Nanostructured Magnetic Materials

Weichang Hao, University Of Wollongong,Beihang University, Beijing
Ji Shi
Gang Xiang, Sichuan University
Yi Du, University of Wollongong

Hao, W., Shi, J., Xiang, G. & Du, Y. (2013). Nanostructured Magnetic Materials. Journal of Nanomaterials, 2013 (492093), 1-2.

Abstract

 

Link to publisher version (DOI)

http://dx.doi.org/10.1155/2013/492093