graphene Oxide Wrapped Na2Fe2(SO4)3/C Cathode Composite for Long Life and High Energy Density Sodium-Ion Batteries, Mingzhe Chen, David L. Cortie, Zhe Hu, Huile Jin, Shun Wang, Qinfen Gu, Wei-Bo Hua, En-Hui Wang, Weihong Lai, Lingna Chen, Shulei Chou, Xiaolin Wang, and Shi Xue Dou

PDF

Progress and future prospects of high-voltage and high-safety electrolytes in advanced lithium batteries: From liquid to solid electrolytes, Shimou Chen, Kaihua Wen, Juntian Fan, Yoshio Bando, and Dmitri Golberg

Effects of surface nanostructuring and impurity doping on ultrafast carrier dynamics of silicon photovoltaic cells: A pump-probe study, Tianyu Chen, Yoon Nam, Xinke Wang, Peng Han, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Jiasheng Ye, Jae Song, Jung-Ho Lee, C Zhang, and Yan Zhang

Cu2+Dual-Doped Layer-Tunnel Hybrid Na0.6Mn1- xCuxO2as a Cathode of Sodium-Ion Battery with Enhanced Structure Stability, Electrochemical Property, and Air Stability, Ting-Ru Chen, Tian Sheng, Zhenguo Wu, Jun-Tao Li, En-Hui Wang, Chun-Jin Wu, Hongtai Li, Xiaodong Guo, Ben-He Zhong, Ling Huang, and Shi-Gang Sun

PDF

Structural, electronic and magnetic properties of MnxGa/Co2MnSi (x = 1, 3) bilayers, Ting Chen, Junhao Wang, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Hong Chen

PDF

Decomposition Mechanism of Zinc Ammine Borohydride: A First-Principles Calculation, Xiaowei Chen, Weidong Zou, Renquan Li, Guanglin Xia, and Xuebin Yu

Recent Progress on Nickel-Based Oxide/(Oxy)Hydroxide Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction, Yaping Chen, Kun Rui, Jixin Zhu, Shi Xue Dou, and Wenping Sun

PDF

Biomaterials for corneal bioengineering, Zhi Chen, Jingjing You, Xiao Liu, Simon Cooper, Christopher Hodge, Gerard Sutton, Jeremy Micah Crook, and Gordon G. Wallace

PDF

Weavable asymmetric carbon nanotube yarn supercapacitor for electronic textiles, Changsoon Choi, Jong Park, Keon Jung Kim, Duck Lee, Monica Jung de Andrade, Shi Hyeong Kim, Sanjeev Gambhir, Geoffrey M. Spinks, Ray H. Baughman, and Seon Jeong Kim

PDF

A Porphyrin/Graphene Framework: A Highly Efficient and Robust Electrocatalyst for Carbon Dioxide Reduction, Jaecheol Choi, Pawel W. Wagner, Rouhollah Jalili, Jeonghun Kim, Douglas R. MacFarlane, Gordon G. Wallace, and David L. Officer

PDF

Exploiting Intermolecular Interactions between Alkyl-Functionalized Redox-Active Molecule Pairs to Enhance Interfacial Electron Transfer, Inseong Cho, Mizuho Koshika, Pawel W. Wagner, Nagatoshi Koumura, Peter C. Innis, Shogo Mori, and Attila J. Mozer

PDF

A bioprinting printing approach to regenerate cartilage for microtia treatment, Johnson Chung, Juliane Kade, Mohammadali Jeiranikhameneh, Zhilian Yue, Payal Mukherjee, and Gordon G. Wallace

PDF

Heat transfer from nanoparticles for targeted destruction of infectious organisms, Michael Cortie, David L. Cortie, and Victoria Timchenko

Heterostructure Manipulation toward Ameliorating Electrodes for Better Lithium Storage Capability, Jing Cuan, Fan Zhang, Hongyu Zhang, Jun Long, Shilin Zhang, Gemeng Liang, Qili Gao, Junnan Hao, Linxi Dong, Gaofeng Wang, and Xuebin Yu

Borohydride-Scaffolded Li/Na/Mg Fast Ionic Conductors for Promising Solid-State Electrolytes, Jing Cuan, You Zhou, Tengfei Zhou, Shigang Ling, Kun Rui, Zaiping Guo, Hua-Kun Liu, and Xuebin Yu

Three-dimensional carbon frameworks enabling MoS2as anode for dual ion batteries with superior sodium storage properties, Chunyu Cui, Zengxi Wei, Jiantie Xu, Yiqiong Zhang, Shenghong Liu, Hua-Kun Liu, Minglei Mao, Shuangyin Wang, Jianmin Ma, and Shi Xue Dou

PDF

Photocatalytic Reduction on Bismuth-Based p-Block Semiconductors, Dandan Cui, Liang Wang, Yi Du, Weichang Hao, and Jun Chen

Band-gap engineering of BiOCl with oxygen vacancies for efficient photooxidation properties under visible-light irradiation, Dandan Cui, Liang Wang, Kang Xu, Long Ren, Li Wang, YouXing Yu, Yi Du, and Weichang Hao

PDF

Recent Advances in Designing High-Capacity Anode Nanomaterials for Li-Ion Batteries and Their Atomic-Scale Storage Mechanism Studies, Qiuhong Cui, Yeteng Zhong, Lu Pan, Hongyun Zhang, Yijun Yang, Dequan Liu, Feng Teng, Yoshio Bando, Jiannian Yao, and Xi Wang

Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces, Van Minh Dang, Stephen D. Joseph, Huu Tap Van, Thi Mai, Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, Paul R. Munroe, David R. G Mitchell, and Sarasadat Taherymoosavi

PDF

Nature of magnetism in thiol-capped gold nanoparticles investigated with Muon spin rotation, M H. Dehn, D J. Arseneau, T Buck, David L. Cortie, D G. Fleming, Shirin King, W A. MacFarlane, Andrew M. McDonagh, R M. L McFadden, David R. G Mitchell, and R F. Kiefl

Sodium-Ion Batteries: From Academic Research to Practical Commercialization, Jianqiu Deng, Wenbin Luo, Shulei Chou, Hua-Kun Liu, and Shi Xue Dou

High Energy Density Sodium-Ion Battery with Industrially Feasible and Air-Stable O3-Type Layered Oxide Cathode, Jianqiu Deng, Wenbin Luo, Xiao Lu, Qingrong Yao, Zhongmin Wang, Hua-Kun Liu, Huaiying Zhou, and Shi Xue Dou

Oxygen-deficient anatase TiO2@C nanospindles with pseudocapacitive contribution for enhancing lithium storage, Xiaolan Deng, Zengxi Wei, Chunyu Cui, Quanhui Liu, Caiyun Wang, and Jianmin Ma

Low lattice thermal conductivity and promising thermoelectric figure of merit of Zintl type TlInTe2, Guangqian Ding, Junjie He, Zhenxiang Cheng, Xiaotian Wang, and Shuo Li

Generalized Synthesis of Ternary Sulfide Hollow Structures with Enhanced Photocatalytic Performance for Degradation and Hydrogen Evolution, Shuoping Ding, Xiufan Liu, Yiqiu Shi, Ye Liu, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, and Juncheng Hu